Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Singena

Taruxune Singena 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isirayilaa diine xinle ni itoe ra: Rubɛn nun Simeyɔn nun Lewi nun Yuda nun Isakari nun Sabulon nun
2Dan nun Yusufu nun Bunyamin nun Nafatali nun Gadi nun Aseri.
3Yuda a diine xinle ni itoe ra: Eri nun Onan nun Selaxa. Kanan kaa ɲaxanla nde nan na dii saxanne bari a xa, Suyaa dii tɛmɛna. Yudaa dii singena Eri yi fe ɲaxin liga Alatala yɛɛ ra yi. A yi a faxa na ma.
4Yuda mamuxun Tamari yi Peresi nun Sera bari a xa. Yuda dii suulun sɔtɔ na kii nin.
5Peresi yi Xesirɔn nun Xamuli sɔtɔ.
6Sera yi dii suulun sɔtɔ: Simiri nun Etani nun Heman nun Kalikɔli nun Dara.
7Karimi yi Akan sɔtɔ, naxan tinxintareyaan liga Isirayila ra, a to se ratɔnxine tongo.
8Etani yi Asari sɔtɔ.
9Xesirɔn yi Yerameeli nun Rami nun Kalebi sɔtɔ.
10Rami yi Aminadabo sɔtɔ. Aminadabo yi Naxason sɔtɔ, naxan findi Yuda bɔnsɔnna kuntigin na.
11Naxason yi Salimon sɔtɔ. Salimon yi Boosu sɔtɔ.
12Boosu yi Obedi sɔtɔ. Obedi yi Yese sɔtɔ.
13Yese a dii xɛmɛne xinle ni itoe ra: Eliyabi nan yi a dii singen na, a firindena Abinadabo, a saxandena Simeya,
14a naanindena Natanɛli, a suulundena Radayi,
15a sennindena Osemi, a soloferedena Dawuda.
16Yese a dii tɛmɛne xinle ni itoe ra: Seruya nun Abigayili. Seruya yi dii xɛmɛ saxan sɔtɔ: Abisayi nun Yowaba nun Asahɛli.
17Abigayili yi Amasa sɔtɔ Yeteri xa, naxan fataxi Sumayila bɔnsɔnna ra.
18Xesirɔn ma diin Kalebi a ɲaxanle Asuba nun Yeriyoti, ne yi diini itoe bari Kalebi xa: Yesere nun Sobaba nun Aradon.

19Asuba to faxa, Kalebi yi Efarata dɔxɔ, a yi Xuru bari a xa.
20Xuru yi Yuri sɔtɔ. Yuri yi Bɛsalɛli sɔtɔ.
21Dɔnxɛn na, Xesirɔn to ɲɛɛ tonge sennin sɔtɔ, a yi Galadi benban Makiri a dii tɛmɛn dɔxɔ, a yi a kolon ɲaxanla ra. E yi Segubu sɔtɔ.
22Segubu yi Yayiri sɔtɔ, naxan findi taa mɔxɔɲɛn nun saxan xun na Galadi yamanani.
23Koni, Gesuri kaane nun Arami kaane yi Yayiri taane tongo e nun Kenata taan nun a rabilinne, e birin malanxina taa tonge sennin. Makiri yixɛtɛne nan ne birin na, naxan Galadi masɛgɛ.
24Xesirɔn to faxa Kalebi-Efarata taani, a ɲaxanla Abiya yi Asexuri bari a xa, naxan Tekowa taan masɛgɛ.
25Xesirɔn ma dii singen Yerameeli a diine ni i ra: a dii singen Rami nun Buna nun Oreni nun Osemi nun Axiya.
26Yerameeli a ɲaxalan bodena Atara yi Onan bari.
27Yerameeli a dii singen Rami a diine xinle ni itoe ra: Masi nun Yamin nun Ekeri.
28Onan yi Samayi nun Yada sɔtɔ. Samayi yi Nadaba nun Abisuri sɔtɔ.
29Abisuri a ɲaxanla Abixali yi Axaban nun Molidi sɔtɔ.
30Nadaba yi Seleda nun Apayimi sɔtɔ. Seleda yi faxa diitareyani.
31Apayimi yi Yisi sɔtɔ. Yisi yi Sesan sɔtɔ. Sesan yi Axalayi sɔtɔ.
32Samayi xunyɛn Yada yi Yeteri nun Yonatan sɔtɔ. Yeteri yi faxa diitareyani.
33Yonatan yi Pɛlɛti nun Sasa sɔtɔ. Yerameeli yixɛtɛne nan ne ra.
34Sesan mi dii xɛmɛ yo sɔtɔ fɔ dii tɛmɛne. A konyi xɛmɛn Misiran kaan yi xili nɛn Yara.
35Sesan yi a dii tɛmɛn fi a konyi xɛmɛn Yara ma. A yi Atayi bari a xa.
36Atayi yi Natan sɔtɔ. Natan yi Sabadi sɔtɔ.

37Sabadi yi Efilali sɔtɔ. Efilali yi Obedi sɔtɔ.
38Obedi yi Yehu sɔtɔ. Yehu yi Asari sɔtɔ.
39Asari yi Xɛlɛsi sɔtɔ. Xɛlɛsi yi Eleyasa sɔtɔ.
40Eleyasa yi Sisimayi sɔtɔ. Sisimayi yi Salun sɔtɔ.
41Salun yi Yekamiya sɔtɔ. Yekamiya yi Elisama sɔtɔ.
42Yerameeli xunyɛn Kalebi a dii singen yi xili Mesa. Mesa yi Sifi nun Maresa sɔtɔ, naxan findixi Xebiron kaane benban na.
43Xebiron yi Kora nun Tapuwa nun Rekemi nun Sema sɔtɔ.
44Sema yi Raxami sɔtɔ. Raxami yi Yorekami sɔtɔ. Rekemi yi Samayi sɔtɔ.
45Samayi yi Mayon sɔtɔ. Mayon yi Beti-Suru sɔtɔ.
46Kalebi a konyi ɲaxanla Efa yi Xarani nun Mosa nun Gasɛsi bari a xa. Xarani yi Gasɛsi sɔtɔ.
47Yadayi a diine xinle ni itoe ra: Regemi nun Yotami nun Gesana nun Peleti nun Efa nun Saafi.
48Kalebi a konyi ɲaxanla Maka yi Seberi nun Tirana bari a xa.
49Maka mɔn yi Madamanna fafe Saafi bari e nun Sewa, Makabena nun Gibeya fafe. Kalebi a dii tɛmɛn yi xili Akasa.
50Kalebi yixɛtɛ gbɛtɛye nan itoe fan na. A ɲaxanla Efarataa dii singen Xuru a diine ni i ra: Sobali naxan Kiriyati-Yeyarin taan masɛgɛ,
51Salima naxan Bɛtɛlɛmi taan masɛgɛ e nun Xarefi naxan Beti-Gaderi taan masɛgɛ.
52Sobali naxan Kiriyati-Yeyarin taan masɛgɛ, na yixɛtɛne ni i ra: Harowe nun Menuhoti kaane fɔxɔ kedenna nun
53Kiriyati-Yeyarin xabilan muxun naxanye findixi Yitirine nun Putine nun Sumane nun Miserayine ra. Ne nan findixi Sora taan muxune nun Esetayoli taan muxune ra.
54Salima yixɛtɛne ni i ra: Bɛtɛlɛmi kaane nun Netofa kaane nun Atiroti-Beti-Yowaba kaane nun Manaxati kaane fɔxɔ kedenna nun Sorine nun

55sɛbɛlitine xabilan naxanye yi dɔxi Yabɛsa taani e nun Tiratine nun Simeyatane nun Sukatine. Kenine nan ne ra, naxanye fataxi Xamati ra, Rekabu a denbayaan benbana.