Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa

Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaappe guyyiyan, Israa7eela asai ubbai issippe Kebroonan de7iya Daawitakko shiiqidi, “Nuuni ne suuttanne ne asho.
2Kase Saa7ooli kawo gididi de7iyo wodekka, Israa7eela asaa olau kaalettidai nena. GODAI ne Xoossai nena, ‘Ta asaa Israa7eela neeni heemmana; eta bollikka neeni kawotana’ yaagiis” yaagiis.
3Hegaa gishshau, Israa7eela cimati ubbai Kawuwaa Daawitakko Kebroona katamaa yiidosona; i etaara Kebroonan GODAA sinttan maachchaa maacettiis. GODAI Sameela baggaara haasayido qaalaadan, Daawiti Israa7eela bolli kawotanaadan eti a tiyidosona.
4Daawitinne Israa7eela asai ubbai Yerusalaame katamaa biidosona. He wode Yaabuusa asati he sohuwan de7iyo gishshau, he katamai Yaabuusa geetettees.
5Yaabuusa asati Daawita, “Neeni ha katamaa gelanau mulekka danddayakka” yaagidosona. Gidikkonne, Daawiti Xiyoonen de7iya eta qatuwaa oiqqiis; oiqqin Xiyoonee Daawita Katamaa geetettiis.
6Daawiti ba olanchchata, “Yaabuusa asata kaseti oliya ooninne ola gadaawa gidana” yaagiis. Yaagin Xaruuyi na7ai Yoo7aabi kaseti biidi oliis; yaatidi gadaawa gidiis.
7Daawiti he qatuwan de7iis; hegaa gishshau, he katamai Daawita Katamaa geetettiis.
8Daawiti Miilloppe doommidi, he katamaa zaarettidi keexxiis; attida katamaa qassi Yoo7aabi zaarettidi keexxiis.
9Ubbaappe Wolqqaama GODAI aara de7iyo gishshau, Daawiti minni minnidi biis.
10Daawita asati minoti hagaappe kaallidi xaafettidosona. GODAI Israa7eelabaa haasayidoogaadan, Daawiti kawotana mala, ha asati Israa7eela asaara gididi, keehippe maaddidosona. Qassi a kawotettaakka minttidosona.
11Daawita asati minoti hagaappe kaallidi xaafettidaageeta. Etappe heezzati keehippe erettidaageeta. Heezzatuppe koiroi Hakimoonappe yiida Yaashobi7aama; Yaashobi7aami issitoo olan heezzu xeetu asaa ba tooran woriis.
12Heezzu mino asatu giddon a kaallidi de7iyaagee Ahoohiyaa Doodo na7aa El77aazara.
13Pilisxxeema asati olettanau Pasddaamima giyoosaa shiiqido wode, El77aazari Daawitaara issippe de7ees. Israa7eela olanchchati Pilisxxeema asatu sinttaappe baqatiyo wode, El77aazari banggaa shooqan de7ees. Inne a asati shooqaa giddon eqqidi, Pilisxxeema asataara olettidosona. Olettin GODAI gita xoonuwaa immidi, eta ashshiis.
15Pilisxxeema olanchchati Rafaima Wombban dunkkaanido wode, hasttamu halaqatuppe heezzati Daawiti de7iyo Adulaama gonggoluwan de7iya zaallaakko yiidosona.
16He wode Daawiti qatuwaa giddon de7ees; Pilisxxeema olanchchatu citai Beetaliheemen de7ees.
17Daawiti haattaa uyanau amottidi, “Beetaliheeme katamaa penggiyaa lanqqen de7iya pultto haattaappe tana ooni ushshanddeeshsha!” yaagiis.
18Yaagin heezzu mino asati Pilisxxeema asati dunkkaanidosaa kantti biidi, Beetaliheeme katamaa penggen de7iya pulttuwaappe haattaa duuqqidi, Daawitayyo ehiidosona. SHin Daawiti uyennan ixxiis; ixxidi i he haattaa GODAA sinttan tigiis.
19Tigidi, “Hagaa uyanaagee taappe haakko! Bantta shemppuwaa olidi biida ha asatu suuttaa taani uyoo? Aissi giikko, eti bantta shemppuwaa aatti immidi, haattaa ehiidosona” yaagiis. Hegaa gishshau, Daawiti he haattaa uyibeenna. He heezzu mino asati hegaa oottidosona.

20Yoo7aaba ishai Abishaayi hasttamatuyyo halaqa. I ba tooran heezzu xeetu asata olidi woriis. Yaatidi ikka hara heezzatudan erettiis.
21I hasttamatuppe aadhdhi bonchchettida asa; i etau halaqa gidiis. SHin i he heezzatu qoodan de7enna.
22Qabxxi7eelappe yiida Yoodaahe na7ai Banaayi mino asa; mino oosota oottiis. I naa77u erettida Moo7aaba biittaa asata woriis. Qassi shachchai darido issi gallassi ollaa giddo gelidi, gaammuwaa woriis.
23Banaayi geesai ichchashu wara gakkiyo Gibxxe biittaa bitaniyaa adussaa woriis. Gibxxe bitaniyaa kushiyan shimainniyaa wonddarashiyaa keena toorai de7ees; shin Banaayi gatimaa oiqqidi, bitaniyaakko biis. Biidi he bitaniyaa kushiyaappe tooraa dafi ekkidi, a tooran a woriis.
24Yoodaahe na7ai Banaayi hageeta oottiis. A sunttaikka he heezzatuugaadan erettiis.
25I hasttamatu giddon daro bonchchettiis; shin i heezzatu qoodan de7enna. Daawiti a bana naagiya olanchchatussi halaqa kessiis.
26Mino asati Yoo7aaba ishaa Asaaheela, Beetaliheemeppe yiida Doodo na7aa Elihanaana,
27Haroodappe yiida SHammoota, Piloonappe yiida Heleexa,
28Taqo7appe yiida Iqqeesha na7aa Ira, Anatootappe yiida Abi7eezera,
29Huushappe yiida Sibbakaaya, Ahoohiyaa Ilaaya,
30Naxoofappe yiida Maahiraaya, Naxoofappe yiida Ba7aana na7aa Heleeda,
31Biniyaama biittan de7iya Gib77a katamaappe yiida Ribaaya na7aa Ittaaya, Pir77aatoonappe yiida Banaaya,
32Ga7aasha Zanggaaraa matappe yiida Huraaya, Aarabappe yiida Abii7eela,
33Baahiruumappe yiida Azimaaweeta, SHa7albboonappe yiida Eliyaahiba,
34Giizoonappe yiida Hasheema, Haaraarappe yiida SHaage na7aa Yonaataana,
35Haaraarappe yiida Sakaara na7aa Ahi7aama, Uura na7aa Elifaala,
36Makeerappe yiida Hefeera, Piloonappe yiida Akiiya,
37Qarmmeloosappe yiida Hexira, Ezbbaaya na7aa Naa7iraaya,

38Naataana ishaa Yuu7eela, Haagira na7aa Mibihaara,
39Amoonappe yiida Xeleqa, Xaruuyi na7aa Yoo7aaba ola miishshaa tookkiya Ba7erootappe yiida Naahiraaya,
40Yatira yara gidiya Ira, Yatira yara gidiya Gaareeba,
41Hiitiyaa Ooriyoona, Ahilaaya na7aa Zabaadanne
42Roobeela zare gidiya SHiiza na7aa Adiina. I Roobeela zaretu halaqa; aara issippe hasttamu asati de7oosona.
43Hara mino asati qassi Maa7ika na7aa Hanaana, Mitaanappe yiida Yoshafaaxa,
44Ashttaarappe yiida Ooziyaana, Aaro7erappe yiida Hotaama naata SHamaa7anne Yi7i7eela,
45SHiimira na7aa Yidi7eelanne a ishaa Tiixappe yiida Yooha,
46Mahaawappe yiida Eli7eela, Elnna7aama naata Yiriibaayanne Yooshaawiyaa, Moo7aaba biittaappe yiida Yitima,
47Xooba katamaappe yiida Eli7eela, Yoobeedanne Ya7isi7eela.