Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Cronicas

1 Cronicas 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unya miadto ang tibuok Israel ngadto kang David didto sa Hebron ug miingon, “Paminaw, kami ang imong unod ug ang imong bukog.
2Sa milabay nga panahon, sa dihang si Saul pa ang naghari kanamo, ikaw na ang nagdumala sa kasundalohan nga mga Israelita. Si Yahweh nga imong Dios miingon kanimo, 'Pagabantayan mo ang akong katawhan sa Israel, ug mahimo kang magmamando sa akong katawhan sa Israel.”'
3Busa miadto ang tanang pangulo sa Israel ngadto sa hari didto sa Hebron, ug naghimo ug kasabotan si David tali kanila sa atubangan ni Yahweh. Gidihogan nila si David ingon nga hari sa Israel. Niini nga paagi, ang pulong ni Yahweh nga gipadayag pinaagi kang Samuel natinuod.
4Miadto si David ug ang tanang Israelita sa Jerusalem (nga mao ang, Jebus). Karon anaa didto ang mga kaliwat ni Jebus, nga lumolupyo sa yuta.
5Ang mga lumolupyo sa Jebus miingon ngadto kang David, “Dili ka makasulod dinhi.” Apan gikuha ni David ang lig-ong salipdanan sa Zion, nga mao ang, siyudad ni David.
6Miingon si David, “Si Bisan kinsa nga mouna ug sulong sa mga Jebusehanon mahimong kumandante.” Busa misulong ug una si Joab ang anak nga lalaki ni Zeruya, busa nahimo siyang kumandante.
7Unya nagpuyo si David sa lig-ong salipdanan.
8Busa gitawag nila kini nga siyudad ni David. Gikutaan niya palibot ang siyudad gikan sa Milo ug ang likod palibot sa pader. Gikutaan ni Joab ang ubang siyudad.
9Nahimo si David nga mas labaw tungod kay nagauban man kaniya si Yahweh.
10Mao kini ang mga pangulo ni David, nga nagpakita sa ilang pagkakusgan uban kaniya sa iyang gingharian, uban sa tibuok Israel, aron mahimo siyang hari, nga nagatuman sa pulong ni Yahweh mahitungod sa Israel.
11Mao kini ang listahan sa bantogang mga sundalo ni David: Si Jashobeam, ang anak nga lalaki sa usa ka Hakmonihanon, ang kumandante sa 30. Gipatay niya ang 300 ka mga kalalakin-an sa iyang bangkaw sa usa lamang ka higayon.
12Sunod kaniya mao si Eleazer, ang anak nga lalaki ni Dodo, ang Ahotihanon, nga usa sa tulo ka bantogang mga kalalakin-an.
13Kauban siya ni David didto sa Pasdamim, ug didto nagtigom ang mga Filistihanon alang sa gubat, diin didto adunay umahan sa sebada ug mikalagiw ang kasundalohan gikan sa mga Filistihanon.
14Nagbarog sila taliwala sa maong uma. Gipanalipdan nila kini ug gipamatay ang mga Filistihanon ug giluwas sila ni Yahweh uban ang dakong kadaogan.
15Unya ang tulo sa 30 ka mga pangulo milugsong paingon kang David ngadto sa kabatohan, sa langub sa Adulam. Nagkampo ang kasundalohan sa Filistihanon didto sa walog sa Refaim.
16Niana nga panahon anaa si David sa iyang salipdanan nga usa ka langub, samtang ang mga Filistihanon nagtigom sa ilang kampo didto sa Betlehem.
17Giuhaw si David ug miingon, “Kung aduna untay tawo nga makahatag kanako ug tubig aron imnon nga gikan sa atabay didto sa Betlehem, ang atabay nga anaa duol sa ganghaan!”
18Busa mingsulod kining tulo ka bantogang mga sundalo taliwala sa kasundalohan sa Filistihanon ug nagkabo ug tubig sa atabay sa Betlehem, ang atabay nga anaa tupad sa ganghaan. Nagkuha sila ug tubig ug gidala kini ngadto kang David, apan nagdumili siya sa pag-inom niini. Hinuon, gibubo niya kini ngadto kang Yahweh.

19Unya miingon siya, “o Yahweh, ipalayo kini kanako, nga ako kining imnon. Kinahanglan ko ba nga imnon ang dugo sa mga tawo nga nagbutang sa ilang mga kinabuhi sa kakuyaw?” Tungod kay gibutang man nila sa kakuyaw ang ilang kinabuhi, nagdumili siya sa pag-inom niini. Mao kini ang mga butang nga gibuhat sa tulo ka bantogang mga sundalo.
20Si Abisai ang igsoong lalaki ni Joab, ang kapitan sa tulo. Gibangkaw niya sa usa ka higayon ang 300 ka tawo ug gipamatay sila. Gipasidunggan siya taliwala sa tulo.
21Taliwala sa Tulo, siya ang labing gipasidunggan ug nahimong ilang kapitan. Bisan paman ug dili siya sakop sa tulo.
22Si Benaya ang anak nga lalaki ni Jehoyada ang kusgan nga tawo nga nakabuhat sa dagkong mga butang. Gipatay niya ang duha ka anak nga lalaki ni Ariel sa Moab. Mikanaog usab siya ngadto sa bangag ug gipatay ang usa ka liyon samtang panahon sa tingtugnaw.
23Gipatay usab niya ang usa ka Ehiptohanon, ang tawo nga adunay lima ka cubit ang gitas-on. Adunay usa ka bangkaw ang Ehiptohanon nga sama sa likisan sa manghahabol, apan milugsong siya paingon kaniya dala lamang ang usa ka sungkod. Giilog niya ang bangkaw nga anaa sa kamot sa Ehiptohanon ug gipatay siya pinaagi sa iyang kaugalingong bangkaw.
24Si Benaya ang anak nga lalaki ni Jehoyada ang nagbuhat sa dagkong butang, ug gipasidunggan siya taliwala sa tulo ka bantogang mga sundalo.
25Sa kinatibuk-an mas labaw gayod siya kay sa 30 ka mga sundalo, apan wala niya makab-ot ang sama ka labing labaw sa tulo ka mas labing bantogang mga sundalo. Apan gihimo siya ni David nga pangulo sa iyang mga tigbantay.
26Ang bantogang mga sundalo mao si Asahel nga igsoong lalaki ni Joab, si Elhanan nga anak nga lalaki ni Dodo sa Betlehem,
27si Shamot nga taga-Haror, si Helez nga taga-Pelon,
28si Ira nga anak nga lalaki ni Ikes nga taga-Tekoa, si Abiezer nga taga-Anatot,
29si Sibecai nga taga-Husha, si Ilai nga taga-Aho,
30Si Maharai nga taga-Netofa, si Heled anak nga lalaki ni Baana nga taga-Netofa,
31si Itai anak nga lalaki ni Ribai nga taga-Gibea sa kaliwatan ni Benjamin, si Benaya nga taga-Piraton,
32si Hurai nga nagpuyo sa mga walog sa Gaas, si Abiel nga taga-Araba
33si Azmavet nga taga-Baharum, si Eliaba nga taga-Shaalbon,
34ang mga anak nga lalaki ni Hasem nga taga-Gizon, si Jonathan nga anak nga lalaki ni Shagee nga taga-Harar,
35si Ahiam nga anak nga lalaki ni Sacar nga taga-Harar, si Elifal nga anak nga lalaki ni Ur,
36si Hefer nga taga-Mekerat, si Ahia nga taga-Pelon,

37si Hezro nga taga-Carmel, si Naarai nga anak ni Ezbai,
38Si Joel ang igsoong lalaki ni Natan, si Mibhar nga anak nga lalaki ni Hagri,
39si Zelek nga taga-Amon, si Naharai nga taga-Berot (ang tigdala sa hinagiban ni Joab nga anak nga lalaki ni Zeruya),
40si Ira ug si Gareb nga taga-Jatir,
41si Uria nga Hitihanon, si Zabad nga anak nga lalaki ni Alai,
42Si Adina nga anak nga lalaki ni Shiza nga kaliwat ni Ruben (usa ka pangulo sa mga tribo ni Ruben) ug uban ang 30 ka mga sakop,
43si Hanan nga anak nga lalaki ni Maaca, ug si Joshafat nga taga-Mitna,
44si Uzia nga taga-Ashterat, si Shama ug si Jeil nga mga anak nga lalaki ni Hotam nga taga-Aroer,
45si Jediel nga anak nga lalaki ni Shimri sa Juda (igsoon niya nga taga-Tiz),
46si Eliel nga taga-Mahav, si Jeribai ug si Joshovia nga mga anak nga lalaki ni Elnaam, si Itma nga taga-Moab,
47si Eliel, si Obed, ug si Jaasiel nga taga-Zoba.