Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Singena

Taruxune Singena 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dawuda nun sofa kuntigine yi muxuna ndee sugandi Asafi nun Heman nun Yedutun ma diine yɛ alogo e xa nabiya falane ti bɛtini bɔlɔnna nun kondenna nun kariɲanne ra. Na muxune xinle ni itoe ra naxanye yi na wanla kɛma.
2Asafi a diine yɛ: Sakuru nun Yusufu nun Netaniya nun Asarɛla. Ne yi Asafi a yamarin nan bun. Asafi fan yi nabiya falane tima bɛtini mangana yamarin bun.
3Yedutun ma diine yɛ: Gedali nun Seri nun Esayi nun Simeyi nun Hasabi nun Matitiya. E birin malanxina muxu sennin. E yi lu e fafe Yedutun ma yamarin bun. Yedutun yi nabiya falane tima, a bɔlɔnna maxa, a Alatala matɔxɔ, a yi a tantun.
4Heman a diine yɛ: Bukiya nun Matani nun Yusiyɛli nun Sebuweli nun Yerimoti nun Xananiya nun Xanani nun Eliyata nun Gidaliti nun Romanti-Eseri nun Yosobekasa nun Maloti nun Hotiri e nun Maxasiyoti.
5Muxuni itoe birin yi findixi Heman ma diine nan na naxan yi fetoon tima mangan xa fata Ala ra alo xiyena. Ala yi Heman sɛnbɛn gbo ayi, a yi dii xɛmɛ fu nun naanin nun dii tɛmɛ saxan fi a ma.
6Ne birin yi e fafe a yamarin bun ma, e bɛtine ba kariɲanne nun kondenne nun bɔlɔnne ra Alatala Batu Banxin wanla ra. Asafi nun Yedutun nun Heman yi mangana yamarin nan bun ma.
7Muxuni itoe nun e kon kaan naxanye xaranxi bɛti ba feene ma Alatala xa naxanye yi fatan, ne birin malanxina, muxu kɛmɛ firin muxu tonge solomasɛxɛ e nun solomasɛxɛ.
8E birin yi masɛnsɛnna tima alogo e xa ti wanle ra, dii ɲɔrɛn nun fonna, karamɔxɔn nun xarandiina.
9Masɛnsɛnna naxan ti, na yi Yusufu singe suxu Asafi xabilani. A firindena, Gedali nun a ngaxakedenne nun a diine, e birin malanxina muxu fu nun firin.
10A saxandena, Sakuru nun a diine nun a ngaxakedenne, e birin malanxina muxu fu nun firin.
11A naanindena, Yisiri nun a diine nun a ngaxakedenne, e birin malanxina muxu fu nun firin.
12A suulundena, Netaniya nun a diine nun a ngaxakedenne, e birin malanxina muxu fu nun firin.
13A sennindena, Bukiya nun a diine nun a ngaxakedenne, e birin malanxina muxu fu nun firin.
14A soloferedena, Yesarela nun a diine nun a ngaxakedenne, e birin malanxina muxu fu nun firin.
15A solomasɛxɛdena, Yɛsaya nun a diine nun a ngaxakedenne, e birin malanxina muxu fu nun firin.
16A solomanaanindena, Matani nun a diine nun a ngaxakedenne, e birin malanxina muxu fu nun firin.
17A fudena, Simeyi nun a diine nun a ngaxakedenne, e birin malanxina muxu fu nun firin.
18A fu nun kedendena, Asarɛli nun a diine nun a ngaxakedenne, e birin malanxina muxu fu nun firin.

19A fu nun firindena, Hasabi nun a diine nun a ngaxakedenne, e birin malanxina muxu fu nun firin.
20A fu nun saxandena, Subayeli nun a diine nun a ngaxakedenne, e birin malanxina muxu fu nun firin.
21A fu nun naanindena, Matitiya nun a diine nun a ngaxakedenne, e birin malanxina muxu fu nun firin.
22A fu nun suulundena, Yeremoti nun a diine nun a ngaxakedenne, e birin malanxina muxu fu nun firin.
23A fu nun sennindena, Xananiya nun a diine nun a ngaxakedenne, e birin malanxina muxu fu nun firin.
24A fu nun soloferedena, Yosobekasa nun a diine nun a ngaxakedenne, e birin malanxina muxu fu nun firin.
25A fu nun solomasɛxɛdena, Xanani nun a diine nun a ngaxakedenne, e birin malanxina muxu fu nun firin.
26A fu nun solomanaanindena, Maloti nun a diine nun a ngaxakedenne, e birin malanxina muxu fu nun firin.
27A mɔxɔɲɛdena, Eliyata nun a diine nun a ngaxakedenne, e birin malanxina muxu fu nun firin.
28A mɔxɔɲɛn nun kedendena, Hotiri nun a diine nun a ngaxakedenne, e birin malanxina muxu fu nun firin.
29A mɔxɔɲɛn nun firindena, Gidaliti nun a diine nun a ngaxakedenne, e birin malanxina muxu fu nun firin.
30A mɔxɔɲɛn nun saxandena, Maxasiyoti nun a diine nun a ngaxakedenne, e birin malanxina muxu fu nun firin.
31A mɔxɔɲɛn nun naanindena, Romanti-Eseri nun a diine nun a ngaxakedenne, e birin malanxina muxu fu nun firin.