Text copied!
CopyCompare
Icamanal toteco; Santa Biblia - 1 CRÓNICAS

1 CRÓNICAS 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isacar quinpixqui iconehua cati inintoca eliyaya: Tola, Fúa, Jasub huan Simrón.
2Tola quinpixqui iconehua cati mochijque tayacanani ipan ininfamilias huan inintoca eliyaya: Uzi, Refaías, Jeriel, Jahmai, Jibsam huan Semuel. Huan ipan nopa tonali quema tanahuatiyaya David, quinpojque quesqui tacame itztoyaj ipan ni familia cati huelij tatehuíaj. Huan para nochi eliyayaj 22 mil 600 tacame cati huelij tatehuíaj.
3Uzi quipixqui se icone cati itoca Israhías. Huan Israhías quinpixqui iconehua cati inintoca eliyayaj: Micael, Obadías, Joel huan Isías. Nochi ni macuilti tacame mochijque tayacanani ipan ininfamilias.
4Huan nochi ni macuilti tayacanani quinpixque tahuel miyac inisihuajhua huan tahuel miyac ininconehua. Quej nopa panoc para miyac xihuit hasta nopa lista campa ijcuilijtoc inintoca masehualme huan quenicatza tacajtiyajque quiijtohua para elque 36 mil soldados cati nelía motemacayayaj para tatehuise.
5Huan ipan nochi nopa hueyi familia Isacar itztoyaj 87 mil soldados cati tahuel mosemacayayaj ipan tatehuilisti. Nochi inijuanti mopantíaj ipan nopa lista ten quenicatza tacajtiyajque masehualme.
6Huan Benjamín quinpixqui iconehua cati inintoca eliyaya Bela, Bequer huan Jediael.
7Huan Bela quinpixqui iconehua cati inintoca eliyaya: Ezbón, Uzi, Uziel, Jerimot huan Iri. Nochi inijuanti eliyayaj tayacanani ipan ininfamilias. Nojquiya eliyayaj tatehuiani cati tahuel mosemacayayaj ipan tatehuilisti. Huan nochi soldados cati eliyayaj iteipa ixhuihua Bela elque 20 mil 34 tacame. Nochi inijuanti mocajque ijcuilijtoque ipan nopa lista cati quipiya quenicatza tacajtiyajque masehualme.
8Huan Bequer quinpixqui iconehua cati inintoca eliyaya: Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot huan Alamet.
9Huan ipan nopa tonali quema David tanahuatiyaya, quinpojque 20 mil 200 tacame cati elque iixhuihua Bequer cati tahuel mosemacayayaj. Huan iyoca quinpixque macuilti tacame cati eliyayaj tayacanani ipan ininfamilias.
10Huan Jediael quipixqui icone cati itoca Bilhán. Huan Bilhán quinpixqui iconehua cati inintoca eliyaya: Jeús, Benjamín, Aod, Quenaana, Zetán, Tarsis huan Ahisahar.
11Nochi ya ni eliyayaj tayacanani ipan nopa familias cati hualahuij ipan Jediael. Huan ipan nopa tonali quema tanahuatiyaya David quinpojqui masehualme, huan iteipa ixhuihua Jediael cati hueliyayaj tatehuise mochijque 17 mil 200 tacame.
12Huan Supim huan Hupim elque iconehua Hir. Huan Husim elqui icone Aher.
13Neftalí quinpixqui iconehua cati inintoca eliyaya: Jahzeel, Guni, Jezer huan Salum. Nochi inijuanti hualajque ten Bilha cati elqui se isihua Jacob huejcajquiya.
14Manasés quinpixqui ome iconehua cati quintacatilti itequipanojca ten tali Siria huan nopa coneme inintoca eliyaya Asriel huan Maquir. Huan Maquir teipa quipixqui icone cati itoca Galaad.
15Maquir mocuili Maaca. Maaca elqui inisihua icni Hupim huan Supim. Huan teipa Maquir quipixqui se iixhui cati itoca Zelofehad. Huan Zelofehad san quinpixqui ichpocame.
16Maaca, isihua Maquir, quipixqui se icone cati quitocaxti Peres. Teipa quitacatilti seyoc icone huan quitocaxti Seres. Huan Seres quinpixqui iconehua cati inintoca eliyayaj Ulam huan Requem.
17Huan Ulam quipixqui icone cati itoca Bedán. Nochi ni tacame eliyayaj iconehua Galaad, cati icone Maquir, cati ica huejcajquiya eliyaya icone Manasés.
18Isihua icni Maquir cati itoca Hamolequet quitacatilti Isod, Abiezer huan Mahala.

19Huan Semida quinpixqui iconehua cati inintoca eliyaya: Ahián, Siquem, Likhi huan Aniam.
20Efraín quipixqui icone cati itoca Sutela. Huan Sutela quipixqui icone cati itoca Bered. Bered quipixqui icone cati itoca Tahat, cati quipixqui icone cati itoca Elada. Elada quipixqui icone cati itoca Tahat.
21Tahat quipixqui icone cati itoca Zabad. Zabad quipixqui icone cati itoca Sutela, cati quipixqui icone cati itoca Ezer, cati teipa quipixqui icone cati itoca Elad. Huan huejcajquiya ipan nopa tonali quema noja itztoya Efraín, yaya quinpixqui ome iconehua cati inintoca eliyaya Elad huan Ezer. Ni ome iconehua quichijque campeca para quinichtequise tapiyalme ipan tali Gad, pero nopa Gad ehuani quinmictijque.
22Huan inintata, Efraín, quinchoquili tahuel miyac tonali. Huan hualajque iconehua huan nochi iteixmatcahua para quiyolchicahuase.
23Huan teipa Efraín ihuaya itztoya isihua huan yaya conecuic huan quitacatilti se oquichpil cati quitocaxtijque Bería. Quej nopa quitocaxti pampa tahuel mocuesohuayaya ica cati ininpantic iconehua.
24Huan Bería nojquiya quipixqui se iichpoca cati itoca Seera. Huan iichpoca quinchijchijqui nopa altepeme Bet Horón Cati Huejcapa huan Bet Horón Cati Tatzinta. Nojquiya iichpoca quichijchijqui nopa altepet Uzen Seera.
25Huajca Bería quinpixqui iixhuihua cati pejqui ica icone cati itoca Refa. Huan Refa teipa quipixqui icone cati itoca Resef. Huan Resef teipa quipixqui icone cati itoca Telah. Huan Telah teipa quipixqui icone cati itoca Tahán. Huan Tahán teipa quipixqui icone cati itoca Laadán.
26Huan Laadán teipa quipixqui icone cati itoca Amiud. Huan Amiud teipa quipixqui icone cati itoca Elisama. Huan Elisama teipa quipixqui icone,
27cati itoca Nun. Huan Nun teipa quipixqui icone cati itoca Josué.
28Huan nochi ni masehualme cati eliyayaj iteipa ixhuihua Efraín itztoyaj ipan altepet Betel huan ipilaltepehua ica sur. Huan para campa hualquisa tonati monepantiyaya inintal ica altepet Naarán. Ica campa calaqui tonati monepantiyaya ica altepet Gezer. Huan ica norte hasta altepet Siquem ica ipilaltepehua huan ajsiyaya hasta altepet Gaza huan ipilaltepehua.
29Huan campa monepantiyayaj Efraín ica inintal nopa hueyi familia Manasés, oncayayaj altepeme cati inintoca eliyaya: Bet Seán, Taanac, Meguido huan Dor ica nochi nopa pilaltepetzitzi cati quiyahualojtoyaj sese altepet. Ipan ni altepeme itztoyaj iteipa ixhuihua José cati elqui icone Israel ten huejcajquiya.
30Aser quinpixqui iconehua cati inintoca eliyaya: Imna, Isúa, Isúi, Bería huan se inisihua icni cati itoca Sera.
31Huan Bería quinpixqui iconehua cati inintoca eliyaya Heber huan Malquiel. Huan Malquiel teipa quipixqui icone cati itoca Birzavit.
32Huan Heber quinpixqui iconehua cati inintoca eliyaya Jaflet, Semer huan Hotam. Huan se inisihua icni cati itoca Súa.
33Huan Jaflet quinpixqui iconehua cati inintoca eliyaya Pasac, Bimhal huan Asvat.
34Huan Somer quinpixqui iconehua cati inintoca eliyaya: Ahí, Rohga, Jehúba huan Aram.
35Huan Helem cati elqui iicni Somer, quinpixqui iconehua cati inintoca eliyaya: Zofa, Imna, Seles huan Amal.
36Huan Zofa quinpixqui iconehua cati inintoca eliyaya: Súal, Harnefer, Súal, Beri, Imra,

37Beser, Hod, Sama, Silsa, Itrán, huan Beera.
38Huan Jeter quinpixqui iconehua cati inintoca eliyaya Jefone, Pispa huan Ara.
39Huan se iixhui Aser cati itoca Ula quinpixqui iconehua cati inintoca eliyaya: Ara, Haniel huan Rezia.
40Nochi ya ni elque iixhuihua Aser huan sesen ten inijuanti elqui se tayacanquet ten nopa familias cati hualajque ipan ya. Huan ya ni eliyayaj tacame tapejpenilme cati cuali quiixmatiyayaj para tatehuise. Ijcuilijtoc nochi inintoca ipan nopa lista cati quipiya quenicatza tacajtiyajque masehualme. Huan ipan nopa familia Aser oncayaya 26 mil soldados.