Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Lada

1 Lada 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isaili nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Lubɛni, Simɛↄ, Levii, Yuda, Isakaa, Zabulↄni,
2Dã, Yosɛfu, Bɛ̃yãmɛɛ, Nɛfatali, Gada ń Asɛɛo.
3Yuda nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Ɛɛ, Onani ń Selao. À nɛ́ mɛ̀n àaↄ̃piↄ ì ń Kanaa bùsu nↄɛ Sua nɛ́oɛ. Yuda nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́ia Ɛɛ yã́ i ka Diiguo, ↄ̃ à aà dɛ̀.
4Yuda mɛ́ Pɛlɛzi ń Zelao ì ń a nɛ́pi gyaao, ↄ̃ aà nɛgↄ̃ɛↄ kɛ̀ píi sↄo.
5Pɛlɛzi nɛgↄ̃ɛↄn Ɛzↄ̃nↄ ń Amuluo ũ.
6Zela nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Zimli, Etani, Emani, Kaloli ń Daadao. Aà nɛ́piↄ kɛ̀ píi sↄo.
7Kaami nɛgↄ̃ɛn Akãa ũ. À yã'ì Isailiↄnɛ, à bↄ̀ Dii yã́ kpɛ à láaipↄ sɛ̀.
8Etani nɛgↄ̃ɛn Azalia ũ.
9Ɛzↄ̃nↄ nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Yelamɛli, Laũ ń Kalɛbuo.
10Laũ Aminadabu ì, Aminadabu Yudaↄ kía Naasↄ̃ ì,
11Naasↄ̃ Salamↄ ì, Salamↄ Bↄazu ì,
12Bↄazu Ɔbɛdi ì, Ɔbɛdi Yɛse ì,
13Yɛse nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́ian Ɛliabu ũ, a plaade Abinadabu, a àaↄ̃de Sãma,
14a síiↄ̃de Nɛtanɛli, a sↄode Ladai,
15a soolode Ozɛũ, a soplade Davidi.
16An dãeↄn Zeluia ń Abigailio ũ. Zeluia nɛgↄ̃ɛ àaↄ̃ɛ: Abisai, Yoabu ń Asaɛlio.
17Abigaili mɛ́ Amasa ì. Amasapi den Isimaɛla bui Yɛtɛɛ ũ.
18Ɛzↄ̃nↄ nɛ́ Kalɛbu nɛ́ↄ ì ń a na Azubao. Aà nɛnↄɛn Yelio ũ. Aà nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Yesɛɛ, Sobabu ń Aadↄ̃o.

19Kɛ́ Azuba gà, ↄ̃ Kalɛbu Ɛflata sɛ̀ à Hulu ìò.
20Hulu Uli ì, ↄ̃ Uli Bezalɛli ì.
21Bee gbɛa kɛ́ Ɛzↄ̃nↄ kà wɛ̃̀ bàaↄ̃, ↄ̃ à Makii nɛ́ pↄ́ dɛ Galada da ũ sɛ̀ à Segubu ìò.
22Segubupi mɛ́ Yaii ì. Yaiipi wɛ̃́lɛ vĩ Galada bùsuu mɛ̀n bao ń àaↄ̃o.
23Ɔ̃ Gesuuↄ ń Alaũↄ lɛ̀lɛ Yaii wɛ̃́lɛpiↄwa ń Kenatio ń a bualoũↄ. Wɛ̃́lɛpiↄ kɛ̀ píi bàaↄ̃. Galada mae Makii buiↄn we píi.
24Kɛ́ Ɛzↄ̃nↄ gà Kalɛbu Ɛflata, ↄ̃ aà na Abia Asuli ì. Asulipi mɛ́ Tekoa kàlɛ.
25Ɛzↄ̃nↄ yoa Yelamɛli nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: A sɛ̃́ian Laũ ũ, a gbɛa Buna, Olɛni, Ozɛũ ń Ahiao.
26Yelamɛli nↄ pãle vĩ, aà tↄ́n Atala. Ɔ̃mɛ Onaũ da ũ.
27Yelamɛli yoa Laũ nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: A sɛ̃́ian Maaza ũ, a gbɛa Yamini ń Ekɛɛo.
28Onaũ nɛgↄ̃ɛↄn Samai ń Yadao ũ. Samai nɛgↄ̃ɛn Nadabu ń Abisuuo ũ.
29Abisuu na tↄ́n Abihaili, ↄ̃ à Abani ń Mↄlidio ì.
30Nadabu nɛgↄ̃ɛↄn Sɛlɛdi ń Apaiũo ũ. Sɛlɛdi gà nɛ́saiɛ.
31Apaiũ mɛ́ Isi ì, ↄ̃ Isi Sesã ì, ↄ̃ Sesã Alai ì.
32Samai dãuna Yada nɛgↄ̃ɛↄn Yɛtɛɛ ń Yonatãao ũ. Yɛtɛɛ gà nɛ́saiɛ.
33Yonatãa nɛgↄ̃ɛↄn Pɛlɛti ń Zazao ũ. Yelamɛli buiↄn we.
34Sesã nɛgↄ̃ɛ vĩo, sema nɛnↄɛ. Sesã Etiopi gbɛ̃́ vĩ zↄ ũ, aà tↄ́n Yala.
35Ɔ̃ Sesãpi a nɛnↄɛ kpà a zↄ Yalapiwa, ↄ̃ à Atai ìò.
36Atai Natã ì, Natã Zabada ì,

37Zabada Ɛflala ì, Ɛflala Ɔbɛdi ì,
38Ɔbɛdi Yehu ì, Yehu Azalia ì,
39Azalia Ɛlɛzi ì, Ɛlɛzi Ɛlasa ì,
40Ɛlasa Sisemai ì, Sisemai Saluũ ì,
41Saluũ Yekamia ì, Yekamia Ɛlisama ì.
42Yelamɛli dãuna Kalɛbu nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: A sɛ̃́ia Mɛsa mɛ́ Zifi ì, a plaade Malesa mɛ́ Hɛblↄ̃ ì.
43Hɛblↄ̃ nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Kola, Tapua, Lɛkɛũ ń Sɛmao.
44Sɛma Lahaũ ì, Lahaũ Yↄↄkaũ ì, Lɛkɛũ Samai ì.
45Samaipi mɛ́ Maↄni pↄ́ Bɛzuu kàlɛ ì.
46Kalɛbu mɛ́ Halana ń Mↄzao ń Gazezio ì ń a nↄ Efa pↄ́ i mɛ́sɛdilɛɛ̀oo, ↄ̃ Halanapi Gazezi ì.
47Yadai nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Lɛgɛũ, Yotaũ, Gesã, Pɛlɛti, Efa ń Saafao.
48Kalɛbu mɛ́ Sɛbɛɛ ń Tilanao ì ń a nↄ Maaka pↄ́ i mɛ́sɛdilɛɛ̀oo.
49Ɔ̃ à Mademana mae Saafa ìò ń Gibɛa mae Mabenao. Kalɛbu nɛnↄɛn Akesa ũ.
50Kalɛbu buiↄn kɛ lↄ. Aà na Ɛflata nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́ia Hulu nɛ́ↄ tↄ́n kɛ: Sobala pↄ́ Kiliayaaliũ kàlɛ
51ń Salɛma pↄ́ Bɛtɛlɛũ kàlɛo ń Alefa pↄ́ Bɛgadee kàlɛo.
52Sobala pↄ́ Kiliayaaliũ kàlɛ buiↄ tↄ́n kɛ: Aloedeↄ ń Manaata gbɛ̃́ kĩniↄ
53ń Kiliayaaliũ buiɛ beeↄ: Yɛtɛɛ buiↄ ń Pu buiↄ ń Suma buiↄ ń Misela buiↄ. Zↄladeↄ ń Ɛsɛtaodeↄ bↄ̀ buipiↄ guuɛ.
54Salema buiↄ tↄ́n kɛ: Bɛtɛlɛũdeↄ, Nɛtofadeↄ, Atalobɛyoabudeↄ ń Manaata gbɛ̃́ kĩniↄ ń Zↄladeↄ

55ń lakɛ̃na pↄ́ kú Yabɛziↄ. Aamɛ Tila buiↄ ń Simɛa buiↄ ń Suka buiↄ ũ. Keni buipiↄ bↄ̀ Lekabu buiↄ guuɛ. Amata mɛ́ ń dezi káau ũ.