Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - १ इतिहास

१ इतिहास 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1इस्राएल आ तौ रूबेन, सिमियोन, लेवी, यहूदा, इस्‍साकार, जबूलून,
2दान, योसेफ, बेन्‍यामीन, नाप्‍ताली, गाद नु आशेर बाक्‍मा बाक्‍त। उत्‍पत्ती ३५:२२-२६
3यहूदा आ तौ एर, ओनान नु शेलाह बाक्‍मा बाक्‍त। मेको आन ममा कनानी मीश बाथ-शुआ बाक्‍माक्‍त। मिनु यहूदा आ ङोंइती थिशो तौ एरमी परमप्रभु यावे आ ङोंइती मरिम्‍शो पवा बाक्‍त। मोपतीके परमप्रभु यावेमी मेको कली सदा बाक्‍त। उत्‍पत्ती ३८:१-७
4मिनु यहूदा आ चाइमी तामारमी यहूदा रे पा पेरेस नु जेराह थिम्‍सी बाक्‍त। मिनु यहूदा आ तौ नेल्‍ल पा ५ जना दुम्‍मा बाक्‍त। उत्‍पत्ती ३८:२७-३०
5पेरेस आ तौ हेस्रोन नु हामुल बाक्‍सा बाक्‍त। उत्‍पत्ती ४६:१२
6जेराह आ तौ जिम्री, एथान, हेमान कल्‍कोल नु दारा बाक्‍मा बाक्‍त। मेको नेल्‍ल ५ जना बाक्‍मा बाक्‍त।
7कारमी आ तौ आकान बाक्‍माक्‍त। मेकोमी इस्राएली आन कली शुश श्‍येत गेवा बाक्‍त। परमप्रभु आ थोव़क लदा बाक्‍त। यहोसु ७:-
8मिनु एथान आ तौ अजारयाह बाक्‍माक्‍त।
9हेस्रोन आ तौ येराहमेल, राम नु कलूबै बाक्‍मा बाक्‍त। रूथ ४:१९-२२; मत्ती १:३
10राम अम्‍मीनादाब आ आफ बाक्‍माक्‍त। अम्‍मीनादाब नहशोन आ आफ बाक्‍माक्‍त। मेको यहूदा आ तौ आन दाते ङा नेल्‍ल क्‍येङा ठेयब बाक्‍माक्‍त। गन्‍ती १:७; गन्‍ती २:३; गन्‍ती ७:११-१२
11नहशोन साल्‍मा आ आफ बाक्‍माक्‍त। साल्‍मा बोआज आ आफ बाक्‍माक्‍त।
12बोआज ओबेद आ आफ बाक्‍माक्‍त। ओबेद येस्‍से आ आफ बाक्‍माक्‍त।
13येस्‍से एलीआब आ आफ बाक्‍माक्‍त। मेको आ ङोंइती थिशो तौ बाक्‍माक्‍त। मेको आ माइला अबीनादाब, साइला शिमेआ, १सामुएल १६:५-१०
14काइला नेथनेल, अन्‍तरे रदाइ,
15जन्‍तरे ओसेम नु कान्‍छा दाऊद बाक्‍मा बाक्‍त। १सामुएल १७:१२
16मेको आन समी सेरूयाह नु अबीगेल बाक्‍सा बाक्‍त। सेरूयाह आ तौ अबीशै, योआब नु आसाहेल सां बाक्‍मा बाक्‍त। २सामुएल २:१८
17अबीगेलम आमासा थिवा बाक्‍त। मेको आ आफ इश्‍माएली येथेर बाक्‍माक्‍त। २सामुएल १७:२५
18हेस्रोन आ तौ कालेबमी आ मीश अजुबाह नु येरीओथ रे पा तमी तौ थिवा बाक्‍त। मेको आ तौ येशेर, शोबाब नु अरदोन बाक्‍मा बाक्‍त। १इतिहास २:९,४२

19मिनु अजुबाह बेक्‍म नोले कालेबमी एफ्राथ कली ग्‍युंबे पवा बाक्‍त। मिनु मेकोमी हुर थिवा बाक्‍त। १इतिहास २:५०
20मिनु हुर आ तौ ऊरी बाक्‍माक्‍त। ऊरी आ तौ बेजालेल बाक्‍माक्‍त। प्रस्‍थान ३१:२
21मिनु हेस्रोन ६० बर्स दुम्‍मेनु, माकीर आ तमी नु ग्‍युंबे पवा बाक्‍त। मेको गिलाद आ समी बाक्‍माक्‍त। मिनु हेस्रोन मेको नु बाक्‍शा सेगुब थिवा बाक्‍त।
22मिनु सेगुब याइर आ आफ बाक्‍माक्‍त। याइरम गिलाद ङा २३ सहर सासन पवा बाक्‍त। न्‍यायाधीस १०:३-६; १राजा ४:१३
23तन्‍न गेशुर नु अराम आस राज्‍य निक्‍शीमी मेको रे हव्‍वोथ-याइर, केनाथ नु आ नेक्‍था ङा सहर ६० ओटा सहर लडाइ पा ग्राशा आस के सेल्‍से बाक्‍त। मेको नेल्‍ल माकीर आ तौ बाक्‍मा बाक्‍त। माकीर चहिं गिलाद आ आफ बाक्‍माक्‍त।
24हेस्रोन कालेब-एफ्राथाह सहरम बेक्‍म नोले हेस्रोन आ मीश अबीयाहम मेको के अश्‍हुर थिवा बाक्‍त। मेको तेकोहा आ आफ बाक्‍माक्‍त। १इतिहास ४:५
25हेस्रोन आ ङोंइती थिशो तौ येराहमेल बाक्‍माक्‍त। येराहमेल आ ङोंइती थिशो तौ राम बाक्‍माक्‍त। मिनु नोले ङा तौ बुनाह, ओरेन, ओसेम नु अहीयाह बाक्‍मा बाक्‍त। इतिहास २:९
26येराहमेल के अर्को मीश का यो बाक्‍माक्‍त। मेको आ नें अतारा बाक्‍माक्‍त। मेकोमी ओनाम थिवा बाक्‍त।
27येराहमेल आ ङोंइती थिशो तौ राम आ तौ मास, यामीन नु एकेर बाक्‍मा बाक्‍त।
28ओनाम आ तौ शम्‍माइ नु यादा बाक्‍सा बाक्‍त। मिनु शम्‍माइ आ तौ नादाब नु अबीशुर बाक्‍सा बाक्‍त।
29अबीशुर आ मीश आ नें अबीहेल बाक्‍माक्‍त। मेकोमी अहबान नु मोलीद थिवा बाक्‍त।
30नादाब आ तौ सेलेद नु अप्‍पाइम बाक्‍सा बाक्‍त। मिनु सेलेद आल मथिथु बेक्‍माक्‍त।
31अप्‍पाइम आ तौ इशी बाक्‍माक्‍त। मिनु इशी आ तौ शेशान बाक्‍माक्‍त। शेशान आ तौ अहलै बाक्‍माक्‍त।
32शम्‍माइ आ लोक्‍ब यादा आ तौ येथेर नु योनाथन बाक्‍सा बाक्‍त। मिनु येथेर आल मथिथु बेक्‍माक्‍त।
33योनाथन आ तौ पेलेथ नु जाजा बाक्‍सा बाक्‍त। मेको नेल्‍ल येराहमेल आ तौ चच बाक्‍मा बाक्‍त।
34मिनु शेशान के तौ मबाक्‍म। तमी ला बाक्‍मा बाक्‍त। शेशान के इजीप्‍त ङा यारहा माइश्‍शो वाइल का बाक्‍माक्‍त। १इतिहास २:३१; गन्‍ती२७:७
35मिनु शेशानमी आ तमी का कली आ वाइल यारहा नु ग्‍युंबे पदा बाक्‍त। मिनु आ तमीमी अत्‍तै थिवा बाक्‍त।
36अत्‍तै नाथान आ आफ बाक्‍माक्‍त। नाथान जाबाद आ आफ बाक्‍माक्‍त।

37जाबाद एफ्‍लाल आ आफ बाक्‍माक्‍त। एफ्‍लाल ओबेद आ आफ बाक्‍माक्‍त।
38ओबेद येहू आ आफ बाक्‍माक्‍त। येहू अजारयाह आ आफ बाक्‍माक्‍त।
39अजारयाह हेलेस आ आफ बाक्‍माक्‍त। हेलेस एलेआसाह आ आफ बाक्‍माक्‍त।
40एलेआसाह सिस्‍माइ आ आफ बाक्‍माक्‍त। सिस्‍माइ शाल्‍लुम आ आफ बाक्‍माक्‍त।
41शाल्‍लुम येकाम्‍याह आ आफ बाक्‍माक्‍त। येकाम्‍याह एली-शामा आ आफ बाक्‍माक्‍त।
42येराहमेल आ लोक्‍ब कालेब आ ङोंइती थिशो तौ मेशाह बाक्‍माक्‍त। मेको कली हिब्रू लोव़मी मारेशा यो देंसीब, मेको आ तौ जीफ बाक्‍माक्‍त। मारेशा आ तौपुकी हेब्रोन आ मुर बाक्‍मा बाक्‍त। १इतिहास २:१८
43हेब्रोन आ तौ कोराह, ताप्‍पुआह, रेकेम नु शेमा बाक्‍मा बाक्‍त।
44शेमा राहाम आ आफ बाक्‍माक्‍त। मिनु रहम योरकेआम आ आफ बाक्‍माक्‍त। रेकेम शम्‍माइ आ आफ बाक्‍माक्‍त।
45शम्‍माइ आ तौ माओन बाक्‍माक्‍त। माओन आ तौ बेथ-सुर बाक्‍माक्‍त।
46कालेब आ अर्को मीश एफाहमी हारान, मोचा नु गाजेज थिवा बाक्‍त। मिनु हारान गाजेज आ आफ बाक्‍माक्‍त।
47याहदै आ तौ रेगेम, योथाम, गेशान, पेलेत, एफाह नु शाफ बाक्‍मा बाक्‍त।
48कालेब आ अर्को मीश माकाहमी शेबेर नु तिरहानाह थिवा बाक्‍त।
49मेकोमी मदमन्‍ना आ आफ शाफ, मकबेनाह आ आफ शेवा नु गिबा आ आफ थिवा बाक्‍त। कालेब आ तमी अकसा बाक्‍माक्‍त। यहोसु १५:१६; न्‍यायाधीस १:१२
50मेको कालेब आ तौ चच युइ बाक्‍मा बाक्‍त। कालेब आ मीश एफ्राथाह आ ङोंइती थिशो तौ हुर बाक्‍माक्‍त। हुर आ तौ शोबाल किरयथ-यारीम ङा मुर आन आफ बाक्‍माक्‍त। १इतिहास २:१९
51साल्‍मा बेथलेहेम आ आफ बाक्‍माक्‍त। हारेफ बेथ-गादेर आ आफ बाक्‍माक्‍त।
52किरयथ-यारीम आ किकी पिपी शोबाल के अर्को तौ यो बाक्‍मा बाक्‍त। मेको हारोए नु मेनुहोथ सहर ङा आधा मुर बाक्‍मा बाक्‍त।
53मिनु किरयथ-यारीम सहरम बाक्‍शो खिं खिं ङा मुर इथ्री, पूथी, शुमाथी नु मिश्री बाक्‍मा बाक्‍त। मेकोपुकी रे सोराथी नु एश्‍ताओली दुम्‍मा बाक्‍त। १इतिहास ४:२
54साल्‍मा आ तौ बेथलेहेम, नेतोफाह अत्रोथ-बेथ-योआब नु मानाहाथ सहर ङा आधा मुर नु सोराह सहर ङा मुर बाक्‍मा बाक्‍त। १इतिहास ९:१६

55याबेस सहरम बाक्‍ब मेको आन खिं खिं ङा मुर तिराथी, शिमेआथ आ खिं ङा मुरपुकी नु सुकाथी बाक्‍मा बाक्‍त। मेको हम्‍माथ सहर रे जाक्‍शो केनी बाक्‍मा बाक्‍त। मेको आन किकी पिपी रेकाब बाक्‍माक्‍त। येरमीया ३५:-