Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 1 Hou Olelesu

1 Hou Olelesu 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amalalu, Isala:ili fi huluane da Hibalone moilaiga Da:ibidima misini, ema amane sia:i, “Ninia da di defele maga:me amola hu afadafa fawane gala.
2Musa:ga, Solo da ninia hina bagade esaloba, di da Isala:ili dunu oule gegena ahoasu. Amola, Hina Gode da di Ea fi fada:i amola ouligisu hamoma:ne, ilegei dagoi.”
3Amaiba:le, Isala:ili ouligisu dunu huluane da Hibalone moilaiga Da:ibidima misi. E amola ilia da gousa:su sema hamoi. Ilia da Da:ibidima susuligi sogagala:le, e Isala:ili hina bagade hamoma:ne ilegei. (Hina Gode da musa: amo hou Samiuele ea lafidili ilegele sia:i.)
4Hina bagade Da:ibidi amola Isala:ili dunu huluane da Yelusaleme moilai bai bagade doagala:musa: asi. Yebiusaide dunu da degabo Yelusalemega esalu amola amo esoga amogawi esalebe ba:i. Amogalu, Yelusaleme ea dio da Yibase.
5Yebiusaide dunu ilia da Da:ibidi da ilima hasalimu da hamedei agoane dawa:i. Ilia da ema amane sia:i, “Di da ninia moilaiga doagala:le golili sa:imu da hamedeidafa.” Be Da:ibidi da ilia gagili sali moilai amo Saione amoma gegenanu fedele lai. Fa:no ilia da amo moilai dio “Da:ibidi Moilai Bai Bagade” asuli.
6Amo esoha, Da:ibidi da ea dunuma amane sia:i, “Nowa dunu da bisili Yebiusaide dunu fane legeiya, na da e dadi gagui wa:i ouligisu dunu ilegemu.” Youa:be (ea ame da Seluaia) e da doagala:su amoga bisili asili, amola dadi gagui wa:i ouligisu hamoi galu.
7Da:ibidi da amo gagili sali moilai amo ganodini esalumusa: asi. Amaiba:le, ilia da amo moilai dio “Da:ibidi Moilai Bai Bagade” asuli.
8E da sogebi amo da agolo gusudili dialebe (amoga ilia da osobo dogone fa:su) amogai muni moilai diasu buga:ga:le gagui. Youa:be da Moilai la:idi bu buga:le gagui.
9Da:ibidi ea gasa da heda:lalu. Bai Hina Gode Bagadedafa da e fidisu.
10Da:ibidi ea gasa bagade dadi gagui dunu ilia dio da hagududili dedei. Ilia amola eno Isala:li fi dunu da Da:ibidi, Hina Gode Ea ilegele sia:i defele, hina bagade hamoma:ne fidi. Amola ea ouligibi gasawane dialoma:ne, ilia da Da:ibidi noga:le fuli gala:i.
11Bisi da Yasioubia:me (Ha:gamoune fi dunu). E da “Dunu Udiana” gilisisu amoga ouligisu esalu. E da gegesu ganodini ea goge ageiga gegei. Amola e da gegesu afae amo ganodini dunu 300 agoane fane legei.
12E bagia “Dunu Udiana” gilisisu ganodini da Elia:isa (Ahou fi dunu Doudou amo egefe).
13Eso afaega, e amola Da:ibidi da Filisidini dunu gegemusa: momagele gilisili, Ba:se Da:mini sogega gegei. E da ‘bali’ ha:i manu bugi amo ganodini esaloba, Isala:ili dunu oda ilia da hagai.
14Be Elia:isa da hame hagai. E amola ea dunu, ilia da bugi soge dogoa, Filisidini dunuma gegei. Amo esoha, Hina Gode da ema hasalasu hou bagade i.
15Da:ibidi ea dadi gagui dunu da ouligisu dunu 30 agoane esalu. Eso afaega, ilia gilisisu amoga dunu udiana da fisili asili, Adala:me magufu gelaba, Da:ibidi ea esalebe sogebi, amoga doaga:i. Filisidini gilisisu afae da Lefa:ime Fago ganodini wa:i fi esalebe ba:i.
16Amo esoha, Da:ibidi da agologa gagili sali ba:i. Amola, Filisidini dunu gilisisu eno da Bedeleheme moilai gesowale lale, amogawi esalebe ba:i.
17Da:ibidi da hi moilaidafa fofagiba:le, amane sia:i, “Na da na hano hanai gala. Na hanai bagade da dunu afae da hano nasu uli dogoi Bedeleheme logo holei bega: gala, amoga na manusa: hano dili gaguli misia:be.”
18Gasa bagade dadi gagui dunu “Udiana” da Filisidini dunu ilia wa:i fi amodili fadomane fasili, hano nasu uli dogoi amoga hano dili, Da:ibidima gaguli misi. Be Da:ibidi da amo hame mai. Be e da Hina Godema iasu hamoma:ne, osoba sogadigi.

19E amane sia:i, “Hina Gode! Amo hano na manu da hamedeidafa! Bai amo da amo dunu ilia maga:me nabe defele ba:mu. Ilia da ilia esalusu fisima:ne agoane lala asi.” Amaiba:le, e da amo hano hame manu sia:i. Amo gasa bagade gesa:i dadi gagui dunu “Udiana” da amo hou huluane hamosu.
20Youa:be ea eya Abisia:i (ilia ame da Selouaia) da “Gasa Bagade Dunu 30” gilisisu ilia ouligisu dunu. E da ea goge agei amoga dunu 300 ilima gegenanu, ili huluane medole legei. Amalalu, dunu huluane da e da gasa bagade dunu, amo sia: lalaba asi.
21E da “Gasa Bagade Dunu 30” gilisisu amo ganodini baligili gasa bagade dunuba:le, e da ilia ouligisu dunu hamoi. Be “Dunu Udiana” gilisisu amo ilia nodoma:ne gasa bagade hou da ea hou baligisu amo lalaba asi.
22Gabasili moilai bai bagade dunu Bina:ia (Yihoiada egefe) da nodoma:ne gasa bagade dadi gagui dunu eno galu. E da gesa:i hou bagohame hamoi. Afae da e da Moua:be gasa bagade gegesu dunu aduna fane legei. Anegagi eso afaega, e da uli dogoi bagade amo gudu sa:ili, laione wa:me medole legei.
23Amola e da Idibidi dunu afae bagade (ea sedade defei da mida aduna baligi, amola e da goge agei bagadedafa gagui) amo fane legei. Bina:ia da ogoma gaguli, Idibidi dunu amo doagala:le, ea loboga goge agei gagui amo suguli, amogawane hina: fane legei.
24Bina:ia ea gesa:i hou da agoai galu. E da “Gasa Bagade Dunu 30” gilisisu ganodini gegei.
25E da “Gasa Bagade Dunu 30” gilisisu amo ganodini baligisu dunu agoane ba:i, be “Dunu Udiana” gilisisu dunu eno da ea hou baligisu. Da:ibidi da Bina:ia amo ea da:i sosodo aligisu dunu ouligima:ne ilegei.
26Dunu eno amo “Gasa Bagade Dunu 30” gilisisu ganodini da amo :- A:sahele (Youa:be ea eya) Eleha:ina:ne (Bedeleheme dunu amola Doudou egefe) Sia:ma (Ha:ilode soge dunu) Hilese (Bilaide dunu) A:ila (Degoua dunu Igesie amo egefe) A:ibisa (A:nadode dunu) Sibigai (Hiusia dunu) Aila:iai (A:iho dunu) Maha:la:iai (Nidoufa dunu) Hilede (Nidoufa moilai dunu Ba:iana amo egefe) Idai (Bediamini soge moilai Gibia dunu ea dio amo Laibai amo egefe) Bina:ia (Biladone dunu) Hiula:iai (e da fago soge Ga:ia:se gadenene amoga misi) Abaia:lebone (A:laba amoga misi) A:sama:ifede (Bahiulimi moilai dunu) Ilaiaba (Sia:ialebone moilai dunu) Ha:isieme egefelali Yonada:ne (Sia:igi egefe. E da Ha:ilalaide dunu.) A:ihaia:me (Ha:ila moilai dunu Sia:ila amo egefe) Ilaiba:le (E amo ea mano) Hife (Migiladaide dunu) Ahaidia (Belonaide dunu) Hisalou (Gamele dunu) Na:ialai (Esebai egefe) Youele (Na:ida:ne ea eya) Mibiha (Ha:geli ea mano) Silege (A:mone fi dunu) Na:ihalai (e da Bialode moilaiga misi amola e da Youa:be ea da:igene ga:su liligi gaguli ahoasu) A:ila amola Ga:ilebe (ela da Ya:da moilaiga misi) Iulaia (Hidaide dunu) Sa:iba:de (Ali ea mano) A:dina (Sisa ea mano). E da Liubene Fi amo ganodini fada:i dunu esalu. E da dadi gagui dunu 30 agoane ouligi. Ha:ina:ne (Ma:iaga ea mano) Yosiafa:de (Midianaide dunu) Yusaia (A:siedadaide dunu) Sia:ima amola Yiaiele (ela da Houda:me egefela amola ele da Aloua amoga misi) Yidaia:le amola Youha (ela da Simili egefela amola Disi amoga misi) Ila:iele (Ma:ihafaide dunu) Yelaibai amola Yosiafia (Ilina:ia:me egefela) Idima (Moua:baide dunu) Ilaiele, Oubede, amola Ya:isiele (Souba dunu)