Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - 1. Dnevnika

1. Dnevnika 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ovo su sinovi Izrailjevi: Ruvim, Simeun, Levije i Juda, Isahar i Zavulon,
2Dan, Josif i Venijamin, Neftalim, Gad i Asir.
3Sinovi Judini: Ir i Avnan i Sila; ta mu tri rodi kæi Suvina Hananejka; ali Ir prvenac Judin bješe nevaljao pred Gospodom, te ga ubi.
4A Tamara snaha njegova rodi mu Faresa i Zaru. Svega pet bješe sinova Judinijeh.
5Sinovi Faresovi: Esron i Amul.
6A sinovi Zarini: Zimrije i Etan i Eman i Halkol i Dara; svega pet.
7I sinovi Harmijini: Ahan, koji smuti Izrailja ogriješiv se o stvari proklete.
8A sinovi Etanovi: Azarija.
9A sinovi Esronovi, što mu se rodiše: Jerameilo i Aram i Halev.
10A Aram rodi Aminadava, a Aminadav rodi Nasona, kneza sinova Judinijeh;
11A Nason rodi Salmona; a Salmon rodi Voza;
12A Voz rodi Ovida; a Ovid rodi Jeseja;
13A Jesej rodi prvenca svojega Elijava, i Avinadava drugoga i Samu treæega,
14Natanaila èetvrtoga, Radaja petoga,
15Osema šestoga, Davida sedmoga,
16I sestre im Seruju i Avigeju. A sinovi Serujini bjehu Avisaj i Joav i Asailo, trojica.
17A Avigeja rodi Amasu; a otac Amasin bješe Jeter Ismailjac.
18A Halev sin Esronov rodi s Azuvom ženom svojom i s Jeriotom sinove, i sinovi mu bjehu Jeser i Sovav i Ardon.

19A kad umrije Azuva, Halev se oženi Efratom, koja mu rodi Ora;
20A Or rodi Uriju, a Urija rodi Veseleila.
21Potom otide Esron ka kæeri Mahira oca Galadova, i oženi se njom kad mu bijaše šezdeset godina, i ona mu rodi Seguva.
22A Seguv rodi Jaira, koji imaše dvadeset i tri grada u zemlji Galadskoj.
23Jer uze Gesurejima i Sircima sela Jairova i Kenat sa selima njegovijem, šezdeset gradova. To sve uzeše sinovi Mahira oca Galadova.
24I kad umrije Esron u Halev-Efrati, žena Esronova Avija rodi mu Ashora oca Tekojanima.
25A sinovi Jerameila prvenca Esronova bjehu: prvenac Aram, pa Vuna i Oren i Osem i Ahija.
26Imaše i drugu ženu Jerameilo, po imenu Ataru, ona je mati Onamova.
27A sinovi Arama prvenca Jerameilova bjehu: Mas i Jamin i Eker.
28I sinovi Onamovi bjehu: Samaj i Jadaj; a sinovi Samajevi: Nadav i Avisur.
29I ime ženi Avisurovoj bješe Avihaila, koja mu rodi Avana i Molida.
30A sinovi Nadavovi: Seled i Apaim; ali Seled umrije bez djece.
31A sinovi Apailovi: Jesej; a sinovi Jesejevi: Sisan, i kæi Sisanova Alaja.
32A sinovi Jadaja brata Samajeva: Jeter i Jonatan; ali Jeter umrije bez djece.
33A sinovi Jonatanovi: Falet i Zaza. Ti bijahu sinovi Jerameilovi.
34A Sisan ne imaše sinova nego kæeri; i imaše Sisan slugu Misirca po imenu Jaraju.
35Zato Sisan dade kæer svoju Jaraji sluzi svojemu za ženu; a ona mu rodi Ataja.
36A Ataj rodi Natana; a Natan rodi Zavada;

37A Zavad rodi Eflala; a Eflal rodi Ovida;
38A Ovid rodi Juja; a Juj rodi Azariju;
39A Azarija rodi Helisa; a Helis rodi Eleasu;
40A Eleasa rodi Sisamaja; a Sisamaj rodi Saluma;
41A Salum rodi Jekamiju; a Jekamija rodi Elisama.
42A sinovi Haleva brata Jerameilova bjehu: Misa prvenac njegov, otac Zifejima; pa sinovi Marise oca Hevronova.
43A sinovi Hevronovi: Korej i Tafuja i Rekem i Sema.
44A Sema rodi Rama oca Jorkoamova; a Rekem rodi Samaja.
45A sin Samajev bješe Maon, a taj Maon bi otac Vet-Suru.
46I Gefa inoèa Halevova rodi Harana i Mosu i Gazesa.
47A sinovi Jadajevi: Regem i Jotam i Gisan i Felet i Gefa i Sagaf.
48Maha inoèa Halevova rodi Severa i Tirhanu.
49Rodi i Sagafa oca Madmancima i Sevu oca Mahvincima i Gavajanima; a kæi Halevova bijaše Ahsa.
50Ovo bijahu sinovi Haleva sina Ora prvenca Efratina; Soval otac Kirijat-Jarimu,
51Salma otac Vitlejemu, Aref otac Vet-Gaderu.
52A imaše sinove Soval otac Kirijat-Jarimu: Aroja i Asi-Amenuhota.
53A porodice Kirijat-jarimske bjehu: Jetrani i Fuæani i Sumaæani i Misrajani. Od njih izidoše Saraæani i Estaoljani.
54Sinovi Salmini: Vitlejemci i Netofaæani, Ataroæani od doma Joavova, i Zorani, polovina Manahaæana,

55I porodice pisarske u Javisu, Tiraæani, Simeaæani, Suhaæani; to su Keneji, koji se narodiše od Emata, oca doma Rihavova.