Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa

Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israa7eela attuma naati hageeta: Roobeela, Simoona, Leewa, Yihudaa, Yisaakoora, Zaabiloona,
2Daana, Yooseefa, Biniyaama, Nifttaaleema, Gaadanne Aseera.
3Kanaanee Baatishu7ippe Yihudai yelido heezzu attuma naati Eera, Oonaananne SHeela. Yihudaa na7ai bairai, Eeri GODAA sinttan iitabaa oottido gishshau, GODAI a woriis.
4Yihudaa na7aa machchiya Ti7imaara Yihudaayyo Paareesanne Zaraaha yelaasu. Yihudaayyo ubbaara ichchashu attuma naati de7oosona.
5Paareesa attuma naati Hexiroonanne Hamuula.
6Zaraaha attuma naati Zimira, Etaana, Hemaana, Kalkkoolanne Darddaa7a; eti muleera ichchasha.
7Zaraaha zerettaappe gidida Karmma na7ai Akkaani Xoossaayyo dummayi wottido omooduwaa ekkidi, Israa7eela asaa waissidaagaa.
8Etaana na7ai Azaariyaa.
9Hexirooni yelido naati Yiraahima7eela, Raamanne Kaaleeba.
10Raami Aminadaaba yeliis. Aminadaabi Yihudaa zaretu halaqaa Na7asoona yeliis.
11Na7asooni Salmmoona yeliis; Salmmooni Boo7eeza yeliis;
12Boo7eezi Yoobeeda yeliis; Yoobeedi Isseya yeliis.
13Isseyi ba baira na7aa Eli7aaba, naa77antto na7aa Aminadaaba, heezzantto na7aa SHaama,
14oiddantto na7aa Nataani7eela, ichchashantto na7aa Raddaaya,
15usuppuntto na7aa Ooxeemanne laappuntto na7aa Daawita yeliis.
16Isseya macca naati Xaruuyonne Abigaalo. Xaruuyi naati heezzati Abishaaya, Yoo7aabanne Asaaheela.
17Abigaala Amaasa yelaasu; Amaasa aawai Isimaa7eeliyaa Yetera.
18Hexiroona na7ai Kaaleebi ba maccaasee Azuubin, Yirii7ooto giyo na7iyo yeliis. Yirii7oota Yesheera, SHobaabanne Arddoona yelaasu.

19Azuuba haiqqin, Kaaleebi Efiraato ekkiis; Efiraata Huura yelaasu.
20Huuri Uura yeliis; Uuri Baxaali7eela yeliis.
21Hexirooni usuppun tammu laitta asa gididoogaappe guyyiyan, Gala7aade aawaa Maakira na7iyo ekkidi, Saguba yeliis.
22Sagubi Yaa7iira yeliis. Yaa7iiri beni Gala7aade biittan laatamanne heezzu katamata haariis.
23SHin Gashuuranne Sooriyaa kawoti Yaa7iira katamata Qanaataaranne Qanaata moottatuura usuppun tammu katamata olidi oiqqidosona; yan de7ida asai ubbai Gala7aade aawaa Maakira zare.
24Hexirooni Kaaleeba Efiraata giyoosan haiqqidoogaappe guyyiyan, Hexiroona maccaasiyaa Abiiya Taqo7a aawaa Ashihuura yelaasu.
25Hexiroona na7aa bairaa Yiraahima7eela na7ai bairai Raama; kaaloti Buuna, Oreena, Ooxeemanne Akiiya.
26Yiraahima7eelayyo Ataaro geetettiya hara maccaasiyaa de7ausu; Ataara Oonaama aayyiyo.
27Yiraahima7eela na7aa bairaa Raama naati Ma7aaxa, Yaamiinanne Eqeera.
28Oonaama naati SHammaayanne Yaada. SHammaaya naati Nadaabanne Abishuura.
29Abishuura maccaasiyaa Abihaila Ahibaananne Moliida yelaasu.
30Nadaaba attuma naati Seledanne Afaayima; Seledi na7a yelennan haiqqiis.
31Afaayima na7ai Yishi7a; Yishi7a na7ai SHeeshaana; SHeeshaana na7ai Ahilaaya.
32SHammaaya ishaa Yaada naati Yeteranne Yonaataana; Yeteri na7a yelennan haiqqiis.
33Yonaataana naati Peleetanne Zaaza. Hageeti Yiraahima7eela zareta.
34SHeeshaanayyo maccappe attin, attuma naati baawa. SHeeshaanayyo Yaariha7a geetettiya ashkkarai Gibxxe biittaappe yiidaagee de7ees.
35SHeeshaani ba ashkkaraa Yaariha7ayyo ba macca naatuppe issinno immiis; immin na7iyaa Attaaya yelaasu.
36Attaayi Naataana yeliis; Naataani Zabaada yeliis;

37Zabaadi Efilaala yeliis; Efilaali Yoobeeda yeliis;
38Yoobeedi Yeeha yeliis; Yeehu Azaariyaa yeliis;
39Azaaree Heleexa yeliis; Heleexi El77aasa yeliis;
40El77aasi Sisimaaya yeliis;
41Sisimaayi SHaaluuma yeliis; SHaaluumi Yiqaamiyaa yeliis; Yiqaamee Elishamaa7a yeliis.
42Yiraahima7eela ishaa Kaaleeba na7ai bairai Meesha. Meesha na7ai Ziifa; Ziifa na7ai Mareesha; Mareesha na7ai Kebroona.
43Kebroona naati Qoraaha, Taappuha, Reqeemanne SHemaa7a.
44SHemaa7i Yorqqa7aama aawaa Rahaama yeliis. Reqeemi SHammaaya yeliis.
45SHammaaya na7ai Maa7oona. Maa7ooni Beetixuura yeliis.
46Kaaleeba kaadumatiyaa Eefa Haaraana, Mooxanne Gazeeza yelaasu; Haaraani Gazeeza yeliis.
47Yaahidaaya naati Regeema, Yo7aataama, Geshaana, Peleexa, Eefanne SHa7aafa.
48Kaaleeba kaadumatiyaa Maa7ika SHebeeranne Tirihaana yelaasu.
49Qassikka Maa7ika SHa7aafanne SHawa yelaasu. SHa7aafi Madimaana yeliis. SHawi Maakibeenanne Gibaa7a yeliis. Kaaleeba na7iyaa Akiso.
50Kaaleeba naati harati hagaappe kaallidi xaafettidosona. Kaaleebi ba baira na7aa Huura ba keettaayee Efiraatin yeliis. Huura naati Qiriyaati-Yi7aariima aawaa SHobaala,
51Beetaliheema aawaa Salmmoonanne Beeti-Gadeera aawaa Hareefa.
52Qiriyaati-Yi7aariima aawaa SHobaala yarati Haro7eetatanne Manuhoota yaratuppe baggata.
53Qiriyaati-Yi7aariima yarati Yatirata, Puutata, SHumaatatanne Mishiraa7ata. Xor77atinne Eshttaa7oolati hageetuppe yelettidosona.
54Beetaliheema aawaa Salmmoona yarati Naxoofata, Axirooti-Beetayoo7aabata, Manuhoota yaratuppe attiya baggatanne Xor77ata.

55Yaabeexa kataman de7iya xaafiyaageetu yarati qassi Tir77ata, SHim77aatatanne Sukkata. Hageeti Rekaabatu aawaa Haamatappe yelettida Qeenata.