Text copied!
CopyCompare
תנ ך עברי מודרני - 1 דִּבְרֵי הַיָּמִים

1 דִּבְרֵי הַיָּמִים 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ויבדל דויד ושרי הצבא לעבדה לבני אסף והימן וידותון הנביאים בכנרות בנבלים ובמצלתים ויהי מספרם אנשי מלאכה לעבדתם׃
2לבני אסף זכור ויוסף ונתניה ואשראלה בני אסף על יד אסף הנבא על ידי המלך׃
3לידותון בני ידותון גדליהו וצרי וישעיהו חשביהו ומתתיהו ששה על ידי אביהם ידותון בכנור הנבא על הדות והלל ליהוה׃
4להימן בני הימן בקיהו מתניהו עזיאל שבואל וירימות חנניה חנני אליאתה גדלתי ורממתי עזר ישבקשה מלותי הותיר מחזיאות׃
5כל אלה בנים להימן חזה המלך בדברי האלהים להרים קרן ויתן האלהים להימן בנים ארבעה עשר ובנות שלוש׃
6כל אלה על ידי אביהם בשיר בית יהוה במצלתים נבלים וכנרות לעבדת בית האלהים על ידי המלך אסף וידותון והימן׃
7ויהי מספרם עם אחיהם מלמדי שיר ליהוה כל המבין מאתים שמונים ושמונה׃
8ויפילו גורלות משמרת לעמת כקטן כגדול מבין עם תלמיד׃
9ויצא הגורל הראשון לאסף ליוסף גדליהו השני הוא ואחיו ובניו שנים עשר׃
10השלשי זכור בניו ואחיו שנים עשר׃
11הרביעי ליצרי בניו ואחיו שנים עשר׃
12החמישי נתניהו בניו ואחיו שנים עשר׃
13הששי בקיהו בניו ואחיו שנים עשר׃
14השבעי ישראלה בניו ואחיו שנים עשר׃
15השמיני ישעיהו בניו ואחיו שנים עשר׃
16התשיעי מתניהו בניו ואחיו שנים עשר׃
17העשירי שמעי בניו ואחיו שנים עשר׃
18עשתי עשר עזראל בניו ואחיו שנים עשר׃

19השנים עשר לחשביה בניו ואחיו שנים עשר׃
20לשלשה עשר שובאל בניו ואחיו שנים עשר׃
21לארבעה עשר מתתיהו בניו ואחיו שנים עשר׃
22לחמשה עשר לירמות בניו ואחיו שנים עשר׃
23לששה עשר לחנניהו בניו ואחיו שנים עשר׃
24לשבעה עשר לישבקשה בניו ואחיו שנים עשר׃
25לשמונה עשר לחנני בניו ואחיו שנים עשר׃
26לתשעה עשר למלותי בניו ואחיו שנים עשר׃
27לעשרים לאליתה בניו ואחיו שנים עשר׃
28לאחד ועשרים להותיר בניו ואחיו שנים עשר׃
29לשנים ועשרים לגדלתי בניו ואחיו שנים עשר׃
30לשלשה ועשרים למחזיאות בניו ואחיו שנים עשר׃
31לארבעה ועשרים לרוממתי עזר בניו ואחיו שנים עשר׃