Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - 1 Crónicas

1 Crónicas 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israelpa wamrancuna caran: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón,
2Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad, Aser.
3Judäpa wamrancuna caran: Er, Onán, Sela. Chay quimsan wamrancunapa maman caran Cananea warmi. Chay warmipa papäninpa jutin caran Shúa. Judäpa mayur caj wamran Erga amatar fiyu caran. Chaymi Tayta Dios camacächiran wañunanpaj.
4Llumchuynin Tamarcho Judäpa wamran caran millish: Fareswan Zera. Chaura Judäpa wamran llapanga caran pichga.
5Farespa wamrancuna caran: Hezronwan Hamul.
6Zerapa wamrancuna caran: Zimri, Etán, Hemán, Calcol, Darda. Llapanga caran pichga.
7Carmipa wamran caran Acar. Paymi fiyupa mana alli llaquicuyman churaran Israelcunata. Ushajpaj illgächinanpaj Tayta Dios nishanta quiquinpaj charicurcuran.
8Etanpa wamran caran Azarías.
9Hezronpa wamrancuna caran: Jerameel, Ram, Quelubai.
10Ramga caran Aminadabpa papänin. Aminadab caran Naasonpa papänin. Paynami caran Judá castapa mandajnin.
11Naasón caran Salmapa papänin. Salma caran Boozpa papänin.
12Booz caran Obedpa papänin. Obed caran Isaïpa papänin.
13Isaïpa guechpa wamran caran: Eliab, shullcanna Abinadab, Simea,
14Natanael, Radai,
15Ozem. Ñuñushna caran David. Llapanga ollgu wamrancuna caran ganchis.
16Paycunapa pañin caran Sarviawan Abigail. Sarviapa wawan caran quimsa: Abisai, Joab, Asael.
17Abigailpa wamran caran Amasa japallan. Paypa papänin caran Jeter. Pay caran Ismael famillya.
18Hezronpa wamran Calebpa warmin caran Azuba. Paycho wamran caran Jeriot. Chaypita caj wamrancuna caran: Jezer, Sobab, Ardón.

19Azuba wañuptin Calebga yaparan Efrata jutiyoj warmiwan. Chay warmincho caran wamran Hur.
20Hurpa wamran caran Uri. Uripa wamranna caran Bezaleel.
21Hezrón sojta chunca (60) watayoj caycashancho majachacaran Maquirpa wamranwan. Maquirga caran Galaadpa papänin. Chay warmincho Hezronpa wamran caran Segub.
22Segubna caran Jairpa papänin. Paypa ishcay chunca quimsa (23) siudänincuna caran Galaad particho.
23Ichanga Jair famillya tiyaycashan siudäcunata guechuran Gesurwan Aram. Kenat famillya tiyaycashantapis intëru jircantinta wasincunatawan guechuran. Llapantaga guechuran sojta chunca siudäcunata. Chay siudäcunacho tiyajcunaga caran Galaadpa papänin Maquirpita mirajcunallami.
24Caleb-Efratacho Hezrón wañushanpita warmin Abías gueshyacuran Asurta. Asurna caran Tecoapa papänin.
25Hezronpa guechpa wamran Jerameelpa wamran caran: Ram, Buna, Orén, Ozem, Ahías.
26Jerameelpa jucaj warminpa jutin caran Atara. Paycho wamran caran Onam.
27Jerameelpa guechpan Rampa wamran caran: Maaz, Jamín, Equer.
28Onampa wamrancuna caran: Samaiwan Jada. Samaipa wamrancuna caran: Nadabwan Abisur.
29Abisurpa warmin caran Abihail. Paynami maman caran Ahbanpawan Molidpa.
30Nadabpa wamrancuna caran: Seledwan Apaim. Seledga wamranpis manaraj captin wañucuran.
31Apaim caran Isipa papänin. Isi caran Sesanpa papänin. Sesán caran Ahlaipa papänin.
32Samaipa wauguin Jadapa wamrancuna caran: Jeter, Jonatán. Jeterga wañuran manaraj wamran captin.
33Jonatanpa wamrancuna caran: Peletwan Zaza. Chaycunami caran Jerameelpita mirajcuna.
34Sesanpaga ollgu wamrancuna mana caranchu. Warmilla wamrancuna caran. Ichanga Sesanpa uywaynin caran Egipto runa Jarha.
35Chay uywaynin runawanmi juc wamranta majacharan. Chaura chaypanami wamran caran ollgu. Jutin caran Atai.
36Atai caran Natanpa papänin. Natán caran Zabadpa papänin.

37Zabad caran Eflalpa papänin. Eflal caran Obedpa papänin.
38Obed caran Jehüpa papänin. Jehú caran Azariaspa papänin.
39Azarías caran Helespa papänin. Heles caran Elasapa papänin.
40Elasa caran Sismaipa papänin. Sismai caran Salumpa papänin.
41Salum caran Jecamiaspa papänin. Jecamiasna caran Elisamapa papänin.
42Jerameelpa wauguin Calebpa guechpan caran Mesá. Paymi caran Zifpa papänin. Mesäpa shullcanna caran Maresa. Paynami caran Hebronpa papänin.
43Hebronpa wamrancuna caran: Coré, Tapúa, Requem, Sema.
44Sema caran Rahampa papänin. Raham caran Jorcoampa papänin. Requemna caran Samaipa papänin.
45Samai caran Maonpa papänin. Maón caran Bet-surpa papänin.
46Calebpa chïnan caran Efa. Paymi maman caran: Haranpa, Mosapa, Gazezpa. Haranmi caran Gazezpa papänin.
47Jahdaipa wamrancuna caran: Regem, Jotam, Gesán, Pelet, Efa, Saaf.
48Calebpa jucaj chïnanpa jutin caran Maaca. Paymi maman caran: Seberpa Tirhanapa.
49Maacami maman caran Saafpawan Sevapa. Saafpa wamran caran Madmana. Sevapa wamrancuna caran: Macbena, Gibea. Calebpaga Acsa japallan caran warmi wamran.
50Chaycunami caran Calebpita mirajcuna. Calebpa warmin Efratacho yurej guechpa wamran Hur. Hurpa wamrancuna caran: Quiriat-jearimta jatarachej Sobal,
51Belenta jatarachej Salma, Bet-gaderta jatarachej Haref.
52Sobalpa wamrancuna caran: Reaía. Pay castami caran pullan Manahet runacunaga.
53Quiriat-jearim runacuna caran: Itri castacuna, Fut castacuna, Sumat castacuna, Misraí castacuna. Chaypita mirajcunallami caycan Zora castacunawan Estaol castacuna.
54Salmapa wamrancuna caran: Belén, Netofa castacuna, Atrot-bet-joab, pullan caj Manahet castacuna, Zoraí castacuna.

55Jabescho tiyaj yachajcuna caran Tirat castacuna, Simeat castacuna, Sucat castacuna. Paycunami caran Queni runacuna. Paycunaga caran Bet-recabpa papänin Hamatpita mirajmi.