Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - 1. Dnevnika

1. Dnevnika 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I sabraše se svi Izrailjci k Davidu u Hevron, i rekoše: evo, mi smo kost tvoja i tijelo tvoje.
2I preðe dok Saul bijaše car ti si odvodio i dovodio Izrailja; i Gospod Bog tvoj rekao ti je: ti æeš pasti narod moj Izrailja; i ti æeš biti voð narodu mojemu Izrailju.
3Tako doðoše sve starješine Izrailjeve k caru u Hevron, i uèini s njima David vjeru u Hevronu pred Gospodom, i pomazaše Davida za cara nad Izrailjem kao što bješe rekao Gospod preko Samuila.
4Potom otide David sa svijem Izrailjem na Jerusalim, a to je Jevus, jer ondje bijahu Jevuseji, koji življahu u onoj zemlji.
5I rekoše Jevušani Davidu: neæeš uæi ovamo. Ali David uze kulu Sion, to je grad Davidov.
6Jer David reèe: ko prvi nadbije Jevuseje, biæe knez i vojvoda. I Joav sin Serujin izide prvi, i posta knez.
7Poslije sjeðaše David u tom gradu, zato ga prozvaše grad Davidov.
8I sazida grad unaokolo, od Milona unaokolo; a Joav opravi ostatak grada.
9I David jednako napredovaše i siljaše se, jer Gospod nad vojskama bješe s njim.
10A ovo su poglavice meðu junacima Davidovijem, koji junaèki radiše uza nj za carstvo njegovo sa svijem Izrailjem da bude car nad Izrailjem po rijeèi Gospodnjoj;
11I ovo je broj junaka Davidovijeh: Jasoveam sin Ahmonijev, prvi izmeðu trideset; on mahnu kopljem svojim na tri stotine, i pobi ih ujedanput.
12A za njim Eleazar sin Dodov Ahošanin, on bijaše jedan od tri junaka.
13On bijaše s Davidom u Fas-Damimu, kad se Filisteji skupiše na boj; i ondje bijaše njiva puna jeèma, i narod pobježe od Filisteja,
14A oni stadoše usred njive, i odbraniše je pobivši Filisteje; i Gospod dade izbavljenje veliko.
15I ta tri prva izmeðu trideset sidoše ka stijeni k Davidu u peæinu Odolamsku, kad vojska Filistejska stajaše u okolu u dolini Rafajskoj.
16A David bijaše onda u gradu, a straža Filistejska bijaše tada u Vitlejemu.
17I David zaželje i reèe: ko bi mi donio vode da pijem iz studenca Vitlejemskoga što je kod vrata?
18Tada ta trojica prodriješe kroz oko Filistejski, i zahvatiše vode iz studenca Vitlejemskoga koji je kod vrata, i donesoše i dadoše Davidu; a David ne htje piti, nego je izli Gospodu.

19I reèe: ne dao mi Bog moj da to uèinim! eda li æu piti krv tijeh ljudi koji ne mariše za život svoj? jer je donesoše ne mareæi za život svoj. I ne htje je piti. To uèiniše ta tri junaka.
20I Avisaj brat Joavov bješe prvi izmeðu trojice. I on mahnu kopljem svojim na tri stotine, i pobi ih, i proslavi se meðu trojicom;
21Meðu trojicom bješe slavniji od druge dvojice i bješe im poglavica; ali one trojice ne stiže.
22Venaja sin Jodajev, sin èovjeka junaka iz Kavseila, koji uèini velika djela, on pogubi dva junaka Moavska, i sišav ubi lava u jami kad bješe snijeg.
23On ubi i nekoga Misirca visoka pet lakata. Imaše Misirac u ruci koplje kao vratilo, a on izide na nj sa štapom, i istrže Misircu koplje iz ruke, i ubi ga njegovijem kopljem.
24To uèini Venaja sin Jodajev, i bi slavan meðu ova tri junaka.
25Bješe najslavniji izmeðu tridesetorice, ali one trojice ne stiže. I David ga postavi nad pratiocima svojim.
26Junaci izmeðu vojnika bijahu: Asailo brat Joavov, Elhanan sin Dodov iz Vitlejema,
27Samot Arorarin, Helis Felonjanin,
28Ira sin Ikisov iz Tekoje, Avijezer iz Anatota,
29Sivehaj iz Husata, Ilaj iz Ahoha,
30Maraj iz Netofata, Heled sin Vanin iz Netofata,
31Itaj sin Rivajev iz Gavaje sinova Venijaminovih, Venaja iz Faratona,
32Uraj od potoka Gaskih, Avilo iz Arvata,
33Azmavet iz Varuma, Elijava iz Salvona,
34Sinovi Asima Gizonjanina, Jonatan sin Sagijin Araranin,
35Ahijam sin Saharov Araranin, Elifal sin Urov,
36Efer iz Mehirata, Ahija iz Felona,

37Esro Karmilac, Naraj sin Esvajev,
38Joilo brat Natanov, Mivar sin Agirijev,
39Selek Amonac, Naraj Viroæanin, koji nošaše oružje Joavu sinu Serujinu,
40Ira Jetranin, Gariv Jetranin,
41Urija Hetejin, Zavad sin Alajev,
42Adina sin Sizin od sinova Ruvimovijeh, poglavar sinova Ruvimovijeh, i trideset s njim,
43Anan sin Mašin, i Josafat iz Mitne,
44Ozija iz Asterota, Sama i Jehilo sinovi Hotana Aroiranina,
45Jediailo sin Simrijev i Joha brat mu iz Tise,
46Elilo Mavljanin, i Jerivaj i Josavija sinovi Elnamovi, i Jetema Moavac,
47Elilo i Ovid i Jasilo iz Mesovaje.