Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Singena

Taruxune Singena 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isirayila kaane birin yi fa Dawuda fɛma Xebiron taani, e yi a fala a xa, e naxa, “En wuli keden fasa keden.
2Waxati danguxine yi, hali Manga Sɔli a waxatini, i tan nan yi Isirayila sofa gali xunna ra. Alatala, i ya Ala yi a fala i xa, a naxa, ‘I tan nan findima n ma yamana Isirayila kantan muxun na, i findi e yɛɛratiin na.’ ”
3Isirayila fonne birin yi fa mangan fɛma Xebiron yi. Dawuda yi layirin tongo e xa Alatala yɛtagi. E yi turen sa a xunni a dɔxɔ feen na Isirayila mangan na, alo Alatala a fala Nabi Samuyɛli xa kii naxan yi.
4Manga Dawuda nun Isirayila kaane yi siga Yerusalɛn taani, naxan mɔn yi xili Yebusu. Yebusune yi dɔxi na nin.
5E yi a fala Dawuda xa, e naxa, “I mi soɛ be.” Koni, Dawuda yi Siyon taa makantanxin masɔtɔ, a naxan xili sa Dawudaa Taana.
6Dawuda bata yi a fala, a naxa, “Naxan singen na Yebusune yɛngɛ, n na kanna findima nɛn sofa mangan na.” Seruyaa diin Yowaba nan singe yɛngɛn so, a yi findi sofa mangan na.
7Dawuda yi dɔxɔ taa makantanxini, nanara e yi mɛn xili sa a Dawudaa Taana.
8Dawuda yi mɛnna nun na rabilinna ti keli Milo gbingbinna ma han sa dɔxɔ yinna ra. Yowaba fan yi taan dɔnxɛni tɔn.
9Dawuda sɛnbɛn yi gbo, bayo Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna yi a xɔn.
10Dawudaa sofa wɛkilɛxine kuntigine ni i ra, naxanye yi a malima Isirayila birin mangayaan fendeni, alo Alatala bata yi a fala kii naxan yi.
11Dawudaa sofa wɛkilɛxine ni i ra: Xakimoni xabilan muxuna nde Yasobeyami, naxan findi e xunna ra. A bata yi muxu kɛmɛ saxan faxa tanban na yɛngɛ kedenni.
12A firinden findi Axoxi xabilan muxuna nde Dodo a diina Eleyasari nan na. A yi sofa wɛkilɛxi saxanne yɛ.
13A tan nan Dawuda mali Filisitine yɛngɛdeni Pasi-Damimi yi. Sofane bata yi e gi Filisitine bun nun. Funde xɛɛna nde yi na,
14Eleyasari nun a sofane Filisitine yɛngɛ mɛnni. Alatala yi nɔ gbeen fi Isirayila yamaan ma.
15Sofa wɛkilɛxi tonge saxanne muxu saxan yi siga Dawuda fɛma Adulan faran yireni. Anu, Filisitine yi tixi Refa lanbanni.
16Na waxatini, Dawuda yi dɔxi yire makantanxini, Filisiti ganla nde fan yi dɔxi Bɛtɛlɛmi yi.
17Dawuda yi a waxɔn fena nde fala, a naxa, “Ige ramara yinla naxan Bɛtɛlɛmi so dɛɛn na, nde nɔɛ fɛ na igen na, a fa a so n yii, n yi n min?”
18Na sofa wɛkilɛxi saxanne yi dangu Filisitine naninna ra. E sa igen ba ige ramara yinla ra Bɛtɛlɛmi so dɛɛn na. E to fa na ra Dawuda xɔn, a yi tondi a minɲɛ. A yi a bɔxɔn saraxan na Alatala xa.

19A yi a fala, a naxa, “Ala xa n natanga igeni ito minna ma. A luxi nɛn alo muxune wunla, naxanye sigaxi igeni ito badeni, e lu sayaan dɛ.” Na ma, a yi tondi ige minɲɛ. A sofa wɛkilɛxi saxanne na nan liga.
20Yowaba tada Abisayi nan yi na sɛnbɛma saxanne xunna ra. Na nan xɛmɛ kɛmɛ saxan faxa a tanban na yɛngɛni. Xili kanna nan yi a ra alo na sofa sɛnbɛma saxanne.
21A binyen sɔtɔ nɛn dangu ne ra, koni a mi e yɛ hali a to yi findixi e mangan na.
22Bɛnaya, Kabaseeli kaana, Yehoyadaa dii xɛmɛna, sofa wɛkilɛxi gbeen nan yi na ra, naxan kabanako fe wali wuyaxi kɛ. A tan nan Moyaba sofa wɛkilɛxi firinne faxa. Lɔxɔna nde, xunbeli gbeen yi godon waxatin naxan yi, a tan nan mɔn godo ige ramara yinla ra, a yi yatan faxa.
23Lɔxɔna nde, a yi Misiran kaa sɛnbɛmana nde faxa naxan kuyan yi sigɛ han kanke yɛ firin e nun nde. Tanban yi na Misiran kaan yii naxan yi gbo alo gbindonna. Bɛnaya yi godo a fɔxɔ ra gbengbetenna ra a yii, a yi a tanban ba a yii, a yi a faxa a ra.
24Yehoyadaa diin Bɛnaya na fe gbeene nan liga. A fan xili gbeen sɔtɔ na kii nin alo na sofa wɛkilɛxi saxanne.
25A yi binyen sɔtɔ dangu sofa wɛkilɛxi tonge saxanne ra, koni a mi yi na sofa sɛnbɛma saxanne yɛ. Dawuda yi a findi a kantan sofane xunna ra.
26Sofa wɛkilɛxi gbɛtɛye ni i ra: Yowaba xunyɛna Asahɛli nun Dodo a diina Elexanan, Bɛtɛlɛmi kaan nun
27Harori kaan Samoti nun Pelon kaan Xɛlɛsi nun
28Ikɛsi a diina Ira, Tekowa kaan nun Anatɔti kaana Abiyeseri nun
29Xusa kaan Sibekayi nun Axoxi xabilan muxuna nde Ilayi nun
30Netofa kaan Maharayi nun Banahaa diin Xeleda Netofa kaan nun
31Ribayi a diina Itayi, naxan keli Gibeya Bunyamin bɔnsɔn bɔxɔni nun Piraton kaan Bɛnaya nun
32Xurayi naxan keli Gaasa folo yireni e nun Aruba kaana Abiyɛli nun
33Baxurin kaana Asamawɛti nun Saalabon kaana Eliyaba nun
34Gison kaan Hasemi a diine nun Harara kaan Sage a diin Yonatan nun
35Harara kaan Sakaraa diina Axiyama nun Yuru a diina Elifala nun
36Mekera kaan Xeferi nun Pelon kaana Axiya nun

37Karemele kaan Xesero nun Esibayi a diin Narayi nun
38Natan ngaxakedenna Yowɛli nun Hagari a diin Mibixari nun
39Amonin Sɛlɛki nun Beroti kaan Naxarayi, Seruyaa diin Yowabaa yɛngɛ so se maxanla nun
40Ira nun Garɛbi, Yitiri xabilan muxune nun
41Xiti kaan Yuriya nun Axalayi a diin Sabadi nun
42Siisaa diina Adina, Rubɛn bɔnsɔnna mangana, sofa tonge saxan yi naxan fɔxɔ ra e nun
43Makaa diin Xanan nun Mitini kaan Yosafati nun
44Asatarɔti kaan Wusiya nun Xotami a diine Saama nun Yeyiyɛli, Aroyeri kaane nun
45Simiri a diine Yediyayeli nun a xunyɛn Yoxa Tisi kaana e nun
46Maxawi kaana Eliyeli nun Elinama a diine Yeribayi nun Yosawiya e nun Moyaba kaan Yitima nun
47Eliyeli nun Obedi nun Mesoba kaan Yaasiyɛli.