Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Lada

1 Lada 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isailiↄ mↄ̀ Davidi kĩ́i ḿpii Hɛblↄ̃ aa mɛ̀: Wá au doũɛ.
2Za zi, baa gↄↄ pↄ́ Saulu dɛ kía ũ, ḿmɛ ni dↄaawɛ̃ɛ zĩlau gɛa ń suao. Ɔ̃ Dii n Lua ònɛ ḿmɛ ńyↄ̃ↄ dɛ a gbɛ̃́ Isailiↄ dↄaana ũ, an kía ũ.
3Kɛ́ Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄↄ mↄ̀ kí Davidi kĩ́i Hɛblↄ̃ ḿpii, we à lɛdoũkɛ̀uńnↄ Dii aɛ, ↄ̃ aa nísikà aà miwa aa aà kpà Isailiↄ kpalau, lá Dii dà Samuɛliɛ a òwa.
4Davidi ń Isailiↄ tↄ̃̀u Yelusalɛũ pↄ́ wì mɛ lↄ Yebusi ḿpii. Ɔ̃ Yebusideↄ
5ò Davidiɛ: Ńyↄ̃ gɛ̃ lao. Ń beeo Davidi wɛ̃́lɛ bĩ́ide pↄ́ wì mɛ lↄ Siↄnapi sì, ↄ̃ à gↄ̃̀ aà wɛ̃́lɛ ũ.
6Gↄↄ bee Davidi mɛ̀: Gbɛ̃́ pↄ́ dↄ̀aa lɛ̀lɛ Yebusideↄwa káau mɛ́ a gↄ̃ zĩgↄ̃ↄ swana ũ, an gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ. Zeluia nɛ́ Yoabu mɛ́ gɛ̀ káau, ↄ̃ à gↄ̃̀ ń swana ũ.
7Davidi bɛkpà wɛ̃́lɛ bĩ́idepiu, ↄ̃ wà tↄkpàɛ̀ Davidi Wɛ̃́lɛ.
8À kpɛ́ↄ dↄ̀dↄ lìai za gu pↄ́ wà Milo ɛ kàka ń bùsuo e a bĩ́iwa, mɛ́ Yoabu wɛ̃́lɛpi gu pↄ́ gↄ̃̀ↄ kɛ̀kɛ.
9Davidi gbãa lɛ́ dɛdɛɛ, asa Dii Zĩgↄ̃de kuaànↄɛ.
10Davidi nɛgↄ̃naↄ kíaↄ yã́n kɛ. Ampiↄ ń Isailiↄ píi aa zɛ̀aànↄ aà kíakɛ yã́ musu. Aa aà kpà Isailiↄ kía ũ lá Dii òwa.
11Davidi nɛgↄ̃napiↄ tↄ́n kɛ: Akemↄ gbɛ̃́ Yasↄbaũ mɛ́ nɛgↄ̃n tↄde gbɛ̃ↄn àaↄ̃ↄ swana ũ. Aàpi mɛ́ sↄ̃na sɛ̀ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do ń basↄoↄzi, à ń zↄ̃zↄ̃ò píi gↄↄdoũzĩ.
12Aà gbɛa Dodai nɛ́ Ɛleazaa, Ahoa gbɛ̃́ kú nɛgↄ̃n gbɛ̃ↄn àaↄ̃piↄ guu lↄ.
13A kú ń Davidio gↄↄ pↄ́ Filitɛ̃ↄ kã̀aa aa zĩkà Pasadamiũ. Isailiↄ pↄ̀ↄbↄzãkɛ̀ gu pↄ́ naa bú kúu.
14Aàpi ń a gbɛ̃́ↄ aamɛ zɛ̀ wà gì búpi guoguo. Aa Filitɛ̃ↄ dɛ̀dɛ, ↄ̃ Dii tò aa zĩ̀ zↄ̃ↄ blè gↄↄ bee.
15Nɛgↄ̃n gbɛ̃ↄn baakwiↄ guu, gbɛ̃ↄn àaↄ̃ↄ mɛ́ bↄ̀ gɛ̀ Davidi kĩ́i Adulaũ gbɛ̀'ɛu. Filitɛ̃ↄ gãli bòo kálɛa Lefai guzulɛu.
16Gↄↄ bee Davidi ku sɛ̃gbãu mɛ́ Filitɛ̃ gudↄ̃anaↄ ku Bɛtɛlɛũ.
17Davidi lɛ́ a bɛ í nidɛ à mɛ̀: Démɛ a gɛ́ Bɛtɛlɛũ bↄlɛ lↄ̀ↄ'i tↄ́imɛɛi?
18Ɔ̃ gbɛ̃ↄn àaↄ̃piↄ gɛ̀ gɛ̃̀ Filitɛ̃ↄ bòou, aa Bɛtɛlɛũ bↄlɛ lↄ̀ↄpi í tↄ̀ sùò Davidiɛ. Ɔ̃ i we mìo, a tↄ̃̀lɛ Diiɛ sa'o'i ũɛ.

19À mɛ̀: Kai ma Lua, má fↄ̃ íɛ bee mio. Gbɛ̃́ pↄ́ aa gì ń wɛ̃niiↄ auɛ! I we mìo. Nɛgↄ̃n gbɛ̃ↄn àaↄ̃piↄ yãkɛan we.
20Yoabu dãuna Abisai mɛ́ nɛgↄ̃n gbɛ̃ↄn baakwipiↄ swana ũ. Aàpi mɛ́ sↄ̃na sɛ̀ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do ń basↄoozi à ń dɛdɛ, ↄ̃ à tↄbↄ̀ gbɛ̃ↄn baakwipiↄ guu.
21À tↄbↄ̀ dɛ nɛgↄ̃n gbɛ̃ↄn àaↄ̃piↄla, ↄ̃ à gↄ̃̀ ń dↄaana ũ, kási a ku nɛgↄ̃n tↄde gbɛ̃ↄn àaↄ̃piↄ guuo.
22Yoiada nɛ́ Benaia, Kabazee gbɛ̃́á zĩ̀kan wↄ́ↄdeɛ. Aà yãkɛaↄ dasi. À Mↄabu nɛgↄ̃n tↄdeↄ dɛ̀ gbɛ̃ↄn pla. À gɛ̃̀ ɛ guu gↄↄ pↄ́ lougbɛ kwɛ̀, à nↄ̀ↄmusu dɛ̀u.
23À Egipi gbɛ̃́ pↄ́ a gbã̀a kà gã̀sĩsuu sↄo dɛ̀. Egipi gbɛ̃́pi sↄ̃mpa dɛ lán zwã̀atãn àsaliwaɛ, ↄ̃ Benaia sↄ̃̀aàzi ń goo, à aà sↄ̃napi sìwà à aà dɛ̀ò.
24Yoiada nɛ́ Benaia mɛ́ yã́piↄ kɛ̀, ↄ̃ à tↄbↄ̀ nɛgↄ̃n gbɛ̃ↄn baakwipiↄ guu.
25À tↄbↄ̀ dɛ nɛgↄ̃n gbɛ̃ↄn baakwipiↄla, kási a ku nɛgↄ̃n tↄde gbɛ̃ↄn àaↄ̃piↄ guuo. Ɔ̃ Davidi aà dìlɛ a dↄaiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ.
26Nɛgↄ̃napiↄ tↄ́n kɛ: Yoabu dãuna Asaɛli, Dodo nɛ́ Ɛlana Bɛtɛlɛũ gbɛ̃́,
27Alodi gbɛ̃́ Samↄ, Peloni gbɛ̃́ Ɛlɛzi,
28Tekoa gbɛ̃́ Ikesi nɛ́ Ila, Anato gbɛ̃́ Abiɛzɛɛ,
29Usa gbɛ̃́ Sibekai, Ahoa gbɛ̃́ Ilai,
30Nɛtofa gbɛ̃́ Malai, Nɛtofa gbɛ̃́ Baana nɛ́ Ɛlɛbu,
31Gibɛa pↄ́ kú Bɛ̃yãmɛɛ bùsuu gbɛ̃́ Libai nɛ́ Itai, Pilatↄ̃ gbɛ̃́ Benaia,
32Gaasi guzulɛ gbɛ̃́ Idai, Alaba gbɛ̃́ Abiɛli,
33Bauliũ gbɛ̃́ Azemavɛ, Saaleboni gbɛ̃́ Ɛliaba,
34Gizoni gbɛ̃́ Asɛũ nɛgↄ̃ɛↄ, gusĩsĩde gbɛ̃́ Sage nɛ́ Yonatãa,
35gusĩsĩde gbɛ̃́ Sakaa nɛ́ Ahiaũ, Ulu nɛ́ Ɛlifala,
36Mɛkɛla gbɛ̃́ Efɛɛ, Peloni gbɛ̃́ Ahia,

37Kaamɛli gbɛ̃́ Ɛzɛlo, Ɛzɛbai nɛ́ Naalai,
38Natã dãuna Yoɛli, Ageli nɛ́ Mibaa,
39Amↄni bui Zɛlɛki, Beelo gbɛ̃́ Naalai, Zeluia nɛ́ Yoabu zĩkabↄkũna,
40Yɛtɛɛ buiↄ Ila ń Galebuo
41Iti bui Uli, Alai nɛ́ Zabada,
42Siza nɛ́ Adina, Lubɛni buiↄ swana ń a gbɛ̃́ↄ gbɛ̃ↄn baakwi.
43Maaka nɛ́ Anana, Miti gbɛ̃́ Yosafa,
44Asalo gbɛ̃́ Uzia, Aloee gbɛ̃́ Otaũ nɛgↄ̃ɛↄ Sãma ń Yeiɛlio,
45Simɛli nɛ́ Yediaɛ ń a dãuna Yoha Tizi gbɛ̃́o,
46Maava gbɛ̃́ Ɛliɛli, Ɛlinaaũ nɛgↄ̃ɛↄ Yelibai ń Yosaviao, Mↄabu gbɛ̃́ Itamaa,
47Ɛliɛli ń Ɔbɛdio ń Mɛzobi gbɛ̃́ Yaasiɛo.