Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Yudaya Mangɛe I

Yudaya Mangɛe I 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dawuda nun sɔɔri mangɛe naxa Asafi, Heman, nun Yedutun bɔnsɔɛe sugandi e xa namiɲɔnmɛ masenyi ti bɛɛti daaxi, kɔrae nun maxasee xui ra. Xɛmɛe xilie nan ya naxee nu na wali rabama:
2Asafi xa die: Sakuru, Yusufu, Netaniya, nun Asareela. Asafi xa die, naxee nu na a xa yaamari bun ma, naxee nu namiɲɔnmɛ masenyi tima mangɛ bɛ:
3Yedutun xa die: Gɛdalaya, Seri, Yɛsaya, Simeyi, Xasabiya, nun Matitiya. Na mixi senni naxa lu e baba Yedutun xa yaamari bun ma. Yedutun nu namiɲɔnmɛ masenyi tima kɔra xui ra, alako a xa Alatala matɔxɔ, a xa a tantu.
4Heman xa die: Buukiya, Mataniya, Yusiyɛli, Sebuweli, Yerimoti, Xananiya, Xanani, Eliyata, Gidaliti, Romanti Eseri, Yosobekasa, Maloti, Hotiri, Maxasiyoti.
5Yi mixi birin findixi Heman xa die nan na, naxan nu Ala xui madangima mangɛ bɛ. Ala naxa sɛnbɛ fi a ma, a xa di fu nun naani sɔtɔ, a nun di ginɛ saxan.
6Nee birin nu na e baba xa yaamari bun ma, e xa bɛɛti ba kɔrae xui ra Alatala xa banxi kui. Asafi, Yedutun, nun Heman nu na mangɛ xa yaamari nan bun ma.
7Yi karamɔxɔ naxee fata bɛɛti bade Alatala bɛ, e findi mixi kɛmɛ firin mixi tongo solomasaxan nun solomasaxan nan na.
8E birin sugandixi Ala xa mali nan na e xa wali kɛɲa ma, tagi rasa yo mu nu na a lanmadi, a xungbe, a karamɔxɔɛ, nun a xarandi tagi.
9Ala naxa a ragiri e xa sugandi yi ki: A singe, Asafi xa di Yusufu. A firin nde, Gɛdalaya, a xunyae, nun a xa die, e mixi fu nun firin.
10A saxan nde, Sakuru, a xa die, nun a xunyae, e mixi fu nun firin.
11A naani nde, Yisiri, a xa die, nun a xunyae, e mixi fu nun firin.
12A suuli nde, Netaniya, a xa die, nun a xunyae, e mixi fu nun firin.
13A senni nde, Buukiya, a xa die, nun a xunyae, e mixi fu nun firin.
14A solofere nde, Yesarela, a xa die, nun a xunyae, e mixi fu nun firin.
15A solomasaxan nde, Yɛsaya, a xa die, nun a xunyae, e mixi fu nun firin.
16A solomanaani nde, Mataniya, a xa die, nun a xunyae, e mixi fu nun firin.
17A fu nde, Simeyi, a xa die, nun a xunyae, e mixi fu nun firin.
18A fu nun keren nde, Asarɛli, a xa die, nun a xunyae, e mixi fu nun firin.

19A fu nun firin nde, Xasabiya, a xa die, nun a xunyae, e mixi fu nun firin.
20A fu nun saxan nde, Subayeli, a xa die, nun a xunyae, e mixi fu nun firin.
21A fu nun naani nde, Matitiya, a xa die, nun a xunyae, e mixi fu nun firin.
22A fu nun suuli nde, Yerimoti, a xa die, nun a xunyae, e mixi fu nun firin.
23A fu nun senni nde, Xananiya, a xa die, nun a xunyae, e mixi fu nun firin.
24A fu nun solofere nde, Yosobekasa, a xa die, nun a xunyae, e mixi fu nun firin.
25A fu nun solomasaxan nde, Xanani, a xa die, nun a xunyae, e mixi fu nun firin.
26A fu nun solomanaani nde, Maloti, a xa die, nun a xunyae, e mixi fu nun firin.
27A mɔxɔɲɛn nde, Eliyata, a xa die, nun a xunyae, e mixi fu nun firin.
28A mɔxɔɲɛn nun keren nde, Hotiri, a xa die, nun a xunyae, e mixi fu nun firin.
29A mɔxɔɲɛn nun firin nde, Gidaliti, a xa die, nun a xunyae, e mixi fu nun firin.
30A mɔxɔɲɛn nun saxan nde, Maxasiyoti, a xa die, nun a xunyae, e mixi fu nun firin.
31A mɔxɔɲɛn nun naani nde, Romanti Eseri, a xa die, nun a xunyae, e mixi fu nun firin.