Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - 1 Ljetopisa

1 Ljetopisa 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Evo Izraelovih sinova: Ruben, Šimun, Levi, Juda, Jisakar i Zebulun,
2Dan, Josip i Benjamin, Naftali, Gad i Ašer.
3Judini sinovi: Er, Onan i Šela. Ta mu je tri rodila Kanaanka, Šuina kći. Ali Er, Judin prvenac, bijaše nevaljao u Jahvinim očima i Jahve ga pogubi.
4Njegova nevjesta Tamara rodi mu Peresa i Zeraha. U svemu je bilo pet Judinih sinova.
5Peresovi su sinovi bili: Hesron i Hamul.
6Zerahovi su sinovi bili: Zimri, Etan, Heman, Kalkol i Dara; u svemu pet.
7Karmijevi su sinovi bili: Akar, koji je nanio zlo Izraelu prekršivši kletvu.
8A sinovi Etanovi: Azarja.
9Hesronovi sinovi koji mu se rodiše bijahu: Jerahmeel, Ram i Kelubaj.
10Ram rodi Aminadaba, a Aminadab rodi Nahšona, kneza Judinih sinova.
11Nahšon rodi Salmu, Salma rodi Boaza.
12Boaz rodi Obeda, Obed rodi Jišaja.
13Jišaj rodi prvenca Eliaba, drugog Abinadaba, trećeg Šimu,
14četvrtog Netanela, petog Radaja,
15šestog Osema, sedmoga Davida.
16Sestre im: Sarviju i Abigajilu. Sarvijini su sinovi bili: Abišaj, Joab, Asahel, trojica.
17Abigajila je rodila Amasu, Amasin je otac bio Jišmaelac Jeter.
18Hesronov sin Kaleb imao je sa ženom Azubom i s Jeriotom sinove, a sinovi su mu bili: Ješer, Šobab i Ardon.

19Kad je umrla Azuba, uze Kaleb za ženu Efratu i ona mu rodi Hura.
20Hur rodi Urija, a Uri rodi Besalelu.
21Potom Hesron uze kćer Makira, oca Gileadova; uzeo ju je za ženu kad mu je bilo šezdeset godina i ona mu rodi Seguba.
22Segub rodi Jaira, koji je imao dvadeset i tri grada u gileadskoj zemlji.
23Ali su Gešurci i Aramejci osvojili od njih Jairova Sela, Kenat sa selima, šezdeset gradova. To su sve osvojili sinovi Makira, oca Gileadova.
24Kad je umro Hesron u Kaleb Efrati, Hesronova žena Abija rodi mu Ašhura, oca Tekoina.
25Sinovi Jerahmeela, Hesronova prvenca, bili su: prvenac Ram, pa Buna, Oren, Osem i Ahija.
26Jerahmeel je imao i drugu ženu, zvala se Atara, koja je bila Onamova majka.
27Sinovi Rama, Jerahmeelova prvenca, bili su Maas, Jamin i Eker.
28Onamovi su sinovi bili: Šamaj i Jada; Šamajevi sinovi: Nadab i Abišur.
29Abišurova se žena zvala Abihajla, koja mu rodi Ahbana i Molida.
30Nadabovi su sinovi bili: Seled i Afajim, ali je Seled umro bez djece.
31Sinovi su Afajimovi bili: Jiši; Jišijevi sinovi: Šešan; Šešanov sin Ahlaj.
32Sinovi Jade, brata Šamajeva, bili su: Jeter i Jonatan; ali je Jeter umro bez djece.
33Jonatanovi su sinovi bili: Pelet i Zaza. To su bili Jerahmeelovi sinovi.
34Šešan nije imao sinova, nego kćeri; ali je Šešan imao slugu Egipćanina po imenu Jarhu.
35Zato je Šešan dao kćer sluzi Jarhi za ženu i ona mu rodi Ataja.
36Ataj rodi Natana, Natan rodi Zabada.

37Zabad rodi Eflala, Eflal rodi Obeda;
38Obed rodi Jehua, Jehu rodi Azarju,
39Azarja rodi Helesa, Heles rodi Elasu;
40Elasa rodi Sismaja, Sismaj rodi Šaluma,
41Šalum rodi Jekamju, Jekamja rodi Elišamu.
42Sinovi Kaleba, Jerahmeelova brata, bili su: njegov prvenac Meša, otac Zifov; sinovi oca Mareše bili su: Hebron.
43Hebronovi sinovi Korah, Tapuah, Rekem i Šema.
44Šema rodi Rahama, oca Jorkoamova, a Rekem rodi Šamaja.
45Šamajev je sin bio Maon, a Maon je bio otac Bet-Sarov.
46Efa, Kalebova inoča, rodila je Harana, Mosu i Gazeza; Haran je rodio Gazeza.
47Johdajevi su sinovi bili: Regem, Jotam, Gešan, Felet, Efa i Šaaf.
48Maaka, Kalebova inoča, rodila je Šebera i Tirhanu.
49Rodila je Šaafa, oca Madmanina, Ševu, oca Makbenina, i oca Gibina; a Kalebova je kći bila Aksa.
50To su bili sinovi Kalebovi. A sinovi Hura, Efratina prvenca: Šobal, otac Kirjat Jearimov,
51Salma, otac Betlehemov, i Haref, otac Bet-Gaderov.
52A sinovi Šobala, oca Kirjat Jearimova: Reaja, polovica Manahaćana.
53Kirjatjearimske su porodice bile: Jitrani, Pućani, Šumaćani i Mišrani; od njih su potekli Soraćani i Eštaoljani.
54Salmini su sinovi: Betlehem, Netofaćani, Atrot, Bet Joab i polovina Manahaćana, Saraćani.

55Književničke obitelji koje su živjele u Jabesu bile su: Tiraćani, Simeaćani, Sukaćani. To su Kinejci koji su potekli od Hamata, oca Rekabova doma.