Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Lada

1 Lada 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Davidi ń Isaili kíaↄ mɛ́ Asafa nɛgↄ̃ɛↄ ń Emani nɛgↄ̃ɛↄ ń Yedutu nɛgↄ̃ɛↄ dìlɛ ń zɛ́i aa ãnabikɛkɛ ń mↄↄnaↄ ń domaↄ ń sɛ̃́sɛ̃naↄ. Zĩpikɛnaↄ tↄ́n kɛ:
2Asafa nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Zakuu, Yosɛfu, Nɛtania ń Asalɛlao. Asafa mɛ́ aↄ wɛ́tɛ a nɛ́piↄzi, kía sↄ̃ iↄ wɛ́tɛ ń ãnabikɛkɛai.
3Yedutu nɛgↄ̃ɛↄ sooloɛ: Gedalia, Zeli, Yesaia, Simɛi, Asabia ń Matitiao. An mae Yedutu mɛ́ ìↄ wɛ́tɛńzi, ↄ̃ ìↄ ãnabikɛkɛ ń mↄↄnlɛao, ìↄ Dii sáau kpa àↄ aà táasilɛò.
4Emani nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Bukia, Matania, Uziɛli, Sebuɛli, Yelemↄ, Anania, Anani, Ɛliata, Gidaleti, Lomantiɛzɛɛ, Maloti, Yↄsebekasa, Otii ń Maazioo.
5Gbɛ̃́piↄá kí gu'ena Emani nɛgↄ̃ɛↄnɛ ḿpii. Lua lɛgbɛ̃̀ɛ̀ à mɛ̀ á aà gba gbãa, ↄ̃ à aà gbà nɛgↄ̃ɛↄ gɛ̃o mɛ̀ndosai ń nɛnↄɛↄ lↄ àaↄ̃.
6Gbɛ̃́piↄ ìↄ lɛsi Dii ua ń sɛ̃́sɛ̃naↄ ń domaↄ ń mↄↄnaↄ ḿpiiɛ. An maeↄ Asafa ń Yedutuo ń Emanio mɛ́ aaìↄ wɛ́tɛńzi Lua ua zĩpi guu. Kí sↄ̃ ìↄ wɛ́tɛ ń maepiↄzi.
7Ampiↄ ń ń gbɛ̃́ pↄ́ aa lɛsia Diiɛ dàda aa dↄ̃ↄ, ampii gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do ń basiiↄ̃kwi plasaioɛ (288).
8Wà likpà lá aali kↄ̃ gba zɛ́ zĩpi yã́ musuɛ, nɛ́fɛ̃nɛn gbɛ̃zↄ̃ↄ, yãdanɛdeↄ ń yãdadanaↄ píi.
9Wà gbɛ̃́piↄ sɛ̀ baade ń a nɛgↄ̃ɛↄ ń a dãunaↄ gbɛ̃ↄn kuɛplaplaɛ: A sɛ̃́ia Asafa nɛ́ Yosɛfu, a plaade Gedalia,
10a àaↄ̃de Zakuu,
11a síiↄ̃de Zeli,
12a sↄode Nɛtania,
13a soolode Bukia,
14a soplade Yesalela,
15a swaaↄ̃de Yesaia,
16a kɛ̃okwide Matania,
17a kwide Simɛi,
18a kuɛdode Azalɛli,

19a kuɛplade Asabia,
20a kuɛ'aaↄ̃de Sebuɛli,
21a gɛ̃o mɛ̀ndosaide Matitia,
22a gɛ̃ode Yelimↄ,
23a gɛ̃o ń mɛ̀ndoode Anania,
24a gɛ̃o ń plaode Yↄsebekasa,
25a bao plasaide Anani,
26a bao mɛ̀ndosaide Maloti,
27a baode Ɛliata,
28a bao ń mɛ̀ndoode Otii,
29a bao ń plaode Gidaleti,
30a bao ń àaↄ̃ode Maazio,
31a baasↄo mɛ̀ndosaide Lomantiɛzɛɛ.