Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - 1 Crónicas

1 Crónicas 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Llapan Israelcuna shuntacaycärir aywaran Hebrón siudäman Davidwan parlaj. Davidta niran: «Nogacunaga cä yawar-masiquimi.
2Saúl ray captinpis gammi Israelcunataga pushaj canqui maymanpis pillyaj aywaptenga. Jinachöpis gamtami Tayta Diosniquega nishurayqui: ‹Gammi acrashä Israelcunata pusharanquipaj, mandanquipaj› nir.»
3Chaynömi Israelcunapa llapan mandajnincuna aywaycärir Hebroncho ray Davidwan parlaran. Chaura Davidga paycunawan parlacuran Tayta Dios wiyaycaptin. Chaura paycunana asëtita wiñapashpan raynin cananpaj Davidta churaran. Chayno ruraptinmi cumliran Tayta Dios Samuelwan willacachishan.
4Davidga llapan Israelcunawan aywaran Jebús siudäman. Jebustami Jerusalén niran. Chay partichöga Jebús runacuna tiyarcaycaran.
5Paycunaga Davidta niran: «Gamga manami cayman yaycamunquipächu.» Niycaptinmi Davidga Sión lömacho caycaj Jerusalén siudäta chariran. Chaypita-pachami cananyajpis «Davidpa siudänin» nin.
6Manaraj magaj yaycur Davidga nisha caran: «Jebús runacunata magananpaj rimir-puntata mayganpis yaycoj cajtami churashaj suldäröcunapa mas mandajnin cananpaj.» Chaura rimir-puntataga yaycuran Sarviapa wamran Joab. Chaymi paytaga churaran suldäruncunapa mas mandajnin cananpaj.
7Chaypita Davidga curalasha caycaj Sioncho tiyacuycuran. Chaypitami runacunaga «Davidpa siudänin» nir jutichaparan.
8Nircur Davidga siudäta intërupa aruchiran, pata chaquinpita-pacha perga curalaraycajpa läduncama. Chay siudäta waquintaga Joabnami allchachiyta usharan.
9Llapanpaj munayniyoj Tayta Dios yanapaptinmi Davidga mas fiyupana munayniyojyaycaran.
10Davidpaga caranmi mas pillyay yachaj suldäruncuna. Paycunami Davidtaga imachöpis yanaparan. Ray cananpäpis chay suldäruncunami llapan Israelcunawan churaran Tayta Dios profëtanwan Israelcunata willachishanno.
11Davidpa mas pillyay yachaj suldäruncunapa jutin caran: Hacmonipa wamran Jasobeam. Paymi caran quimsaj jinyu pillyaj-masincunapa mandajnin. Jasobeammi juc cuticho pillyachöga tucsicuna lansanwan wañuycachiran quimsa pachac (300) runacunata.
12Paypa guepanman caran Ahohi runa Dodupa wamran Eleazar. Paypis caran quimsa jinyu mandajcunacho.
13Israel runacunawan guërrata rurananpaj Filistea runacuna Pasdamimcho shuntacaptin Eleazarpis chaycho Davidwan caycaran. Sebäda chacracho pillyaycashanpitami Filistea runacunapita Israel runacuna gueshpir aywacuran.
14Chayno gueshpiycaptinpis chacra chaupinman ichicuycur Eleazar ichiycur Filistea runacunawan pillyaran binsinancama. Chay junäga Tayta Diosmi binsichiran.
15Juc cuti quimsa chunca (30) jinyucunapita quimsaj aywaran Davidwan tincoj gagacho caycaj Adulam machayman. Filistea suldärucunaga pachacaraycaran Refaim pampacho.
16Davidga caycaran pacacunancho. Chay öra juc röpa Filistea suldärucunaga caycaran Belencho.
17Chay öra Davidga rimarcuran: «¡Belén marcapa puncun yaycunacho caycaj yacuta pillaraj macyaycamanman upurcunäpaj!» nir.
18Chaura quimsaj mas baluryojcunaga Filistea runacuna pachacaraycashanman yaycuran. Belenman yaycunacho caycaj pösupita yacuta jorgurcur Davidta apaparan. Chaura Davidga mana munaranchu upuyta. Chaypa ruquin Tayta Diospaj pampaman jicharan

19«¡Upunätaga Tayta Diospis ama munachunchu! ¡Uporga yawarninta upojnömi caycäman! Suldärucunaga wañuytapis mana mancharmi aywasha apamunanpaj,» nir. Chayno nirmi upuyta mana munaranchu. Chaytaga ruraran quimsa chuncapita (30) quimsaj jinyu cajcunami.
20Joabpa wauguin Abisai caran quimsa chunca jinyucunapa mandajnin. Paymi juc cuticho quimsa pachac (300) runacunata tucsicuna lansawan wañuycachiran. Chaynöpami quimsa chunca cajcunapita mas rejsisha caran.
21Mas rispitasha captinmi paycunapa mandajnin cananpaj churaran. Ichanga manami tincuranchu quimsaj mas mijur caj suldärucunamanga.
22Cabseel runa Joiadapa wamran Benaía caran jinyu. Paymi achca cuti pillyacho fiyupa almiraypajcunata ruraran. Moab runa Arielpa ishcan wamrancunatapis wañuchiran. Juc cutichöpis rashtaycaptin yaycuran uchcuman. Chaycho liyunta wañuchiran.
23Wañuchiran ishcay metru midyanno jatuncaray Egipto runatapis. Egipto runaga purej tilarpa bayëta pitucunanno racu tucsicuna lansayoj. Benaiaga guerullawanmi ichiparan. Binsiycur lansanta guechurcur tucsiycuran.
24Joiadapa wamran Benaiaga chaynöpami quimsa chuncapita mas rispitasha caran.
25Imatapis chasquiran waquinpitaga masta. Ichanga manami tincuranchu quimsaj mas mijur caj suldärucunamanga. Paytaga David churaran quiquinta täpaj suldärucunapa mandajnin cananpämi.
26Jinyucunaga caran: Joabpa wauguin Asael, Belén runa Dodupa wamran Elhanán,
27Harod runa Samot, Palti runa Heles,
28Tecoa runa Iquespa wamran Ira, Anatot runa Abiezer,
29Husa runa Sibecai, Ahohi runa Ilai,
30Netofa runa Maharai, Netofa runa Baanapa wamran Heled,
31Benjamín particho caycaj Gabaa runa Ribaipa wamran Itai, Piratón runa Benaía,
32Gaas ragrapa yacu aywaj partipita Hidai, Arba runa Abiel,
33Bahurim runa Azmavet, Saalbón runa Eliab,
34Gizón runa Jasenpa wamrancuna, Arar runa Sagepa wamran Jonatán,
35Arar runa Sacarpa wamran Ahíam, Urpa wamran Elifal,
36Mequerat runa Hefer, Pelón runa Ahías,

37Carmel runa Hezrai, Esbaipa wamran Naarai,
38Natanpa wauguin Joel, Hagraipa wamran Mibhar,
39Amón runa Selec, Berot runa Naharai. Payga caran Sarviapa wamran Joabta pillyananpaj armancunata apäshej;
40Jatir runa Ira, Jatir runa Gareb,
41Het runa Urías, Ahlaipa wamran Zabad,
42Sizapa wamran Adina. Payga caran Rubén famillyapita miraj. Rubén famillyacunapa mandajnin caranpis. Paywan caran quimsa chunca runacuna;
43Maacapa wamran Hanán, Mitni runa Josafat,
44Astarot runa Uzías, Aroer runa Hotampa wamrancuna Samawan Jehiel,
45Simripa wamran Jediael, Jediaelpa wauguin Joha Tiz runa,
46Mahanaim runa Eliel, Elnaampa wamrancuna Jerebaiwan Josavía, Moab runa Itma,
47Soba runacuna Eliel, Obed, Jaasiel.