Text copied!
CopyCompare
Bible Kralická 1613 - 1 Letopisu

1 Letopisu 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tito jsou synové Izraelovi: Ruben, Simeon, Léví, Juda, Izachar a Zabulon,
2Dan, Jozef, Beniamin, Neftalím, Gád a Asser.
3Synové Judovi: Her, Onan a Séla. Ti tři narodili se jemu z dcery Suovy Kananejské. Ale Her, prvorozený Judův, byl zlý před očima Hospodinovýma, protož zabil ho.
4Támar pak nevěsta jeho porodila mu Fáresa a Záru. Všech synů Judových pět.
5Synové Fáresovi: Ezron a Hamul.
6Synové pak Záre: Zamri, Etan, Héman, Kalkol a Dára, všech těch pět.
7A synové Zamri: Charmi, vnuk Achar, kterýž zkormoutil Izraele, zhřešiv při věci proklaté.
8Synové pak Etanovi: Azariáš.
9Synové pak Ezronovi, kteříž se mu zrodili: Jerachmeel, Ram a Chelubai.
10Ram pak zplodil Aminadaba, a Aminadab zplodil Názona, kníže synů Juda.
11Názon pak zplodil Salmona, a Salmon zplodil Bóza.
12A Bóz zplodil Obéda, a Obéd zplodil Izai.
13Izai pak zplodil prvorozeného svého Eliaba, a Abinadaba druhého, a Sammu třetího,
14Natanaele čtvrtého, Raddaia pátého,
15Ozema šestého, Davida sedmého,
16A sestry jejich: Sarvii a Abigail. Synové pak Sarvie byli: Abizai, Joáb, Azael, tři.
17Abigail pak porodila Amazu, otec pak Amazův byl Jeter Izmaelitský.
18Kálef pak syn Ezronův zplodil s Azubou manželkou a s Jeriotou syny. Jehož tito synové byli: Jeser, Sobab a Ardon.

19Když pak umřela Azuba, pojal sobě Kálef Efratu, kteráž mu porodila Hura.
20A Hur zplodil Uri, a Uri zplodil Bezeleele.
21Potom všel Ezron k dceři Machira otce Galádova, kterouž on pojal, když byl v šedesáti letech. I porodila jemu Seguba.
22Segub pak zplodil Jaira, kterýž měl třimecítma měst v zemi Galád.
23Nebo vzal Gessurejským a Assyrským vsi Jairovy, i Kanat s městečky jeho, šedesáte měst. To všecko pobrali synové Machirovi, otce Galádova.
24Též i po smrti Ezronově, když již pojal byl Kálef Efratu, manželka Ezronova Abia porodila jemu také Ashura, otce Tekoa.
25Byli pak synové Jerachmeele prvorozeného Ezronova: Prvorozený Ram, po něm Buna a Oren, a Ozem s Achia.
26Měl také manželku druhou Jerachmeel, jménem Atara. Ta jest matka Onamova.
27Byli pak synové Ramovi prvorozeného Jerachmeele: Maaz a Jamin a Eker.
28Též synové Onamovi byli: Sammai a Jáda. A synové Sammai: Nádab a Abisur.
29Jméno pak manželky Abisurovy Abichail; ktéráž porodila jemu Achbana a Molida.
30A synové Nádabovi: Seled a Appaim. Ale umřel Seled bez dětí.
31Synové pak Appaimovi: Jesi; a synové Jesi: Sesan; a dcera Sesanova: Achlai.
32Synové pak Jády, bratra Sammaiova: Jeter a Jonatan. Ale umřel Jeter bez dětí.
33Synové pak Jonatanovi: Felet a Záza. Ti byli synové Jerachmeelovi.
34Neměl pak Sesan synů, ale dceru. A měl Sesan služebníka Egyptského jménem Jarchu.
35Protož dal Sesan dceru svou Jarchovi služebníku svému za manželku, kteráž porodila mu Attaie.
36Attai pak zplodil Nátana, a Nátan zplodil Zabada.

37Zabad pak zplodil Eflale, a Eflal zplodil Obéda.
38Obéd pak zplodil Jéhu, a Jéhu zplodil Azariáše.
39Azariáš pak zplodil Cheleza, a Chelez zplodil Elasu.
40Elasa pak zplodil Sismaie, a Sismai zplodil Salluma.
41Sallum pak zplodil Jekamiáše, a Jekamiáš zplodil Elisama.
42Synové pak Kálefa, bratra Jerachmeelova: Mésa prvorozený jeho. On byl otec Zifejských i synů Marese, otce Hebronova.
43Synové pak Hebronovi: Chóre a Tapuach, a Rekem a Sema.
44Sema pak zplodil Rachama otce Jorkeamova, a Rekem zplodil Sammaie.
45Syn pak Sammai byl Maon; kterýžto Maon byl otec Betsurských.
46Efa také, ženina Kálefova, porodila Chárana a Mozu a Gazeza. A Cháran zplodil Gazeza.
47Synové pak Johedai: Regem, Jotam, Gesan, Felet, Efa a Saaf.
48S ženinou Maachou Kálef zplodil Sebera a Tirchana.
49Porodila pak Saafa otce Madmanejských, Sévu otce Makbenejských a otce Gibejských. Též dcera Kálefova Axa.
50Ti byli synové Kálefovi, syna Hur prvorozeného Efraty: Sobal otec Kariatjeharimských,
51Salma otec Betlémských, Charef otec čeledi Betgaderských.
52Měl pak syny Sobal otec Kariatjeharimských: Haroe otce obyvatelů dílu Menuchotských.
53A čeledi Kariatjeharimských, Jeterských, Putských, Sumatských a Misraiských. Z těch pošli Zaratští a Estaolští.
54Synové Salmy: Betlémští, Netofatští, Atarotští z čeledi Joábovy, a Zarští, kteříž užívali dílu Menuchotských,

55A čeledi písařů obývajících v Jábezu, Tiratských, Simatských, Suchatských. Ti jsou Cinejští příchozí z Amata, otce čeledi Rechabovy.