Text copied!
CopyCompare
Bible Kralická 1613 - 1 Letopisu

1 Letopisu 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I oddělil David a knížata vojska k službě syny Azafovy a Hémanovy a Jedutunovy, kteříž by prorokovali při harfách, při loutnách a při cimbálích. Byl pak počet jejich, totiž mužů těch, jenž práci vedli v přisluhování svém,
2Z synů Azafových: Zakur, Jozef, Netaniáš a Asarela, synové Azafovi, pod spravou Azafavou byli, kterýž prorokoval k rozkazu královu.
3Z Jedutuna synů Jedutunových bylo šest: Godoliáš, Zeri, Izaiáš, Chasabiáš, Mattitiáš a Simei, pod spravou otce jejich Jedutuna, kterýž prorokoval při harfě k slavení a chválení Hospodina.
4Z Hémana synové Hémanovi: Bukkiáš, Mataniáš, Uziel, Sebuel, Jerimot, Chananiáš, Chanani, Eliata, Giddalti, Romantiezer, Jazbekasa, Malloti, Hotir a Machaziot.
5Všickni ti synové Hémanovi, proroka králova v slovích Božských, k vyvyšování moci. A dal Bůh Hémanovi synů čtrnácte a dcery tři.
6Všickni ti byli pod spravou otce svého, při zpívání v domě Hospodinově na cymbálích, loutnách a harfách, k službě v domě Božím vedlé poručení králova Azafovi, Jedutunovi a Hémanovi.
7Byl pak počet jich s bratřími jejich, těmi, kteříž byli vycvičení v zpěvích Hospodinových, všech mistrů dvě stě osmdesát osm.
8Tedy metali losy, houf držících stráž naproti druhému, jakž malý, tak veliký, mistr i učedlník.
9I padl první los v čeledi Azaf na Jozefa, na Godoliáše s bratřími a syny jeho druhý, jichž bylo dvanáct.
10Třetí na Zakura, synům jeho a bratřím jeho dvanácti.
11Ètvrtý na Izara, synům jeho a bratřím jeho dvanácti.
12Pátý na Netaniáše, synům jeho a bratřím jeho dvanácti.
13Šestý na Bukkiáše, synům jeho a bratřím jeho dvanácti.
14Sedmý na Jesarele, synům jeho a bratřím jeho dvanácti.
15Osmý na Izaiáše, synům jeho a bratřím jeho dvanácti.
16Devátý na Mataniáše, synům a bratřím jeho dvanácti.
17Desátý na Simei, synům a bratřím jeho dvanácti.
18Jedenáctý na Azarele, synům a bratřím jeho dvanácti.

19Dvanáctý na Chasabiáše, synům a bratřím jeho dvanácti.
20Třináctý na Subaele, synům a bratřím jeho dvanácti.
21Ètrnáctý na Mattitiáše, synům a bratřím jeho dvanácti.
22Patnáctý na Jerimota, synům a bratřím jeho dvanácti.
23Šestnáctý na Chananiáše, synům a bratřím jeho dvanácti.
24Sedmnáctý na Jazbekasa, synům a bratřím jeho dvanácti.
25Osmnáctý na Chanani, synům a bratřím jeho dvanácti.
26Devatenáctý na Malloti, synům a bratřím jeho dvanácti.
27Dvadcátý na Eliatu, synům a bratřím jeho dvanácti.
28Jedenmecítmý na Hotira, synům a bratřím jeho dvanácti.
29Dvamecítmý na Giddalta, synům a bratřím jeho dvanácti.
30Třímecítmý na Machaziota, synům a bratřím jeho dvanácti.
31Ètyřmecítmý na Romantiezera, synům a bratřím jeho dvanácti.