Text copied!
CopyCompare
Banal na Bibliya - 1 Mga Cronica

1 Mga Cronica 2

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Ito ang mga anak na lalaki ni Israel: sina Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isacar, Zebulun,
2Dan, Jose, Benjamin, Neftali, Gad, at Asher.
3Ang mga lalaking anak ni Juda ay sina Er, Onan, at Sela, na mga anak niya sa babaeng anak ni Bat-sua, na isang Canaanita. Si Er na panganay na anak ni Juda ay masama sa paningin ni Yahweh, at pinatay siya ni Yahweh.
4Sina Peres at Zera ang naging mga anak niya kay Tamar, na kaniyang manugang. Si Juda ay nagkaroon ng limang anak na lalaki.
5Ang mga anak na lalaki ni Peres ay sina Hezron at Hamul.
6Ang mga anak na lalaki ni Zera ay sina Zimri, Etan, Heman, Calcol, at Dara, lima silang lahat.
7Si Acan ang anak na lalaki ni Carmi na nagdala ng gulo sa Israel, nang nakawin niya ang nakalaan para sa Diyos.
8Si Azarias ang anak na lalaki ni Etan.
9Ang mga anak na lalaki ni Hezron ay sina Jerameel, Ram, at Chelubai.
10Si Ram ang ama ni Aminadab, at si Aminadab ang ama ni Naason, isang pinuno sa mga kaapu-apuhan ni Juda.
11Si Naason ang ama ni Salma, at si Salma ang ama ni Boaz.
12Si Boaz ang ama ni Obed, at si Obed ang ama ni Jesse.
13Si Jesse ang ama ng panganay niyang anak na si Eliab, si Abinadab ang pangalawa, si Simea ang pangatlo,
14si Netanel ang pang-apat, panglima si Radai,
15pang-anim si Ozem, at pang-pito si David.
16Sina Zervias at Abigail ang kanilang dalawang kapatid na babae. Ang mga anak na lalaki ni Zervias ay sina Abisai, Joab, at Asahel, tatlo silang lahat.
17Ipinanganak ni Abigail si Amasa na ang ama ay si Jeter na Ismaelita.
18Si Caleb na anak na lalaki ni Hezron ang ama ni Jeriot kay Azuba, na kaniyang asawa. Ang kaniyang mga anak na lalaki ay sina Jeser, Sobab, at Ardon.

19Namatay si Azuba, at napangasawa ni Caleb si Efrata, na nagsilang Hur.
20Si Hur ang ama ni Uri, at si Uri ang ama ni Bezalel.
21Pagkatapos, nang si Hezron ay animnapung taong gulang, napangasawa niya ang anak ni Maquir, na ama ni Gilead. Ipinanganak niya si Segub.
22Si Segub ang ama ni Jair, na namahala sa dalawampu't tatlong mga lungsod sa lupain ng Gilead.
23Kinuha nina Gesur at Aram ang mga bayan nina Jair at Kenat, pati na rin ang animnapung nakapalibot na mga bayan. Ang lahat ng mga naninirahang ito ay kaapu-apuhan ni Maquir, na ama ni Gilead.
24Pagkatapos mamatay ni Hezron, sinipingan ni Caleb si Efrata, na asawang babae ng kaniyang amang si Hezron. Ipinanganak niya si Asur, ang ama ni Tekoa.
25Ang mga anak na lalaki ni Jerameel, na panganay ni Hezron ay sina Ram na panganay, Buna, Orem, Ozem, at Ahias.
26May iba pang asawa si Jerameel na nagngangalang Atara. Ina siya ni Onam.
27Ang mga anak na lalaki ni Ram na panganay ni Jerameel, ay sina Maaz, Jamin, at Equer.
28Ang mga anak na lalaki ni Onam ay sina Samai at Jada. Ang mga anak na lalaki ni Samai ay sina Nadab at Abisur.
29Abihail ang pangalan ng asawa ni Abisur; ipinanganak niya sina Ahban at Molid.
30Ang mga anak na lalaki ni Nadab ay sina Seled at Apaim, ngunit namatay si Seled ng hindi nagkaanak.
31Si Ishi ang anak ni Apaim. Ang anak na lalaki ni Isi ay si Sesan. Ang anak na lalaki ni Sesan ay si Ahlai.
32Ang mga anak na lalaki ni Jada, na kapatid na lalaki ni Samai ay sina Jeter at Jonatan. Namatay si Jeter na walang anak.
33Ang mga anak na lalaki ni Jonatan ay sina Pelet at Zaza. Ito ang mga kaapu-apuhan ni Jerameel.
34Ngayon hindi nagkaroon ng mga lalaking anak si Sesan, mga anak na babae lamang. Mayroong utusan si Sesan, na isang taga-Egipto na ang pangalan ay Jarha.
35Ibinigay ni Sesan ang kaniyang anak na babae kay Jarha na kaniyang utusan upang maging kaniyang asawa. Ipinanganak niya si Atai.
36Si Atai ang ama ni Natan, at si Natan ang ama ni Zabad.

37Si Zabad ang ama ni Eflal, at si Eflal ang ama ni Obed.
38Si Obed ang ama ni Jehu, at si Jehu ang ama ni Azarias.
39Si Azarias ang ama ni Helez, at si Helez ang ama ni Eleasa.
40Si Eleasa ang ama ni Sismai, at si Sismai ang ama ni Sallum.
41Si Sallum ang ama ni Jecamias, at si Jecamias ang ama ni Elisama.
42Ang mga anak na lalaki ni Caleb, ang kapatid na lalaki ni Jerameel ay sina Mesa na panganay, na ama ni Zif. Ang kaniyang pangalawang anak, si Maresa na ama ni Hebron.
43Ang mga anak na lalaki ni Hebron ay sina Korah, Tapua, Requem, at Sema.
44Si Sema ang ama ni Raham na ama ni Jorqueam. Si Requem ang ama ni Samai.
45Ang anak na lalaki ni Samai ay si Maon, at si Maon ang ama ni Beth-sur.
46Si Efa, na asawang alipin ni Caleb, ay ipinanganak sina Haran, Moza, at Gasez. Si Haran ang ama ni Gasez.
47Ang mga anak na lalaki ni Jahdai ay sina Regem, Jotam, Gesam, Pelet, Efa, at Saaf.
48Si Maaca, na asawang alipin ni Caleb ay ipinanganak sina Seber at Tirhana.
49Ipinanganak din niya si Saaf na ama ni Madmana, si Seva na ama ni Macbena at ama ni Gibea. Si Acsa na anak na babae ni Caleb. Ito ang mga kaapu-apuhan ni Caleb.
50Ito ang mga anak na lalaki ni Hur, ang kaniyang panganay kay Efrata: si Sobal, na ama ng Chiriath Jearim,
51Si Salma na ama ni Betlehem, at si Hareph na ama ni Beth-gader.
52Si Sobal na ama ng Chiriath Jearim ay may mga kaapu-apuhan: si Haroe, at kalahati ng mga tao ng Menuho,
53at ang mga angkan ng Chiriath Jearim—ang mga Itrita, mga Putita, mga Sumatita, at mga Misraita. Ang mga Zorita at mga Estaolita ay nagmula sa mga ito.
54Ang mga angkan ni Salma ay ang mga sumusunod: ang mga taga-Bethlehem, mga Netofatita, mga taga-Atrot-bet-joab, at ang kalahati ng mga Manahatita—na mga Zorita,

55ang mga angkan ng mga eskriba na nakatira sa Jabes: ang mga Tiratita, mga Simatita, at mga Sucatita. Ito ang mga Kenita na nagmula kay Hamat, na ninuno ng mga Recab.