Text copied!
CopyCompare
Święta Biblia - I Kronik

I Kronik 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wtedy cały Izrael zebrał się przy Dawidzie w Hebronie, mówiąc: Oto jesteśmy twoją kością i twoim ciałem.
2Już przedtem, gdy jeszcze Saul był królem, wyprowadzałeś i wprowadzałeś Izraela. I PAN, twój Bóg, powiedział ci: Ty będziesz pasł mój lud Izraela i ty będziesz wodzem nad moim ludem, Izraelem.
3Przyszli więc wszyscy starsi Izraela do króla do Hebronu i Dawid zawarł z nimi przymierze w Hebronie przed PANEM. Namaścili Dawida na króla nad Izraelem zgodnie ze słowem PANA, które wypowiedział przez Samuela.
4I Dawid wyruszył wraz z całym Izraelem do Jerozolimy, to jest Jebus; mieszkańcami tej ziemi byli Jebusyci.
5Wtedy mieszkańcy Jebus powiedzieli do Dawida: Nie wejdziesz tutaj. Dawid jednak zdobył twierdzę Syjon, to jest miasto Dawida.
6Potem Dawid powiedział: Kto pierwszy pokona Jebusytów, będzie wodzem i naczelnikiem. Wystąpił więc jako pierwszy Joab, syn Serui, i został wodzem.
7I Dawid zamieszkał w twierdzy, dlatego nazwano ją miastem Dawida.
8Rozbudował miasto wokoło, od Millo, a Joab odbudował resztę miasta.
9A Dawid stawał się coraz potężniejszy, ponieważ PAN zastępów był z nim.
10Oto naczelnicy spośród dzielnych wojowników, których miał Dawid i którzy dzielnie starali się z nim o jego królestwo wraz z całym Izraelem, aby uczynić go królem zgodnie ze słowem PANA o Izraelu.
11A oto spis dzielnych wojowników, których miał Dawid: Jaszobeam, syn Chakmoniego, naczelnik dowódców. On to podniósł swoją włócznię przeciw trzystu i pobił ich za jednym razem.
12Po nim Eleazar, syn Dodo, Achochita, jeden spośród trzech dzielnych.
13Był on z Dawidem w Pas-Dammim, gdzie Filistyni zebrali się do walki. Było tam pole pełne jęczmienia, a lud uciekał przed Filistynami.
14I stanęli na środku tego pola, obronili je i pobili Filistynów. Tak dokonał PAN wielkiego wybawienia.
15A trzej spośród trzydziestu dowódców zeszli po skale do Dawida, do jaskini Adullam, podczas gdy wojsko Filistynów obozowało w dolinie Rafaim.
16Dawid bowiem przebywał w tym czasie w miejscu obronnym, a załoga Filistynów znajdowała się wtedy w Betlejem.
17Dawid poczuł wówczas pragnienie i powiedział: Oby ktoś dał mi się napić wody ze studni w Betlejem, która jest przy bramie!
18Wtedy ci trzej przebili się przez wojsko Filistynów i zaczerpnęli wody ze studni w Betlejem, która jest przy bramie. Zabrali ją i przynieśli do Dawida. Dawid jednak nie chciał jej pić, ale wylał ją na ofiarę dla PANA.

19I powiedział: Niech PAN mnie strzeże od tego, abym miał to uczynić. Czy mam pić krew tych ludzi, którzy narażali swoje życie? Przynieśli bowiem wodę z narażeniem swego życia. I nie chciał jej pić. Tych dzieł dokonali ci trzej najdzielniejsi.
20A Abiszaj, brat Joaba, stał na czele tych trzech. On to podniósł swoją włócznię przeciw trzystu i pobił ich, i miał sławę wśród tych trzech.
21Wśród tych trzech był on sławniejszy od pozostałych dwóch i był ich dowódcą. Nie dorównał jednak tamtym trzem.
22Benajasz, syn Jehojady, syn walecznego męża z Kabseela, który dokonał wielu czynów, zabił dwóch wojowników z Moabu. On też zszedł do jamy i zabił lwa w śnieżnym dniu.
23Zabił również Egipcjanina, człowieka o wzroście pięciu łokci. Egipcjanin miał w ręku włócznię, grubą jak wał tkacki. On zaś zszedł do niego z kijem, wyrwał włócznię z ręki Egipcjanina i zabił go jego własną włócznią.
24Tego dokonał Benajasz, syn Jehojady, i miał sławę wśród tych trzech dzielnych.
25Wśród trzydziestu był on sławny, ale nie dorównał tamtym trzem. I Dawid postawił go na czele swojej straży przybocznej.
26Dzielnymi wojownikami wojska byli: Asahel, brat Joaba, Elchanan, syn Dodo z Betlejem;
27Szammot z Harodi, Cheles Pelonita;
28Ira, syn Ikkesza, Tekoitczyk, Abiezer Anatotczyk;
29Sibbekaj Chuszatyta, Ilaj Achochita;
30Maharaj Netofatyta, Cheled, syn Baany, Netofatyta;
31Itaj, syn Ribaja, z Gibea synów Beniamina, Benajasz Piratończyk;
32Churaj z potoków Gaasz, Abiel Arbatczyk;
33Azmawet Bacharumczyk, Eliachba Szaalbończyk;
34Synowie Chaszema Gisończyka, Jonatan, syn Szagiego, Hararyta;
35Achiam, syn Sakara, Hararyta, Elifal, syn Ura;
36Chefer Mekeratyta, Achiasz Pelonita;

37Chesro Karmelita, Naaraj, syn Ezbaja;
38Joel, brat Natana, Mibchar, syn Hagriego;
39Selek Ammonita, Nacharaj Berotczyk, giermek Joaba, syna Serui;
40Ira Jitryta, Gareb Jitryta;
41Uriasz Chetyta, Zabad, syn Achlaja;
42Adina, syn Szizy, Rubenita, naczelnik Rubenitów, a wraz z nim trzydziestu;
43Chanan, syn Maaki, Joszafat Mitnita;
44Uziasz Aszteratczyk, Szama i Jejel, synowie Chotamy Aroerczyka;
45Jediael, syn Szimriego, i jego brat Jocha, Tizyta;
46Eliel Machawita, Jeribaj i Joszawiasz, synowie Elnaama, Jitma Moabita;
47Eliel, Obed i Jaasiel Mezobata.