Text copied!
CopyCompare
Bible Kralická 1613 - 1 Letopisu

1 Letopisu 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nebo shromáždivše se všickni Izraelští k Davidovi do Hebronu, řekli: Aj, my kost tvá a tělo tvé jsme.
2Ano předešlých časů, když byl Saul králem, ty jsi vyvodil i přivodil Izraele, a nadto řekl Hospodin Bůh tvůj tobě: Ty pásti budeš lid můj Izraelský, a ty budeš vývoda nad lidem mým Izraelským.
3Přišli také všickni starší Izraelští k králi do Hebronu, a učinil s nimi David smlouvu v Hebronu před Hospodinem. I pomazali Davida za krále nad Izraelem, podlé slova Hospodinova skrze Samuele.
4Táhl pak David a všecken lid Izraelský k Jeruzalému, (jenž bylo Jebus, nebo tam byli Jebuzejští obyvatelé té země).
5I mluvili obyvatelé Jebus Davidovi: Nevejdeš sem. Ale David vzal hrad Sion, to jest město Davidovo.
6Nebo byl řekl David: Kdož by koli nejprvé porazil Jebuzea, bude předním a knížetem. Protož vstoupil nejprvé Joáb syn Sarvie, a učiněn předním.
7Potom bydlil David na tom hradě, pročež nazvali jej městem Davidovým.
8I vystavěl město vůkol a vůkol, od Mello až do okolku, Joáb pak opravil ostatek města.
9A tak David čím dále tím více prospíval a rostl; nebo Hospodin zástupů byl s ním.
10Tito pak jsou přední z udatných, kteréž měl David, ježto se zmužile přičinili s ním o království jeho se vším Izraelem, aby ho za krále vyzdvihli podlé slova Hospodinova nad Izraelem.
11Tento jest počet silných, kteréž měl David: Jasobam syn Chachmonův, přední z vůdců. Ten pozdvihl kopí svého proti třem stům, a zbil je pojednou.
12Po něm též Eleazar syn Dodi Achochitského. On byl jeden z těch tří udatných.
13Ten byl s Davidem v Pasdammim, když se Filistinští sebrali k boji. A byl tu díl rolí poseté ječmenem, a lid byl utekl před Filistinskými.
14I zastavili se u prostřed toho dílu, a obdrželi jej, porazivše Filistinské. A vysvobodil Hospodin lid vysvobozením velikým.
15Ti také tři ze třidcíti předních sstoupili k skále k Davidovi do jeskyně Adulam, když vojsko Filistinských leželo v údolí Refaim.
16(Nebo David tehdáž bydlil v pevnosti své, a osazený lid Filistinských byl tehdáž u Betléma.)
17Pohnul se pak David žádostí, a řekl: Ó by mi někdo dal píti vody z čisterny Betlémské, kteráž jest u brány.
18A protož probivše se ti tři skrze vojsko Filistinských, navážili vody z čisterny Betlémské, kteráž jest u brány, a nabravše, přinesli k Davidovi. David pak nechtěl jí píti, ale vylil ji v obět Hospodinu,

19A řekl: Nedejž mi toho, Bože můj, abych to učiniti měl. Zdali krev mužů těch píti budu, kteříž se opovážili života svého? Nebo s opovážením života svého přinesli ji. I nechtěl jí píti. To učinili ti tři silní.
20Potom Abizai bratr Joábův byl přední mezi třmi, a ten také pozdvihl kopí svého proti třem stům, i pobil je, a byl z těch tří nejslovoutnější.
21Z těch tří nad druhé dva jsa nejvzácnější, byl knížetem jejich, a však oněm prvním nebyl rovný.
22Banaiáš také syn Joiadův, syn muže udatného, velikých činů, z Kabsael, ten zabil dva reky Moábské. Tentýž sstoupiv, zabil lva v jámě, když byl sníh.
23Ten také zabil muže Egyptského zvýší pěti loket. A ačkoli měl Egyptský ten v ruce kopí, jako vratidlo tkadlcovské, však šel k němu s holí, a vytrh kopí z ruky Egyptského, zabil jej kopím jeho.
24To učinil Banaiáš syn Joiadův, kterýž také slovoutný byl mezi těmi třmi silnými.
25A ač byl mezi třidcíti slavný, však oněm třem se nevrovnal. I ustanovil ho David nad drabanty svými.
26Udatní rytíři také i tito: Azael bratr Joábův, Elchanan syn Dodův Betlémský,
27Sammot Charodský, Chelez Pelonský,
28Híra syn Ikeš Tekoitský, Abiezer Anatotský,
29Sibbechai Chusatský, Ilai Achochský,
30Maharai Netofatský, Cheleb syn Baany Netofatský,
31Ittai syn Ribai z Gabaa synů Beniaminových, Banaiáš Faratonský,
32Churai od potoku Gás, Abiel Arbatský,
33Azmavet Bacharomský, Eliachba Salbonský,
34Synové Chasem Gizonského, Jonatan syn Sage Hararského,
35Achiam syn Sacharův Hararský, Elifal syn Urův,
36Hefer Mecheratský, Achiáš Pelonský,

37Chezro Karmelský, Narai syn Ezbai,
38Joel bratr Nátanův, Mibchar syn Geri,
39Zelek Ammonský, Nacharai Berotský, oděnec Joába syna Sarvie,
40Híra Itrejský, Gareb Itrejský,
41Uriáš Hetejský, Zabad syn Achlai,
42Adina syn Sizův Rubenský, kníže nad Rubenskými, a s ním jiných třidceti,
43Chanan syn Maachův, a Jozafat Mitnejský,
44Uziáš Asteratský, Sama a Johiel, synové Chotama Aroerského,
45Jediael, syn Simri, a Jocha bratr jeho Tizejský,
46Eliel Machavimský, a Jeribai a Josaviáš synové Elnámovi, a Itma Moábský,
47Eliel, a Obéd, a Jaasiel z Mezobaia.