Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 1 SISIGA

1 SISIGA 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bena Israel idoinai na David dekenai e hebou, Heberon ai, eto, A itaia, ai na oi turiamu bona oi hidiomu.
2Nega gunadia ai, Saulo e lohiava ai, oi ese Israel o hakaua lasi bona o hakaua vareai. Bena Iehova, emu Dirava, ese e hereva henimu, eto, Oi na egu bese Israel ireḡuna tauna ai bona egu bese Israel pavapavana ai baola.
3Taunabunai, Israel tau-badadia iboudiai na hanua pavapavana dekena ela, Heberon ai; bena David na idia ida e hegwauhamata heheni Heberon ai, Iehova vairanai. Bena idia ese David e horoa, Israel pavapavana, Iehova ena hereva Samuel ena amo heḡereḡerena.
4David bona Israel idoinai na Ierusalem (ladana ta na Iebusu) ela. Iebusu taudia, una tano e noholaiava taudia, na unuseni ai.
5Iebusu taudia ese David e hamaoroa, eto, Oi na iniseni ai basio raka vareai. Ḡau tamona, David ese Siona kohorona e abia; una na David ena hanua.
6David eto, Daika ese Iebusu taudia baine hadareredia guna, ia na lohia bona tuari biaguna ai bainela. Bena Ioab Seruia na e dae guna; una dainai ia na lohia ai ela.
7Bena David na una kohoro ai e nohova; una dainai ladana e hatoa “David ena hanua”.
8Bena ia ese hanua e hadaia heḡeḡe, Milo kohorona amo e matamaia ela bona e heḡeḡe dae. A Ioab ese hanua orena e haginia lou.
9Bena David na e bada herea e laova, badina be Iehova Sabaota na ia ida.
10David ena goada taudia lohiadia bini. Idia ese e durua goadagoadava ena basileia lalonai, Israel idoinai ida, pavapava ai bae halaoa totona, Iehova ese Israel e herevalaia heḡereḡerena.
11David ena goada taudia herevadia bini: Iasobeama, Hakamoni tauna, na tatau tatoi ikwaradia tauna. Nega ta ai ia ese ena io amo tatau sinahu-toi e aladia mase.
12Unu tatoiosi bogaragidiai, ia murinai na Eleasara; ia na Dodo, tau Ahohi, natuna.
13Filistia taudia na tuari totona Pasadamimi ai e hebou negana ai, una tau danu David ida unuseni ai. Bali umana ta na unuseni ai, bena Israel taudia na Filistia taudia vairadia amo e heau.
14A ia na uma bogaraginai e gini, e gimaia, bona Filistia taudia e aladia mase; una kwalimu badana amo Iehova ese e hamauridia.
15Lohia toiahuiosi bogaragidia amo tatau tatoi na nadi-gini ela, David dekenai, Adulama kohuana ai. Una negana ai Filistia taudia edia tuari oreana na Refaim kourana ai e taruha.
16David na gabu aukana ai, a Filistia taudia na Betelehem ai e hegimava.
17Bena David na mai lalo-hekisehekisena ida e hereva, eto, Ta ese Betelehem ikoukou badibadinai guri e miamu ranuna kuri ta bema henigu, bama inua.
18Bena hari goadaherea taudia tatoiosi na Filistia taudia edia taruha amo e tata uru, Betelehem ikoukou badibadinai guri e miamu ranuna e utua, bena e abia, David dekena e laohaia. A David ese inuna se ura; ia na e bubua diho Iehova ena;

19eto, Egu Dirava vairanai, unu baina kara toma na lalogu ai se heḡereḡeremu, lasi ona lasi vaitani. Ini tatau edia mauri rarana baina inu a? Badina be edia mauri inegedia asie laloa, bena e mailaia. Taunabunai, ia na inuna se ura. Ini kara be goada-herea taudia tatoiosi ese e kara.
20Abisai, Ioab tadina, na hari toiahuiosi biagudia. Ia ese tatau sinahu-toi na ena io amo e aladia mase; bena ladana e dae, idia tatoiosi ida heḡereḡere.
21Hari toiahuiosi bogaragidiai, ia mo sibona harina vada e bada, bena biagudia ai ela. A ia na hari tatoiosi ida se heḡereḡere.
22Benaia Iehoiada na boga-auka tauna ta, Kabsele amo; ia na kara badadia ikaradia tauna. Ia ese Ariele natuna raruosi Moab amo na e aladia mase. Ia danu e hekei lao, leona ta na guri lalonai e alaia mase, snow e dihova dinana ai.
23Aigupto tauna ta danu ia ese e alaia mase; una tau na tau bada-hereana, ena lata na kiubit ima. Una Aigupto tauna imana na mai iona; una io na dabua ihatuna tauna ena au na heto. A Benaia ese mai auna ida ia e lao henia, io na Aigupto tauna imana amo e dadihaia, bena sibona ena io amo e gwadaia mase.
24Ini kara na Benaia Iehoiada ese e karava, bena ia harina na hari goada-herea taudia tatoiosi haridia ida e gwauraidia hebou.
25Ia na mai harina unu toiahuiosi bogaragidiai; ḡau tamona hari tatoiosi ida se heḡereḡere. Bena David ese ia igimana oreana biaguna ai e halaoa.
26Goada-herea taudia tuari oreadia lalodiai ladadia bini: Asahele, Ioab tadina; Elhanan Dodo, tau Betelehem;
27Samota, tau Harod; Helese, tau Pelono;
28Ira Ikese, Tekoa tauna; Abiesere, Anatoto tauna;
29Sibekai, tau Husata; Ilai, tau Ahohi;
30Maharai, tau Netofa; Helede Baanaha, tau Netofa;
31Itai Ribai, tau Gibea, Beniamina iduhuna tauna; Benaia, tau Piratono;
32Hurai, Gaasa sinavaidia amo; Abiele, Araba tauna;
33Asamavete, Baharumu tauna; Eliaba, tau Saalbon;
34Haseme, tau Gisono; Ionatan Sage, tau Harara;
35Ahiama Sakara, tau Harara; Elifala Uru;
36Hefere, tau Mekerata; Ahia, tau Pelono;

37Hesero, Karamele tauna; Naarai Esebai;
38Ioel, Natan tadina; Mibhara Hagri;
39Seleke, Amono tauna; Naharai, tau Beroto, Ioab Seruia ena kesi ihuana tauna;
40Ira, tau Itiri; Gareb, tau Itiri;
41Uria, Hiti tauna; Sabada Ahalai;
42Adina Sisa, Ruben iduhuna tauna, Ruben taudia edia lohia ta, bona tatau toi-ahui ia ida;
43Hanana Maaka; Iosafat, tau Mitini;
44Usia, tau Astaroto; Sama bona Ieiele, Hotama tau Aroere natuna raruosi;
45Iediaele Simri, bona ia tadina loha, tau Tisi;
46Eliele, Mahava tauna; Ieribai bona Iosavia, Elnama natuna raruosi; Itima, Moab tauna;
47Eliele; Obed; bona Iaasiel, tau Mesoba.