Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - 1. Dnevnika

1. Dnevnika 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I odvoji David s vojvodama za službu sinove Asafove i Emanove i Jedutunove, koji æe prorokovati uz gusle i psaltire i kimvale; i biše izmeðu njih izbrojeni ljudi za posao u svojoj službi:
2Od sinova Asafovijeh: Zahur i Josif i Netanija i Asarila, sinovi Asafovi, pod rukom Asafa, koji prorokovaše po naredbi carevoj;
3Od Jedutuna: šest sinova Jedutunovijeh: Gedalija i Sorije i Jesaija, Asavija i Matatija i Simej pod rukom oca svojega Jedutuna, koji prorokovaše uz gusle hvaleæi i slaveæi Gospoda;
4Od Emana: sinovi Emanovi: Vukija, Matanija, Ozilo, Sevuilo i Jerimot, Ananija i Ananije, Elijata, Gidaltija i Romamti-Ezer, Josvekasa, Malotije, Otir i Maziot.
5Ti svi bijahu sinovi Emana vidioca careva u rijeèima Božijim da se uzvišuje rog; jer Bog dade Emanu èetrnaest sinova i tri kæeri.
6Svi oni bijahu pod rukom oca svojega pjevajuæi u domu Gospodnjem uz kimvale i psaltire i gusle za službu u domu Božijem, kako car nareðivaše Asafu i Jedutunu i Emanu.
7I bješe ih na broj s braæom njihovom obuèenom pjesmama Gospodnjim, dvjesta i osamdeset i osam, samijeh vještaka.
8I baciše ždrijeb za službu svoju, mali kao veliki, uèitelj kao uèenik;
9I pade prvi ždrijeb za Asafa na Josifa, drugi na Gedaliju s braæom i sinovima njegovijem, njih dvanaest;
10Treæi na Zahura, sinove njegove i braæu njegovu, njih dvanaest;
11Èetvrti na Iserija, sinove njegove i braæu njegovu, njih dvanaest;
12Peti na Netaniju, sinove njegove i braæu njegovu, njih dvanaest;
13Šesti na Vukiju, sinove njegove i braæu njegovu, njih dvanaest;
14Sedmi na Jesarilu, sinove njegove i braæu njegovu, njih dvanaest;
15Osmi na Jesaiju, sinove njegove i braæu njegovu, njih dvanaest;
16Deveti na Mataniju, sinove njegove i braæu njegovu, njih dvanaest;
17Deseti na Simeja, sinove njegove i braæu njegovu, njih dvanaest;
18Jedanaesti na Azareila, sinove njegove i braæu njegovu, njih dvanaest;

19Dvanaesti na Asaviju, sinove njegove i braæu njegovu, njih dvanaest;
20Trinaesti na Savuila, sinove njegove i braæu njegovu, njih dvanaest;
21Èetrnaesti na Matatiju, sinove njegove i braæu njegovu, njih dvanaest;
22Petnaesti na Jeremota, sinove njegove i braæu njegovu, njih dvanaest;
23Šesnaesti na Ananiju, sinove njegove i braæu njegovu, njih dvanaest;
24Sedamnaesti na Josvekasu, sinove njegove i braæu njegovu, njih dvanaest;
25Osamnaesti na Ananija, sinove njegove i braæu njegovu, njih dvanaest;
26Devetnaesti na Malotija, sinove njegove i braæu njegovu, njih dvanaest;
27Dvadeseti na Elijatu, sinove njegove i braæu njegovu, njih dvanaest;
28Dvadeset prvi na Otira, sinove njegove i braæu njegovu, njih dvanaest;
29Dvadeset drugi na Gidaltiju, sinove njegove i braæu njegovu, njih dvanaest;
30Dvadeset treæi na Maziota, sinove njegove i braæu njegovu, njih dvanaest;
31Dvadeset èetvrti na Romamti-Ezera, sinove njegove i braæu njegovu, njih dvanaest.