Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - 1 Ljetopisa

1 Ljetopisa 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tada se sabraše svi Izraelci k Davidu u Hebron i rekoše: “Evo, mi smo od tvoje kosti i tvojeg mesa.
2Još prije, dok je Šaul bio kralj, ti si upravljao svim pokretima Izraela; Jahve, tvoj Bog, rekao ti je: 'Ti ćeš pasti moj izraelski narod i ti ćeš biti knez nad mojim narodom Izraelom.'”
3Tako dođoše sve izraelske starješine kralju u Hebron, a kralj David s njima sklopi savez u Hebronu pred Jahvom i pomazaše Davida za kralja nad Izraelom, kako bijaše Jahve rekao Samuelu.
4Onda je otišao David sa svim Izraelom na Jeruzalem, a to je Jebus, jer su ondje bili Jebusejci i živjeli su u onoj zemlji.
5Ali su Jebusejci poručili Davidu: “Nećeš ući ovamo!” Ipak David osvoji Sionsku tvrđavu, to jest Davidov grad.
6Jer je David rekao: “Tko prvi porazi Jebusejce, bit će vrhovni vojvoda i knez.” Prvi se popeo Sarvijin sin Joab i postao vojvoda.
7Tada se David nastanio u toj tvrđavi; zato su je prozvali Davidovim gradom.
8Sazidao je tada grad unaokolo, od Milona do ograde, a Joab je obnovio ostali dio grada.
9David je postajao sve silniji, jer je Jahve nad vojskama bio s njim.
10Evo vojvoda Davidovim junacima koji su junački radili uza nj za njegovo kraljevstvo sa svim Izraelom da ga po Jahvinoj riječi zakralje nad Izraelom.
11Evo popisa Davidovih junaka: Hakmonijev sin Jašobam, glavar nad tridesetoricom; on je mahnuo svojim kopljem na tri stotine i pobio ih odjednom.
12Za njim Dodonov sin Eleazar, Ahošanin, jedan između tri junaka.
13On je bio s Davidom u Pas Damimu, kad su se Filistejci skupili na boj, a ondje je bilo polje puno ječma; kad je narod počeo bježati ispred Filistejaca,
14oni su stali usred toga polja i obranili ga pobivši Filistejce. Tako im Jahve dade veliku pobjedu.
15Trojica su između tridesetorice jednom sišla do hridi k Davidu u Adulamsku pećinu kad su filistejske čete stajale u taboru u Refaimskoj dolini.
16David je tada bio u svojoj kuli, a filistejska je posada tada bila u Betlehemu.
17David uzdahnu: “O kad bi me tko napojio vodom iz betlehemskoga studenca što je kod vrata!”
18Tada ta trojica prodriješe kroz filistejski tabor i, zahvativši vode iz betlehemskoga studenca što je kod vrata, donesoše je i dadoše Davidu. Ali je David ne htjede piti nego je proli kao ljevanicu Jahvi

19govoreći: “Ne dao mi moj Bog da to učinim! Zar da pijem krv ovih ljudi? TÓa izlažući život pogibli donijeli su vode.” I nije htio piti. To su, eto, učinila ta tri junaka.
20Abišaj, Joabov brat, bio je vojvoda nad tridesetoricom; on je vitlao kopljem na tri stotine, pobio ih i proslavio se među tridesetoricom.
21Bio je među trojicom ugledniji od druge dvojice i bio im vojvoda, ali prve trojice nije dostigao.
22Jojadin sin Benaja, junak iz Kabseela, bogat junačkim djelima, ubio je dva sina Ariela iz Moaba; on je jednoga snježnog dana sišao i ubio lava usred jame.
23Ubio je i nekog Egipćanina, čovjeka od pet lakata. Egipćanin je imao u ruci koplje kao tkalačko vratilo, a on je izišao preda nj sa štapom i, istrgavši Egipćaninu koplje iz ruke, ubio ga njegovim kopljem.
24To je učinio Jojadin sin Benaja i proslavio se imenom među ona tri junaka.
25Bio je najznamenitiji među tridesetoricom, ali one prve trojice nije dostigao. David ga postavi za zapovjednika svoje tjelesne straže.
26Hrabri su junaci bili: Joabov brat Asahel, Dodonov sin Elhanan iz Betlehema,
27Haroranin Šamot, Pelonjanin Heles;
28Akešov sin Ira, Tekoanin, Abiezer Anatoćanin;
29Sibkaj Hušaćanin, Ilaj Ahošanin;
30Mahraj Netofaćanin, Baanin sin Heled, Netofaćanin;
31Ribajev sin Itaj iz Gibeata sinova Benjaminovih, Benaja Piratonjanin;
32Huraj iz Gaaških potoka, Abiel Arbaćanin;
33Azmavet Bahurimljanin, Eljahba Šaalbonjanin.
34Sinovi Hašema Gizonjanina: Sagejin sin Jonatan, Hararanin;
35Sakarov sin Ahiam, Hararanin, Urov sin Elipal;
36Hefer Mekeranin, Ahija Pelonjanin;

37Hesro Karmelac, Ezbajev sin Naaraj;
38Natanov brat Joel, Hagrijev sin Mibhar;
39Amonac Selek, Beroćanin Nahraj, štitonoša Sarvijina sina Joaba;
40Ira Jitranin, Gareb Jitranin;
41Urija Hetit, Ahlajev sin Zabad;
42Šizin sin Adina, Rubenovac, vojvoda Rubenova plemena, i s njime tridesetorica.
43Maakin sin Hanan i Jošafat Mitnjanin.
44Uzija Aštaroćanin, Šama i Jeiel, sinovi Aroerca Hotama;
45Šimrijev sin Jediael i njegov brat Joha Tišanin.
46Mahavac Eliel i Elnaamovi sinovi Jeribaj i Jošavja i Moabac Jitma;
47Eliel i Obed i Mesobajanin Jaasiel.