Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Tarix-tezkire «1»

Tarix-tezkire «1» 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dawut bilen qoshunning serdarliri Asaf, Héman we Yedutunlarning oghullirighimu wezipe yüklep, ularni chiltar, tembur we jang-janglar chélip, bésharet bérish xizmitige qoydi. Ulardin wezipige qoyulghanlarning sani töwendikiche:
2Asafning oghulliridin Zakkur, Yüsüp, Nitaniya we Asharilah bar idi; Asafning oghullirining hemmisi Asafning körsetmisige qaraytti; Asaf padishahning körsetmisi boyiche bésharet bérip sözleytti.
3Yedutun'gha kelgende, uning Gedaliya, Zéri, Yeshaya, Shimey, Hashabiya we Mattitiyah dégen alte oghli bolup, atisi Yedutunning körsetmisige qaraytti. Yedutun Perwerdigargha teshekkür éytip medhiye oqush üchün chiltar chélip bésharet béretti.
4Hémanning bolsa, uning Bukkiya, Mattaniya, Uzziyel, Shebuyel, Yerimot, Hananiya, Hanani, Eliyata, Giddalti we Romamti-Ézer, Yoshbikasha, Malloti, Hotir we Maxaziot dégen oghulliri bar idi.
5Bularning hemmisi Hémanning oghulliri bolup, Xudagha bolghan medhiyisini yangritish üchün qoyulghan (Héman bolsa padishahqa Xudaning söz-kalamini yetküzidighan aldin körgüchi idi); Xuda Héman'gha on töt oghul, üch qiz ata qilghanidi.
6Bularning hemmisi atilirining bashlamchiliqida bolup, Perwerdigarning öyide neghme-nawa qilish üchün, jang-jang, tembur we chiltar chélip Xudaning öyidiki wezipisini öteytti. Asaf, Yedutun we Héman bu ishlarda padishahning körsetmisige qaraytti.
7Ular we ularning qérindashlirining sani jemiy ikki yüz seksen sekkiz idi (ular hemmisi Perwerdigarni medhiyilesh neghme-nawaliqida alahide terbiye körgen, küy éytishqa usta idi).
8Bular chong-kichikige, ustaz-shagirtliqigha qarimay hemmisi birdek chek tartip guruppilargha bölün'genidi.
9Birinchi chek Asafning oghli Yüsüpke, ikkinchi chek Gedaliyagha chiqti; u, uning iniliri we oghulliri bolup jemiy on ikki kishi idi;
10üchinchi chek Zakkurgha chiqti; u, uning oghulliri we iniliri bolup jemiy on ikki kishi idi;
11tötinchi chek Izrigha chiqti; u, uning oghulliri we iniliri bolup jemiy on ikki kishi idi;
12beshinchi chek Netaniyagha chiqti; u uning oghulliri we iniliri bolup jemiy on ikki kishi idi;
13altinchi chek Bukkiyagha chiqti; u, uning oghulliri we iniliri bolup on ikki kishi idi;
14yettinchi chek Yesharilahqa chiqti; u, uning oghulliri we iniliri bolup jemiy on ikki kishi idi;
15sekkizinchi chek Yeshayagha chiqti; u, uning oghulliri we iniliri bolup jemiy on ikki kishi idi;
16toqquzinchi chek Mattaniyagha chiqti; u, uning oghulliri we iniliri bolup jemiy on ikki kishi idi;
17oninchi chek Shimeyge chiqti; u, uning oghulliri we iniliri bolup jemiy on ikki kishi idi;
18on birinchi chek Azarelge chiqti; u we uning oghulliri, iniliri bolup jemiy on ikki kishi idi;

19on ikkinchi chek Hasabiyagha chiqti; u, uning oghulliri we iniliri bolup jemiy on ikki kishi idi;
20on üchinchi chek Shubayelge chiqti; u, uning oghulliri we iniliri bolup jemiy on ikki kishi idi;
21on tötinchi chek Mattitiyahqa chiqti; u, uning oghulliri we iniliri bolup jemiy on ikki kishi idi;
22on beshinchi chek Yerimotqa chiqti; u, uning oghulliri we iniliri bolup jemiy on ikki kishi idi;
23on altinchi chek Hananiyagha chiqti; u, uning oghulliri we iniliri bolup jemiy on ikki kishi idi;
24on yettinchi chek Yoshbikashagha chiqti; u, uning oghulliri we iniliri bolup jemiy on ikki kishi idi;
25on sekkizinchi chek Hananigha chiqti; u, uning oghulliri we iniliri bolup jemiy on ikki kishi idi;
26on toqquzinchi chek Mallotigha chiqti; u, uning oghulliri we iniliri bolup jemiy on ikki kishi idi;
27yigirminchi chek Eliyatagha chiqti; u, uning oghulliri we iniliri bolup jemiy on ikki kishi idi;
28yigirme birinchi chek Hotirgha chiqti; u, uning oghulliri we iniliri bolup jemiy on ikki kishi idi;
29yigirme ikkinchi chek Giddaltigha chiqti; u, uning oghulliri we iniliri bolup jemiy on ikki kishi idi;
30yigirme üchinchi chek Maxaziotqa chiqti; u, uning oghulliri we iniliri bolup jemiy on ikki kishi idi;
31yigirme tötinchi chek Romamti-Ézerge chiqti; u, uning oghulliri we iniliri bolup jemiy on ikki kishi idi.