Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - FØRSTE KRØNIKEBOG

FØRSTE KRØNIKEBOG 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israels Sønner var følgende: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issakar, Zebulon,
2Dan, Josef, Benjamin, Naftali, Gad og Aser.
3Judas Sønner: Er, Onan og Sjela; disse tre fødtes ham af Kana'anæerkvinden Batsjua. Men Er, Judas førstefødte, var HERREN imod, og han lod ham dø.
4Derpå fødte Judas Sønnekone Tamar ham Perez og Zera, så at Judas Sønner i alt var fem.
5Perez' Sønner: Hezron og Hamul.
6Zeras Sønner: Zimri, Etan, Heman, Kalkol og Darda, i alt fem.
7Karmis Sønner: Akar*, der styrtede Israel i Ulykke**, idet han forgreb sig på det Gods, der var lagt Band på. { *Jos. 7, 1: Akan. / **på hebr. Ordspil med Navnet Akan. }
8Etans Sønner: Azarja.
9Hezrons Sønner, som fødtes ham: Jerame'el, Ram og Kelubaj*. { *vel = Kaleb, se V. 18. }
10Ram avlede Amminadab; Amminadab avlede Nahasjon, Judæernes Øverste;
11Nahasjon avlede Salma; Salma avlede Boaz;
12Boaz avlede Obed; Obed avlede Isaj;
13Isaj avlede sin førstefødte Eliab, sin anden Søn Abinadab, sin tredje Søn, Sjim'a,
14sin fjerde Søn Netan'el, sin femte Søn Raddaj,
15sin sjette Søn Ozem og sin syvende Søn David;
16deres Søstre var Zeruja og Abigajil. Zerujas Sønner: Absjaj*, Joab og Asa'el, tre. { *ellers i Regelen Abisjaj. }
17Abigajil fødte Amasa, hvis Fader var Ismaelitten Jeter.
18Hezrons Søn Kaleb avlede med sin Hustru Azuba Jeriot; og hendes Sønner var følgende: Jesjer, Sjobab og Ardon.

19Da Azuba døde, ægtede Kaleb Efrat, som fødte ham Hur.
20Hur avlede Uri, og Uri avlede Bezal'el.
21Derefter gik Hezron ind til Gileads Fader Makirs Datter, som han ægtede, da han var tresindstyve År gammel, og hun fødte ham Segub.
22Segub avlede Ja'ir, som ejede tre og tyve Byer i Gileads Land.
23Men Gesjur og Aram fratog dem Ja'irs Teltbyer, Kenat med Småbyer, tresindstyve Byer. Alle disse var Gileads Fader Makirs Sønner.
24Efter Hezrons Død gik Kaleb ind til sin Fader Hezrons Hustru Efrata, og hun fødte ham Asjhur, der blev Fader til Tekoa.
25Jerame'els, Hezrons førstefødtes, Sønner: Ram, den førstefødte, dernæst Buna, Oren og Ozem, hans Brødre.
26Og Jerame'el havde en anden Hustru ved Navn Atara, som var Moder til Onam.
27Rams, Jerame'els førstefødtes, Sønner: Ma'az, Jamin og Eker.
28Onams Sønner: Sjammaj og Jada. Sjammajs Sønner: Nadab og Abisjur.
29Abisjurs Hustru hed Abihajil; hun fødte ham Aban og Molid.
30Nadabs Sønner: Seled og Appajim; Seled døde barnløs.
31Appajims Sønner: Jisj'i. Jisj'is Sønner: Sjesjan. Sjesjans Sønner: Alaj.
32Sjammajs Broder Jadas Sønner: Jeter og Jonatan. Jeter døde barnløs.
33Jonatans Sønner: Pelet og Zaza. Det var Jerame'els Efterkommere.
34Sjesjan havde kun Døtre, ingen Sønner. Men Sjesjan havde en ægyptisk Træl ved Navn Jarha,
35og Sjesjan gav sin Træl Jarha sin Datter til Ægte, og hun fødte ham Attaj.
36Attaj avlede Natan; Natan avlede Zabad;

37Zabad avlede Eflal; Eflal avlede Obed;
38Obed avlede Jehu; Jehu avlede Azarja;
39Azarja avlede Helez; Helez avlede El'asa;
40El'asa avlede Sismaj; Sismaj avlede Sjallum;
41Sjallum avlede Jekamja; Jekamja avlede Elisjama.
42Jerame'els Broder Kalebs Sønner: Maresja, hans førstefødte, som var Fader til Zif. Maresjas Sønner: Hebron.
43Hebrons Sønner: Kora, Tappua, Rekem og Sjema.
44Sjema avlede Raham, der var Fader til Jorkeam. Rekem avlede Sjammaj.
45Sjammajs Søn var Maon, som var Fader til Bet-Zur.
46Kalebs Medhustru Efa fødte Karan, Moza og Gazez; Karan avlede Gazez.
47Jadajs Sønner: Regem, Jotam, Gersjan, Pelet, Efa og Sja'af.
48Kalebs Medhustru Ma'aka fødte Sjeber og Tirhana.
49Sja'af, Madmannas Fader, avlede Sjeva, Makbenas Fader og Gibeas Fader. Kalebs Datter var Aksa.
50Det var Kalebs Efterkommere. Hurs, Efratas førstefødtes, Sønner: Sjobal, Kirjat-Jearims Fader,
51Salma, Betlehems Fader, og Haref, Bet-Gaders Fader.
52Sjobal, Kirjat-Jearims Fader, havde følgende Sønner: Reaja, Halvdelen af Manahatitterne.
53Kirjat-Jearims Slægter: Jitritterne, Putitterne, Sjumatitterne og Misjraitterne; fra dem udgik Zor'atitterne og Esjtaolitterne.
54Salmas Sønner: Betlehem, Netofatitterne, Atarot-Bet-Joab, Halvdelen af Manahatitterne og Zor'itterne.

55De i Jabez bosatte skriftlærdes Slægter: Tir'atitterne, Sjim'atitterne og Sukatitterne, det er Kinitterne, som nedstammede fra Hammat, Rekabs Slægts Fader.