Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Yudaya Mangɛe I

Yudaya Mangɛe I 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isirayila xa die nan ya: Ruben, Simeyɔn, Lewi, Yuda, Isakari, Sabulon,
2Dana, Yusufu, Bunyamin, Nafatali, Gadi, nun Aseri.
3Yuda xa die nan ya: Eri, Onan, Sela. Suwa xa di ginɛ Kanaanka nan e barixi. Yuda xa di singe Eri naxa fe ɲaaxi raba Alatala ya i. A a faxa na nan ma.
4Yuda xa mamadi Tamari naxa Peresi nun Sera bari a bɛ. Yuda di suuli sɔtɔ na ki nɛ.
5Peresi xa die nan ya: Xesiron nun Xamuli.
6Sera xa di suulie nan ya: Simiri, Etani, Heman, Kalikɔli, nun Darada.
7Karimi naxa Akan sɔtɔ, naxan bara fe ɲaaxi raba Isirayila ra a to se ratɔnxi tongo.
8Etani naxa Asaraya sɔtɔ.
9Xesiron xa die nan ya: Yerameeli, Rami, nun Kalebi.
10Rami naxa Aminadabo sɔtɔ. Aminadabo naxa Naxason sɔtɔ, naxan findi Yudayakae xa mangɛ ra.
11Naxason naxa Salimon sɔtɔ. Salimon naxa Boosu sɔtɔ.
12Boosu naxa Obedo sɔtɔ. Obedo naxa Yisayi sɔtɔ.
13Yisayi xa die nan ya: Eliyabi, a xa di singe, Abinadabo, a xa di firin nde, Simeya, a xa di saxan nde,
14Netaneeli, a xa di naani nde, Radayi, a xa di suuli nde,
15Osemi, a xa di senni nde, nun Dawuda, a xa di solofere nde.
16Yisayi xa di ginɛe nan ya: Seruya nun Abigayili. Seruya naxa di xɛmɛ saxan sɔtɔ: Abisayi, Yowaba, nun Asahɛli.
17Abigayili naxa Amasa sɔtɔ Yeteri bɛ, naxan fatanxi Sumayila bɔnsɔɛ ra.
18Xesiron xa di Kalebi naxa die sɔtɔ a xa ginɛ Asuba ra. E xili Yesere, Sobabo, nun Aradon. A xa ginɛ Yeriyoti fan naxa di nde sɔtɔ a bɛ.

19Asuba to faxa, Kalebi naxa Efarata dɔxɔ, naxan Xuru bari a bɛ.
20Xuru naxa Uri sɔtɔ. Uri naxa Bɛsalɛli sɔtɔ.
21Xesiron to ɲɛ tongo senni sɔtɔ, a naxa Galadi baba Makiri xa di ginɛ dɔxɔ. E naxa Segubu sɔtɔ.
22Segubu naxa Yayiri sɔtɔ, naxan taa mɔxɔɲɛn nun saxan yaamari Galadi bɔxi ma.
23Gesurikae nun Siriyakae naxa Yayiri xa taae sɔtɔ a nun Kenata nun taa tongo senni naxee na a rabilinyi. Yi mixi birin kelixi Makiri bɔnsɔɛ nɛ, Galadi baba.
24Xesiron to faxa Kalebi Efarata, a xa ginɛ Abiya naxa Asexuri bari a bɛ, naxan findi Tekowa baba ra.
25Xesiron xa di singe Yerameeli xa die nan ya: Rami, a xa di singe, Buna, Oreni, Osemi, nun Ahiya.
26Yerameeli xa ginɛ boore Atara naxa Onan sɔtɔ.
27Yerameeli xa di singe Rami xa die nan ya: Maasa, Yamin, nun Ekeri.
28Onan ma die nan ya: Samayi nun Yada. Samayi xa die nan ya: Nadabo nun Abisuri.
29Abisuri xa ginɛ Abixayili naxa Axaban nun Molidi sɔtɔ.
30Nadabo xa die nan ya: Seleda nun Apayimi. Seleda naxa faxa a ditare ra.
31Apayimi naxa Yiseyi sɔtɔ. Yiseyi naxa Sesaan sɔtɔ. Sesaan naxa Axalayi sɔtɔ.
32Samayi xunya Yada xa di nan ya: Yeteri nun Yonatan. Yeteri naxa faxa a ditare ra.
33Yonatan xa die nan ya: Peleta nun Sasa. Yerameeli xa die nan na ki.
34Sesaan mu di xɛmɛ yo sɔtɔ fo di ginɛe. A xa konyi Misiraka xili Yara.
35Sesaan naxa a xa di ginɛ fi a xa konyi Yara ma. A naxa Atayi bari.
36Atayi naxa Natan sɔtɔ. Natan naxa Sabadi sɔtɔ.

37Sabadi naxa Efilali sɔtɔ. Efilali naxa Obedo sɔtɔ.
38Obedo naxa Yehu sɔtɔ. Yehu naxa Asaraya sɔtɔ.
39Asaraya naxa Xɛlɛsi sɔtɔ. Xɛlɛsi naxa Eleyasa sɔtɔ.
40Eleyasa naxa Sisimayi sɔtɔ. Sisimayi naxa Salumu sɔtɔ.
41Salumu naxa Yekamiya sɔtɔ. Yekamiya naxa Elisama sɔtɔ.
42Yerameeli xunya Kalebi xa di singe xili Mesa. Mesa naxa Sifi nun Maresa sɔtɔ, naxan findi Xebiron baba ra.
43Xebiron xa die nan ya: Kora, Tapuwa, Rekemi, nun Sema.
44Sema naxa Raxami sɔtɔ. Raxami naxa Yoreyami sɔtɔ. Rekemi naxa Samayi sɔtɔ.
45Samayi naxa Mayon sɔtɔ. Mayon naxa Beti Suru sɔtɔ.
46Kalebi xa konyi ginɛ Efa xa die nan ya: Xarani, Mosa, nun Gasɛsi. Xarani naxa Gasɛsi sɔtɔ.
47Yadayi xa die nan ya: Regemi, Yotami, Gesana, Pɛlɛti, Efa, nun Saafi.
48Kalebi xa konyi ginɛ Maaka xa die nan ya: Seberi nun Tirana.
49A man naxa Madamanna baba Saafi nun Makabena nun Gibiya baba Sewa bari. Kalebi xa di ginɛ xili Akasa.
50Kalebi xa die nan ya: Sobali, Xuru xa di, a xa ginɛ Efarata xa di singe, Kiriyati Yeyarimi baba,
51Salima, Bɛtɛlɛɛmu baba, nun Xarefa, Beti Gaderi baba.
52Kiriyati Yeyarimi baba Sobali xa die nan ya: Harowe, Menuhoti bɔnsɔɛ tagi.
53Kiriyati Yeyarimi xabilɛe nan ya: Itirikae, Putikae, Suumaka, nun Miserayikae. Soreyatakae nun Esetayolikae fatanxi e tan nan na.
54Salima xa die nan ya: Bɛtɛlɛɛmu, Netofakae, Atiroti Beti Yowaba, Menuhoti bɔnsɔɛ tagi, Sorahakae,

55sɛbɛlitie xabilɛ naxee sabatixi Yabɛsi, Tiratikae, Simeyatakae, nun Sukatikae. Kenikae nan na ki, naxee fatanxi Xamata, Rekabu baba ra.