Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - १ इतिहास

१ इतिहास 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1दाऊद नु आ कप्‍तानपुकीमी आसाफ आ तौपुकी, हेमान आ तौपुकी नु येदुथून आ तौ आन कली परमप्रभु यावे आ सोक्‍तीम ब्रीशा आइक्‍च नु ठेयब तार पाइश्‍शो ताप्‍तीके नु बुप्‍केल ताप्‍चा कली योव़ङ‍मे बाक्‍त। मेको गेय पाइब आन नें ब्रेक्‍तमे बाक्‍त। १इतिहास १५:१९
2मिनु सु बाक्‍मा बाक्‍त देंशा हना, आसाफ आ तौ आन दाते ङा जाक्‍कुर, योसेफ, नेथन्‍याह नु अशारेलाह बाक्‍मा बाक्‍त। आसाफ मेको आन कली अरेब बाक्‍माक्‍त। आसाफमी पिप आ देंशो परमप्रभु यावे आ सोक्‍तीम ब्रीशो कुम्‍सो सेला बाक्‍त।
3येदुथून आ तौ नु गेदाल्‍याह, सेरी, येशायाह, शिमेइ, हशाब्‍याह नु मत्तीथ्‍याह ६ जना बाक्‍मा बाक्‍त। आन आफ येदुथून मेको आन कली अरेब बाक्‍माक्‍त। मेकोमी बीना ताप्‍शा परमप्रभु यावे आ सोक्‍तीम ब्रीशा “गे रिम्‍शो पाइब बाक्‍नीनी” दे ठेयब सेल्‍तीक कुम्‍सो पवा बाक्‍त।
4हेमान आ तौपुकी बुक्‍कीयाह, मत्तन्‍याह, उज्‍जीएल, शेबुएल, येरीमोथ, हनान्‍याह, हानानी, एली-आथा, गिदाल्‍ती, रोमाम्‍ती-एजेर, योश्‍बे-काशाह, माल्‍लोथी, होथीर नु माहाजी-ओथ बाक्‍मा बाक्‍त।
5मेको नेल्‍ल पिप कली परमप्रभु आ लोव़ पाइब हेमान आ तौ बाक्‍मा बाक्‍त। मेकोपुकीमी परमप्रभु आ देंशो खोदेंशो पा परमप्रभु कली ठेयब सेल्‍चा माल्‍मा बाक्‍त। मारदे हना परमप्रभुमी हेमान कली १४ जना तौ नु तमी सां गेशो बाक्‍माक्‍त। २इतिहास ३५:१५
6मिनु आन आफोमी परमप्रभु यावे आ खिंम मेको नेल्‍ल आन कली बीना ताप्‍चा, तार पाइश्‍शो ताप्‍तीके ताप्‍चा नु बुप्‍केल ताप्‍चा कली शेंशो बाक्‍माक्‍त। पिपमी आसाफ, येदुथून नु हेमान आन कली दोपा अरेवा, मोपा पामे बाक्‍त।
7मेको नु आन खिं खिं ङा मुरपुकी परमप्रभु यावे कली कुम्‍सो पचा शेंसीशो बाक्‍मा बाक्‍त। नेल्‍ल तुइक्‍ब जोक्‍ब बाक्‍शो बाक्‍मा बाक्‍त। कुम्‍सो पाइब नेल्‍ल सहे निक्‍शी ८८ जना बाक्‍मा बाक्‍त।
8मिनु मेकोपुकीमी गेना गेय पचा, दे बाजी आप्‍मे बाक्‍त। आइक्‍च नु ठेयब, शेंसीब नु शेंब खाल का ङा बाक्‍मा बाक्‍त। १इतिहास २४:३१
9मिनु ङोंइती ङा बाजी आप्‍शो आसाफ आ तौ योसेफ आ नेंम ग्रूमाक्‍त। मिनु मेको आ नोले ङा गेदाल्‍याह, आ लोक्‍बपुकी नु आ तौ आन नेंम दुम्‍माक्‍त। मेको नेल्‍ल १२ जना बाक्‍मा बाक्‍त।
10मेको आ नोले ङा बाजी जाक्‍कुर, आ तौपुकी नु आ लोक्‍ब आन नेंमी दुम्‍माक्‍त। मेको नेल्‍ल १२ जना बाक्‍मा बाक्‍त।
11मेको आ नोले ङा बाजी इज्री, आ तौपुकी नु आ लोक्‍ब आन नेंमी दुम्‍माक्‍त। मेको नेल्‍ल १२ जना बाक्‍मा बाक्‍त।
12मेको आ नोले ङा बाजी नेथन्‍याह, आ तौपुकी नु आ लोक्‍ब आन नेंमी दुम्‍माक्‍त। मेको नेल्‍ल १२ जना बाक्‍मा बाक्‍त।
13मेको आ नोले ङा बाजी बुक्‍कीयाह, आ तौपुकी नु आ लोक्‍ब आन नेंमी दुम्‍माक्‍त। मेको नेल्‍ल १२ जना बाक्‍मा बाक्‍त।
14मेको आ नोले ङा बाजी येसारेला, आ तौपुकी नु आ लोक्‍ब आन नेंमी दुम्‍माक्‍त। मेको नेल्‍ल १२ जना बाक्‍मा बाक्‍त।
15मेको आ नोले ङा बाजी येशायाह, आ तौपुकी नु आ लोक्‍ब आन नेंमी दुम्‍माक्‍त। मेको नेल्‍ल १२ जना बाक्‍मा बाक्‍त।
16मेको आ नोले ङा बाजी मत्तन्‍याह, आ तौपुकी नु आ लोक्‍ब आन नेंमी दुम्‍माक्‍त। मेको नेल्‍ल १२ जना बाक्‍मा बाक्‍त।
17मेको आ नोले ङा बाजी शिमेइ, आ तौपुकी नु आ लोक्‍ब आन नेंमी दुम्माक्‍त। मेको नेल्‍ल १२ जना बाक्‍मा बाक्‍त।
18मेको आ नोले ङा बाजी अजारेल, आ तौपुकी नु आ लोक्‍ब आन नेंमी दुम्‍माक्‍त। मेको नेल्‍ल १२ जना बाक्‍मा बाक्‍त। १इतिहास १२:७

19मेको आ नोले ङा बाजी हशाब्‍याह, आ तौपुकी नु आ लोक्‍ब आन नेंमी दुम्‍माक्‍त। मेको नेल्‍ल १२ जना बाक्‍मा बाक्‍त।
20मेको आ नोले ङा बाजी शुबाएल, आ तौपुकी नु आ लोक्‍ब आन नेंमी दुम्‍माक्‍त। मेको नेल्‍ल १२ जना बाक्‍मा बाक्‍त।
21मेको आ नोले ङा बाजी मत्तीथ्‍याह, आ तौपुकी नु आ लोक्‍ब आन नेंमी दुम्‍माक्‍त। मेको नेल्‍ल १२ जना बाक्‍मा बाक्‍त।
22मेको आ नोले ङा बाजी येरेमोथ, आ तौपुकी नु आ लोक्‍ब आन नेंमी दुम्‍माक्‍त। मेको नेल्‍ल १२ जना बाक्‍मा बाक्‍त।
23मेको आ नोले ङा बाजी हनान्‍याह, आ तौपुकी नु आ लोक्‍ब आन नेंमी दुम्‍माक्‍त। मेको नेल्‍ल १२ जना बाक्‍मा बाक्‍त।
24मेको आ नोले ङा बाजी योश्‍बे-काशाह, आ तौपुकी नु आ लोक्‍ब आन नेंमी दुम्‍माक्‍त। मेको नेल्‍ल १२ जना बाक्‍मा बाक्‍त।
25मेको आ नोले ङा बाजी हानानी, आ तौपुकी नु आ लोक्‍ब आन नेंमी दुम्माक्‍त। मेको नेल्‍ल १२ जना बाक्‍मा बाक्‍त।
26मेको आ नोले ङा बाजी माल्‍लोथी, आ तौपुकी नु आ लोक्‍ब आन नेंमी दुम्‍माक्‍त। मेको नेल्‍ल १२ जना बाक्‍मा बाक्‍त।
27मेको आ नोले ङा बाजी एली-आथा, आ तौपुकी नु आ लोक्‍ब आन नेंमी दुम्‍माक्‍त। मेको नेल्‍ल १२ जना बाक्‍मा बाक्‍त।
28मेको आ नोले ङा बाजी होथीर, आ तौपुकी नु आ लोक्‍ब आन नेंमी दुम्‍माक्‍त। मेको नेल्‍ल १२ जना बाक्‍मा बाक्‍त।
29मेको आ नोले ङा बाजी गिदाल्‍ती, आ तौपुकी नु आ लोक्‍ब आन नेंमी दुम्‍माक्‍त। मेको नेल्‍ल १२ जना बाक्‍मा बाक्‍त।
30मेको आ नोले ङा बाजी ङा माहाजी-ओथ, आ तौपुकी नु आ लोक्‍ब आन नेंमी दुम्‍माक्‍त। मेको नेल्‍ल १२ जना बाक्‍मा बाक्‍त।
31मेको आ नेल्‍ल क्‍येङा नोले ङा बाजी रोमाम्‍ती-एजेर, आ तौपुकी नु आ लोक्‍ब आन नेंमी दुम्‍माक्‍त। मेको नेल्‍ल १२ जना बाक्‍मा बाक्‍त।