Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Tarix-tezkire «1»

Tarix-tezkire «1» 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israilning oghulliri Ruben, Shiméon, Lawiy, Yehuda, Issakar, Zebulun,
2Dan, Yüsüp, Binyamin, Naftali, Gad we Ashirdin ibaret.
3Yehudaning oghli Ér, Onan we Shilah idi. Bu ücheylen Qanaanliq Shuyaning qizidin bolghan. Yehudaning tunji oghli Ér Perwerdigarning neziride rezil bolghanliqidin Perwerdigar uning jénini alghan.
4Yehudagha kélini Tamardin Perez bilen Zerah törelgen. Yehudaning jemiy besh oghli bolghan.
5Perezning oghulliri Hezron bilen Hamul idi.
6Zerahning oghulliri Zimri, Étan, Héman, Kalkol bilen Dara qatarliq besh idi.
7Karmining oghli Akar idi. Akar bolsa Xuda lenet qilghan nersini élip, «Israilgha bala-qaza keltürgüchi» bolup chiqti.
8Étanning oghli Azariya idi.
9Hezrondin törelgen oghullar Yerahmiyel, Ram we Kaleb idi.
10Amminadab Ramdin törelgen; Nahshon Amminadabtin törelgen; Nahshon Yehuda qebilisining bashliqi bolghan.
11Salmon Nahshondin törelgen; Boaz Salmondin törelgen.
12Obed Boazdin törelgen; Yesse Obeddin törelgen.
13Yessening oghullirining tunjisi Éliab, ikkinchisi Abinadab, üchinchisi Shimiya,
14tötinchisi Netanel, beshinchisi Radday,
15altinchisi Ozem, yettinchisi Dawut idi.
16Zeruiya bilen Abigail ularning singlisi idi. Zeruiyaning Abishay, Yoab we Asahel dégen üch oghli bar idi.
17Amasa Abigaildin töreldi; Amasaning atisi Ismaillardin bolghan Yeter idi.
18Kaleb Azubah (Yériot depmu atilidu)tin oghul kördi; Azubahtin bolghan oghulliri Yesher, Shobab we Ardon idi.

19Azubah ölgendin kéyin Kaleb yene Efratni aldi; Efrat uninggha Xurni tughup berdi.
20Xurdin Uri töreldi; Uridin Bezalel töreldi.
21Kéyin Hezron Giléadning atisi Makirning qizini élip bir yastuqqa bash qoyuwidi (u atmish yashqa kirgende uni alghan), uningdin Segub töreldi.
22Segubtin Yair töreldi; Yairning Giléad zéminida yigirme üch shehiri bar idi.
23Geshur bilen Aram shu yurttikilerdin «Yairning yéza-qishlaqliri»ni, Kinatni we uninggha qarashliq yézilar bolup jemiy atmish yéza-sheherni tartiwaldi. Yuqiriqilarning hemmisi Giléadning atisi Makirning ewladliridur.
24Hezron Kaleb-Efratahda ölgendin kéyin, ayali Abiyah uninggha Ashxorni tughdi; Ashxor Tekoaning atisi idi
25Hezronning tunji oghli Yerahmiyelning oghulliri Ram, Bunah, Oren, Ozem we Axiyah idi.
26Yerahmiyelning Atarah dégen yene bir ayali bar idi, u Onamning anisi idi.
27Yerahmiyelning tunji oghli Ramning oghulliri Maaz, Yamin we Éker idi.
28Onamning oghulliri Shammay bilen Yada idi; Shammayning oghulliri Nadab bilen Abishur idi.
29Abishurning ayalining ismi Abihayil bolup, Abihayildin uninggha Ahban bilen Molid töreldi.
30Nadabning oghullri Seled bilen Appayim idi; Seled ta ölgüche oghul perzent körmigen.
31Yishi Appayimning oghli; Shéshan Yishining oghli; Axlay Shéshanning oghli idi.
32Shammayning inisi Yadaning oghulliri Yeter bilen Yonatan idi; Yeter taki ölgüche oghul perzent körmigen.
33Pelet bilen Zaza Yonatanning oghulliri idi. Yuqiriqilarning hemmisi Yerahmiyelning ewladliridur.
34Shéshan qiz perzent körüp, oghul perzent körmigenidi; Shéshanning Misirliq Yarxa deydighan bir maliyi bar idi.
35Shéshan qizini maliyi Yarxagha xotunluqqa bergen, uningdin Yarxagha Attay törelgen.
36Attaydin Natan; Natandin Zabad törelgen.

37Zabadtin Iflal; Iflaldin Obed törelgen.
38Obedtin Yehu; Yehudin Azariya törelgen.
39Azariyadin Helez; Helezdin Elasah törelgen.
40Elasahtin Sismay; Sismaydin Shallum törelgen.
41Shallumdin Yekamiya; Yekamiyadin Elishama törelgen.
42Yerahmiyelning inisi Kalebning oghulliri töwendikiler: Misha uning tunji oghli bolup, Zifning atisi idi; Marishahmu uning oghli bolup, Hébronning atisi idi.
43Hébronning oghulliri Korah, Tappuah, Rekem we Shéma idi.
44Shémadin Raham törelgen; u Yorkéamning atisi idi; Shammay Rekemdin törelgen.
45Maon Shammayning oghli; Maon Beyt-Zurning atisi idi.
46Kalebning toqili Efahdin Haran, Moza we Gazez törelgen. Harandin Gazez törelgen.
47Yaxdayning oghulliri Regem, Yotam, Geshan, Pelet, Efah we Shaaflar idi.
48Kalebning toqili Maakahdin Shéber bilen Tirxanah törelgen;
49Uningdin yene Madmannahning atisi Shaaf, Makbinaning atisi we Gibéahning atisi Shiwa törelgen. Aksah Kalebning qizi idi.
50Yuqiriqilarning hemmisi Kalebning ewladliri. Efratahning tunji oghli Xurning oghulliri: Kiriat-Yéarimning atisi Shobal,
51Beyt-Lehemning atisi Salma, Beyt-Gaderning atisi Xaref idi.
52Kiriat-Yéarimning atisi Shobalning ewladliri: Xaroeh hemde Manaxatlarning yérimi idi.
53Kiriat-Yéarim jemetliridikiler itriyler, putiylar, shumatiylar, mishraiylar bolup, bu jemetlerdin yene zoratiylar bilen eshtayoliylar ayrilip chiqqan.
54Salmaning ewladliri Beyt-Lehem bilen Nitofatlar, Atrot-Beyt-Yoablar, Manahatlarning yérim qismi, zoriylar,

55Yabezde olturaqliship qalghan Tewrat xettatliri, yeni tiratiylar, shimyatiyler bilen sukatiylar idi. Bularning hemmisi kéniyler bolup, Rekab jemetining bowisi Xamatning ewladliridin idi.