Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa

Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Daawitinne ola gadaawati Asaafa naatuppe, Hemaana naatuppenne Yidutuuna naatuppe maazinqqiyan diittaaninne daalan hananabaa yootiyaageetu oosuwaa oottanaadan dummayidosona. Banttau imettida oosuwaa oottin, sunttai mazggafettido asati hageeta.
2Asaafa naati Zakkuura, Yooseefa, Nataaniyaanne Asaari7eela. Asaafa naati kawoi azazin, hananabaa yootiya Asaafappe garssaara azazettoosona.
3Yidutuuna naati Gadaaliyaa, Xara, Yishaa7iyaa, SHim77a, Hashaabiyaanne Matiitiyaa. Ha usuppunati maazinqqiyan hananabaa yootiiddi, GODAA galatiiddinne bonchchiiddi, bantta aawaa Yidutuunappe garssaara azazettidosona.
4Hemaana naati Buqqiyaa, Mataaniyaa, Uzzi7eela, SHabu7eela, Yaarimoota, Hanaaniyaa, Hanaana, Eli7aata, Giddaltta, Romamtti7eezera, Yoshibaqaasha, Malloota, Hotiiranne Maahizi7aata.
5Hageeti ubbai kawuwaayyo hananabaa yootiya Hemaana naata. Xoossai kase immana giidoogaadan, Hemaana xoqqu xoqqu oottana mala, ha tammanne oiddu attuma naatanne heezzu macca naata ayyo immiis.
6Hageeti ubbai GODAA Beeta Maqidasiyan daalaa qaattanau, diittaanne maazinqqiyaa diixxiiddinne yexxiiddi goinnanau, bantta aawaappe garssaara de7oosona. Asaafi, Yidutuuninne Hemaani kawuwaa azazuwan de7oosona.
7Hageeti laatamanne oiddu asati daro erai de7iyo asata. Eta dabboti yettan loohidaageeta; eti muleera naa77u xeetanne hosppun tammanne hosppuna.
8Eti bantta oosuwaa shaakki eranau gitai guuttai, asttamaaree tamaaree, ubbaikka lagge saamaa yeggidosona.
9Yeggin koiro saamai Asaafa na7aa Yooseefa gakkiis; i, a naatinne a dabboti muleera tammanne naa77a. Naa77antto saamai Gadaaliyaa gakkiis; i, a naatinne a dabboti muleera tammanne naa77a.
10Heezzantto saamai Zakkuura gakkiis; i, a naatinne a dabboti muleera tammanne naa77a.
11Oiddantto saamai Xara gakkiis; i, a naatinne a dabboti muleera tammanne naa77a.
12Ichchashantto saamai Nataaniyaa gakkiis; i, a naatinne a dabboti muleera tammanne naa77a.
13Usuppuntta saamai Buqqiyaa gakkiis; i, a naatinne a dabboti muleera tammanne naa77a.
14Laappuntta saamai Asaari7eela gakkiis; i, a naatinne a dabboti muleera tammanne naa77a.
15Hosppuntta saamai Yishaa7iyaa gakkiis; i, a naatinne a dabboti muleera tammanne naa77a.
16Uddufuntta saamai Mataaniyaa gakkiis; i, a naatinne a dabboti muleera tammanne naa77a.
17Tammantta saamai SHim77a gakkiis; i, a naatinne a dabboti muleera tammanne naa77a.
18Tammanne isiinintta saamai Uzzi7eela gakkiis; i, a naatinne a dabboti muleera tammanne naa77a.

19Tammanne naa77antta saamai Hashaabiyaa gakkiis; i, a naatinne a dabboti muleera tammanne naa77a.
20Tammanne heezzantta saamai SHabu7eela gakkiis; i, a naatinne a dabboti muleera tammanne naa77a.
21Tammanne oiddantta saamai Matiitiyaa gakkiis; i, a naatinne a dabboti muleera tammanne naa77a.
22Tammanne ichchashantta saamai Yaarimoota gakkiis; i, a naatinne a dabboti muleera tammanne naa77a.
23Tammanne usuppuntta saamai Hanaaniyaa gakkiis; i, a naatinne a dabboti muleera tammanne naa77a.
24Tammanne laappuntta saamai Yoshibaqaasha gakkiis; i, a naatinne a dabboti muleera tammanne naa77a.
25Tammanne hosppuntta saamai Hanaana gakkiis; i, a naatinne a dabboti muleera tammanne naa77a.
26Tammanne uddufuntta saamai Malloota gakkiis; i, a naatinne a dabboti muleera tammanne naa77a.
27Laatamantta saamai Eli7aata gakkiis; i, a naatinne a dabboti muleera tammanne naa77a.
28Laatamanne isiinintta saamai Hotiira gakkiis; i, a naatinne a dabboti muleera tammanne naa77a.
29Laatamanne naa77antta saamai Giddaltta gakkiis; i, a naatinne a dabboti muleera tammanne naa77a.
30Laatamanne heezzantta saamai Maahizi7aata gakkiis; i, a naatinne a dabboti muleera tammanne naa77a.
31Laatamanne oiddantta saamai Romamtti7eezera gakkiis; i, a naatinne a dabboti muleera tammanne naa77a.