Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Cronicas

1 Cronicas 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mao kini ang mga anak nga lalaki ni Israel: sila si Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isacar, Zebulun,
2Dan, Jose, Benjamin, Neftali, Gad, ug si Asher.
3Ang mga anak nga lalaki ni Juda mao sila si Er, Onan, ug si Shela, nga anak niya sa anak nga babaye ni Shua nga Canaanhon. Daotan sa panan-aw ni Yahweh ang kamagulangang anak ni Juda nga si Er, ug gipatay siya ni Yahweh.
4Si Tamar nga iyang umagad, nanganak alang kaniya kang Perez ug kang Zera. Adunay lima ka mga anak nga lalaki si Juda.
5Ang mga anak nga lalaki ni Perez mao si Hezron ug si Hamul.
6Ang lima ka mga anak nga lalaki ni Zera mao sila si Zimri, Etan, Heman, Calcol, ug si Dara.
7Ang anak nga lalaki ni Carmi mao si Acar nga nagdala ug kasamok sa Israel sa dihang gikawat niya kung unsa ang giandam alang sa Dios.
8Ang anak nga lalaki ni Etan mao si Azaria.
9Ang mga anak nga lalaki ni Hezron mao sila si Jerameel, Ram, ug si Caleb.
10Si Ram mao ang amahan ni Aminadab, ug si Aminadab mao ang amahan ni Naason, ang pangulo sa mga kaliwat ni Juda.
11Si Naason mao ang amahan ni Salma, ug si Salma mao ang amahan ni Boaz.
12Si Boaz mao ang amahan ni Obed, ug si Obed mao ang amahan ni Jesse.
13Si Jesse mao ang amahan ni Eliab ang iyang kamagulangang anak, ikaduha mao si Abinadab, ikatulo mao si Shimea,
14ikaupat mao si Netanel, ikalima mao si Radai,
15ikaunom mao si Ozem, ug ang ikapito mao si David.
16Ang ilang mga igsoong babaye mao si Zeruya ug si Abigail. Ang tulo ka mga anak nga lalaki ni Zeruya mao sila si Abishai, Joab, ug si Asahel.
17Nanganak si Abegail kang Amasa, nga ang amahan mao si Jeter nga Ismaelinhon.
18Si Caleb nga anak ni Hezron mao ang amahan sa mga anak pinaagi kang Azuba, nga iyang asawa, ug pinaagi kang Jeriot. Ang iyang mga anak mao sila si Jesher, Shobab, ug si Ardon.

19Namatay si Azuba, ug unya gipangasawa ni Caleb si Efrat, nga nanganak alang kaniya kang Hur.
20Si Hur mao ang amahan ni Uri ug si Uri mao ang amahan ni Bezalel.
21Unya si Hezron (sa dihang nagpangidaron na siya ug 60 ka tuig) gipangasawa ang anak ni Makir, ang amahan ni Gilead. Gipanganak niya si Segub.
22Si Segub mao ang amahan ni Jair, nga nagdumala sa 23 ka mga siyudad sa yuta sa Gilead.
23Giilog ni Gesor ug ni Aram ang mga lungsod sa Jair ug Kenat, lakip ang 60 ka mga baryo sa palibot niini. Kining tanan nga mga lumulupyo mga kaliwat ni Makir, nga amahan ni Gilead.
24Human sa kamatayon ni Hezron, nakighilawas si Caleb kang Efrata, ang asawa sa iyang amahan nga si Hezron. Gipanganak niya si Ashur, nga amahan ni Tekoa.
25Ang mga anak nga lalaki ni Jerameel, nga kamagulangang anak ni Hezron, mao sila si Ram ang kamagulangan, si Buna, Oren, Ozem ug si Ahija.
26Adunay laing asawa si Jerameel, nga ang ngalan mao si Atara. Siya mao ang inahan ni Onam.
27Ang mga anak nga lalaki ni Ram, nga kamagulangan ni Jerameel, mao sila si Maaz, Jamin, ug si Eker.
28Ang mga anak nga lalaki ni Onam mao si Shamai ug si Jada. Ang mga anak nga lalaki ni Shamai mao si Nadab ug si Abishur.
29Ang ngalan sa asawa ni Abishur mao si Abihail, ug nanganak siya alang kaniya kang Aban ug kang Molid.
30Ang mga anak nga lalaki ni Nadab mao si Seled ug si Apaim, apan namatay si Seled nga walay mga anak.
31Ang anak nga lalaki ni Apaim mao si Ishi. Ang anak nga lalaki ni Ishi mao si Shesan. Ang anak nga lalaki ni Shesan mao si Alai.
32Ang mga anak nga lalaki ni Jada, nga igsoon ni Shamai, mao si Jeter ug si Jonathan. Namatay si Jeter nga walay mga anak.
33Ang mga anak nga lalaki ni Jonathan mao si Pelet ug si Zaza. Mao kini ang mga kaliwat ni Jerameel.
34Karon walay mga anak nga lalaki si Shesan, mga anak nga babaye lamang. Adunay Ehiptohanong sulugoon si Shesan, nga ang ngalan mao si Jarha.
35Gipaminyo ni Shesan ang iyang anak nga babaye kang Jarha nga iyang sulugoon ingon nga iyang asawa. Nanganak siya alang kaniya kang Atai.
36Si Atai mao ang amahan ni Natan, ug si Natan mao ang amahan ni Zabad.

37Si Zabad mao ang amahan ni Eflal, ug si Eflal mao ang amahan ni Obed.
38Si Obed mao ang amahan ni Jehu, ug si Jehu mao ang amahan ni Azaria.
39Si Azaria mao ang amahan ni Helez, ug si Helez mao ang amahan ni Eleasa.
40Si Eleasa mao ang amahan ni Sismai, ug si Sismai mao ang amahan ni Shalum.
41Si Shalum mao ang amahan ni Jekamia, ug si Jekamia mao ang amahan ni Elishama.
42Ang mga anak nga lalaki ni Caleb, nga Igsoon ni Jerameel, mao si Mesha nga iyang kamagulangan, nga amahan ni Zif. Ang ikaduha niyang anak, mao si Maresha, nga amahan ni Hebron.
43Ang mga anak nga lalaki ni Hebron mao sila si Kora, Tapua, Rekem, ug si Shema.
44Si Shema mao ang amahan ni Raham, nga amahan ni Jorkeam. Si Rekem mao ang amahan ni Shamai.
45Ang anak ni Shamai mao si Maon, ug si Maon mao ang amahan ni Bet Zur.
46Si Efa, ang laing puyopuyo ni Caleb, nanganak kang Haran, Moza, ug kang Gazez. Si Haran mao ang amahan ni Gazez.
47Ang mga anak nga lalaki ni Jahdai, mao sila si Regem, Jotam, Geshan, Pelet, Efa, ug si Shaaf.
48Ang usa pa gayod ka puyopuyo ni Caleb mao si Maaca, nga nanganak kang Sheber ug kang Tirhana.
49Nanganak usab siya kang Shaaf ang amahan ni Madmana, si Sheva ang amahan ni Macbena ug ang amahan ni Gibea. Ang anak nga babaye ni Caleb mao si Acsa. Mao kini ang mga kaliwat ni Caleb.
50Mao kini ang mga anak nga lalaki ni Hur, ang iyang kamagulangang anak pinaagi kang Efrata: si Shobal ang amahan ni Kiriat Jearim,
51Si Salma ang amahan ni Bethlehem, ug si Haref ang amahan ni Bet Gader.
52Adunay mga kaliwat si Shobal nga amahan ni Kiriat Jearim: si Haroe, ang katunga sa katawhan nga Manahat,
53ug ang mga banay ni Kiriat Jearim: mao ang mga Itrahanon, Puthanon, Shumatnon, ug ang Mishranon. Naggikan niini ang kaliwat sa mga Zorahanon ug sa mga Eshtaolnon.
54Ang mga banay ni Salma mao ang mosunod: ang mga taga-Betlehem, ang mga Netofanon, ang mga Artot Bet Joab, ug ang katunga sa mga Manahatnon—ang mga Zorahanon,

55ang mga banay sa mga escriba nga nagpuyo didto sa Jabez: ang mga Tiratnon, Shimeatnon, ug Sucatnon. Mao kini ang mga Kenhanon nga naggikan kang Hamat, ang katigulangan sa mga Recabnon.