Text copied!
CopyCompare
Bible Revizyon 2008 - 1.TARİHLER

1.TARİHLER 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1İsrail'in oğulları şunlardır: Ruben, Şimon, Levi, Yahuda, İssakar, Zevulun,
2Dan, Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, Aşer.
3Yahuda'nın oğulları: Er, Onan, Şela. Bu üç oğulu Yahuda'ya Kenanlı Şua'nın kızı doğurdu. Yahuda'nın ilk oğlu Er, RAB'bin gözünde kötüydü. Bu yüzden RAB onu öldürdü.
4Yahuda'nın gelini Tamar ona Peres ve Zerah'ı doğurdu. Yahuda'nın toplam beş oğlu vardı.
5Peres'in oğulları: Hesron, Hamul.
6Zerahoğulları: Zimri, Etan, Heman, Kalkol, Darda. Toplam beş kişiydi.
7Karmi'nin oğlu: Yok edilmeye adanmış eşyalar konusunda RAB'be ihanet etmekle İsrail'i yıkıma sürükleyen Akan.
8Etam'ın oğlu: Azarya.
9Hesron'un oğulları: Yerahmeel, Ram, Kalev.
10Amminadav Ram'ın oğluydu. Yahudalılar'ın önderi Nahşon Amminadav'ın oğluydu.
11Salma Nahşon'un oğluydu. Boaz Salma'nın,
12Ovet Boaz'ın, İşay Ovet'in oğluydu.
13İşay'ın yedi oğlu oldu: Birincisi Eliav, ikincisi Avinadav, üçüncüsü Şima,
14dördüncüsü Netanel, beşincisi Radday,
15altıncısı Osem, yedincisi Davut.
16Kızkardeşleri Seruya ile Avigayil'di. Seruya'nın üç oğlu vardı: Avişay, Yoav, Asahel.
17İsmaili Yeter'le evlenen Avigayil Amasa'yı doğurdu.
18Hesron oğlu Kalev'in, karısı Azuva'dan ve Yeriot'tan oğulları oldu. Karısından doğan oğullar şunlardır: Yeşer, Şovav, Ardon.

19Azuva ölünce, Kalev kendisine Hur'u doğuran Efrat'la evlendi.
20Uri Hur'un oğluydu, Besalel Uri'nin oğluydu.
21Daha sonra Hesron, Gilat'ın babası Makir'in kızıyla yattı. Altmış yaşındayken evlendiği bu kadın ona Seguv'u doğurdu.
22Yair Seguv'un oğluydu; Gilat ülkesinde yirmi üç kenti vardı.
23Ama Geşur'la Aram Havvot-Yair'i ve Kenat ile çevresindeki köyleri, toplam altmış kenti ele geçirdiler. Buralarda yaşayan bütün halk Gilat'ın babası Makir'in soyundandı.
24Hesron Kalev-Efrata'da öldükten sonra, karısı Aviya Tekoa'nın kurucusu olan Aşhur'u doğurdu.
25Hesron'un ilk oğlu Yerahmeel'in oğulları: İlk oğlu Ram, Buna, Oren, Osem, Ahiya.
26Yerahmeel'in Atara adında başka bir karısı vardı; O da Onam'ın annesiydi.
27Yerahmeel'in ilk oğlu Ram'ın oğulları: Maas, Yamin, Eker.
28Onam'ın oğulları: Şammay, Yada. Şammay'ın oğulları: Nadav, Avişur.
29Avişur'un Avihayil adında bir karısı vardı; ona Ahban'ı ve Molit'i doğurdu.
30Nadav'ın oğulları: Selet, Appayim. Selet çocuksuz öldü.
31Appayim'in oğlu: Yişi. Yişi'nin oğlu: Şeşan. Şeşan'ın oğlu: Ahlay.
32Şammay'ın kardeşi Yada'nın oğulları: Yeter ve Yonatan. Yeter çocuksuz öldü.
33Yonatan'ın oğulları: Pelet, Zaza. Bunlar Yerahmeel'in soyundan geliyordu.
34Şeşan'ın oğlu olmadıysa da kızları vardı. Şeşan'ın Yarha adında Mısırlı bir uşağı vardı.
35Şeşan kızını uşağı Yarha'yla evlendirdi. Kadın ona Attay'ı doğurdu.
36Natan Attay'ın oğluydu. Zavat Natan'ın,

37Eflal Zavat'ın, Ovet Eflal'ın,
38Yehu Ovet'in, Azarya Yehu'nun,
39Heles Azarya'nın, Elasa Heles'in,
40Sismay Elasa'nın, Şallum Sismay'ın,
41Yekamya Şallum'un, Elişama Yekamya'nın oğluydu.
42Yerahmeel'in kardeşi Kalev'in oğulları: İlk oğlu Zif'in kurucusu Meşa ve Hevron'un kurucusu Meraşa.
43Hevron'un oğulları: Korah, Tappuah, Rekem, Şema.
44Raham Şema'nın oğluydu. Yorkoam Raham'ın, Şammay Rekem'in,
45Maon Şammay'ın oğluydu. Beytsur'un kurucusu Maon'du.
46Kalev'in cariyesi Efa ona Haran'ı, Mosa'yı ve Gazez'i doğurdu. Gazez Haran'ın oğluydu.
47Yahday'ın oğulları: Regem, Yotam, Geşan, Pelet, Efa, Şaaf.
48Kalev'in öbür cariyesi Maaka ona Şever'i ve Tirhana'yı doğurdu.
49Maaka Madmanna'nın kurucusu Şaaf'ı, Makbena ve Giva'nın kurucusu Şeva'yı da doğurdu. Kalev'in Aksa adında bir de kızı oldu.
50Kalev'in soyundan gelenler: Efrat'ın ilk oğlu Hur'un oğulları: Kiryat-Yearim'in kurucusu Şoval,
51Beytlehem'in kurucusu Salma, Beytgader'in kurucusu Haref.
52Kiryat-Yearim'in kurucusu Şoval, Haroeliler'in ve Menuhot'ta yaşayan halkın yarısının atasıydı.
53Kiryat-Yearim'in boyları: Yeterliler, Pûtlular, Şumatlılar, Mişralılar. Soralılar'la Eştaollular da bu boyların soyundan geldi.
54Salma'nın soyundan gelenler: Beytlehemliler, Netofalılar, Atrot-Beytyoavlılar, Manahatlılar'ın yarısı ve Sorlular.

55Yabes'te yaşayan yazmanların boyları: Tiratlılar, Şimatlılar, Sukatlılar. Bunlar Rekav halkının atası Hammat'ın soyundan gelen Kenliler'dir.