Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Cronicas

1 Cronicas 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Si David ug ang mga pangulo sa tabernakulo gigahin alang sa buluhaton sa pipila ka mga anak nga lalaki ni Asaf, ni Heman, ug ni Jedutun. Kining kalalakin-an nagpropesiya pinaagi sa harpa, lira, ug mga piyangpiyang. Mao kini ang listahan sa kalalakin-an nga nagbuhat sa buluhaton:
2Gikan sa mga anak nga lalaki ni Asaf, ni Zacur, ni Jose, ni Netania, ug ni Asarela, ang mga anak nga lalaki ni Asaf, ubos sa pagmando ni Asaf, nga nagpropesiya ubos sa pagmando sa hari.
3Gikan sa mga anak nga lalaki ni Jedutun: ni Gedalia, ni Zeri, ni Jeshaya, ni Shimei, ni Hashabia, ug ni Matitia, unom silang tanan, ubos sa pagmando sa ilang amahan nga si Jedutun, nga nagtugtog sa harpa alang sa paghatag sa mga pagpasalamat ug pagdayeg kang Yahweh.
4Gikan sa mga anak nga lalaki ni Heman: mao si Bukia, si Matania, si Uziel, si Shebuel, ug si Jerimot, si Hanania, si Hanani, si Eliata, si Gidalti, si Romanti Ezer, ug si Joshbekasha, si Maloti, si Hotir ug si Mahaziot.
5Silang tanan mga anak nga lalaki ni Heman nga propeta sa hari. Gihatagan sa Dios si Heman ug 14 ka mga anak nga lalaki ug tulo ka mga anak nga babaye aron pagpasidungog kaniya.
6Kining tanan ubos sa pagmando sa ilang mga amahan. Sila ang nagtugtog sa balay ni Yahweh, inubanan sa mga piyangpiyang ug sa mga lira samtang moalagad sila sa balay sa Dios. Si Asaf, si Jedutun, ug si Heman ubos sa pagmando sa hari.
7Sila ug ang ilang mga igsoong lalaki nga adunay kahibalo ug gibansay sa pagtugtog alang kang Yahweh nga adunay gidaghanon nga 288 ka manunugtog.
8Nagripa sila alang sa ilang mga katungdanan, managsama ang tanan, susama sa mga batan-on ingon man sa mga tigulang, ang magtutudlo ingon man ang mga tinun-an.
9Karon mahitungod sa anak nga lalaki ni Asaf: ang unang napilian pinaagi sa pagripa mao ang pamilya ni Jose; ang ikaduha mao ang pamilya ni Gedalia, napulo ug duha silang tanan;
10ang ikatulo mao si Zacur, ang iyang mga anak nga lalaki ang iyang mga paryente, napulo ug duha silang tanan
11ang ikaupat mao si Izri, ang iyang mga anak nga lalaki ug ang iyang mga pareyente, napulo ug duha silang tanan;
12ang ikalima mao si Netania, ang iyang mga anak nga lalaki ug ang iyang mga paryente, napulo ug duha silang tanan;
13ang ikaunom mao si Bukia, ang iyang mga anak nga lalaki ug ang iyang mga paryente, napulo ug duha silang tanan;
14ang ikapito mao si Jesarela, ang iyang mga anak nga lalaki ug ang iyang mga paryente, napulo ug duha silang tanan
15ang ikawalo mao si Jeshaya, ang iyang mga anak nga lalaki ug ang iyang napulo ug duha ka mga paryente;
16ang ikasiyam mao si Matania, ang iyang mga anak nga lalaki ug ang iyang mga paryente, napulo ug duha silang tanan;
17ang ikanapulo mao si Shimei, ang iyang mga anak nga lalaki ug ang iyang mga paryente, napulo ug duha silang tanan;
18ang ika-napulo ug usa mao si Azarel, ang iyang mga anak nga lalaki ug ang iyang mga paryente, napulo ug duha silang tanan;

19ang ika-napulo ug duha mao si Hashabia, ang iyang mga anak nga lalaki ug ang iyang mga paryente, napulo ug duha silang tanan;
20ang ika-napulo ug tulo mao si Shubael, ang iyang mga anak nga lalaki ug ang iyang mga paryente, napulo ug duha silang tanan;
21Ang ika-napulo ug upat mao si Matitia, ang iyang mga anak nga lalaki ug ang iyang mga paryente, napulo ug upat silang tanan;
22ang ika-15 mao si Jerimot, ang iyang mga anak nga lalaki ug ang iyang mga paryente, napulo ug upat silang tanan;
23ang ika-16 mao si Hanania, ang iyang mga anak nga lalaki ug ang iyang mga paryente, dose silang tanan;
24ang ika-17 mao si Joshbekasha, ang iyang mga anak nga lalaki ug ang iyang mga paryente, dose silang tanan;
25ang ika-18 mao si Hanani, ang iyang mga anak nga lalaki ug ang iyang mga paryente dose silang tanan;
26ang ika-19 mao si Maloti, ang iyang mga anak mga lalaki ug ang iyang mga paryente, dose silang tanan;
27ang ika-20 mao si Eliata, ang iyang mga anak nga lalaki ug ang iyang mga paryente, dose silang tanan;
28ang ika-21 mao si Hotir, ang iyang mga anak nga lalaki ug ang iyang mga paryente, dose silang tanan;
29ang ika-22 mao si Gidalti, ang iyang mga anak nga lalaki ug ang iyang mga paryente, dose silang tanan;
30ang ika-23 mao si Mahaziot, ang iyang mga anak nga lalaki ug ang iyang mga paryente, dose silang tanan;
31ang ika-24 mao si Romamti Ezer, ang iyang mga anak nga lalaki ug ang iyang mga paryente, dose silang tanan.