Text copied!
CopyCompare
Anumzamofo Ruotage Avontafere - Proveps-Knare Nomaniza

Proveps-Knare Nomaniza 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Havi vahe'mo'ma hania avu'ava zankura kegasane huge, ana vahe'enema tragotenka mani'zankura, kagesa ontahitfa huo.
2Na'ankure antahiza zamifina vahe'ma hazenke'zami antahizamo avitegeno, zamagipintima atineramia ke'mo'a, hazenke erinte kege nehaze.
3Knare antahizanteti nona neginka, ama' antahizanteti eri hanavetigahane.
4Antahi'zama erinenanteti, knare fenozane zgo'amoma mreri zantamina nonka'afina erinte avitegahane.
5Ama' antahizane vahe'mo'za rama'a hanave erizageno, antahizama eri vahe'mo'za mago'ane hanave e'nerize.
6Ha'ma hu'zante'ma ama' antahizama hunka e'orinesunka, hatera ovuo. Na'ankure rama'a vahe'mo'zama ha'tema vanana kavumroma kantensagenka, hara azeri agateregahane.
7Knare antahizamo'a mesga hu'neanki'za, neginagi vahe'mo'za erigara osu'nazankiza, rankumamofo kafante'ma kva vahe'mo'zama atruma hu'zama kema hanafina, mago kea osugahie.
8Kefo avu'avazama hu antahizama retro'ma nehaza vahe'mokizmigura, hazenke vahere hu'za nehaze.
9Neginagi avu'avama hu'zama retro'ma hanazana, kumi nehaze. Vahe'ma huhavizama hunezmantea vahe'mofona, vahe'mo'za zamavesra hu'za zamagote'nentaze.
10Knazampima unefrenka hanavema otisankeno'a, hanaveka'a omanegosie.
11Havigema hu'za zmahe frinaku'ma hanaza vahera, zamaza huta zamavreho. Hagi zamahe frinaku hanaza vahera, zamaza huta zamavreho.
12Antahi'nesunka ontahi'noe hunka havigea osuo. Na'ankure Anumzamo'a kagu'a kageno antahino nehuno, kagu'a kegva hunegantea ne'mo'a, kagu'a kageno antahino osugahie hunka osuo. Miko vahe'mokizmia zamagrama hu'nesaza zmavu'zmavate anteno mizana zamamigahie.
13Mofavre'nimoka tume rima'a no, na'ankure knare hu'neankino, kagitera haga hugahie.
14E'i anahukna huno, ama' antahizamo'a kagu'afina haga hugahie. Hagi hakenkama erifore'ma hanankeno'a, henkama erigahue hunka amuhama nehana zamo'a, amnezanknara osugahie.
15Kefo vahe'moka fatgo vahe'mozama nemaniza nontera, zmazeri haviza hunakura kva hunka omanio. Hagi fatgo vahe'mo'za nemaniza kumara eri havizana osuo.
16Na'ankure fatgo vahe'mo'za, 7ni'a zupa evuramiga hazanagi, ete otigahaze. Hianagi kefo avu'avama nehaza vahetera, mago hazenkema esuno'a, eme zamazeri haviza hugahie.
17Ha'ma renegantesaza vahe'ma evuramisagenka, musena osuo. Hagi tanafama hanaza zankura, musena osuo.
18Na'ankure Ra Anumzamo'a ana'ma hanankeno'a, negageno musena hunoganteno arimpahe zama'a anamofontetira eritregahie.

19Kefo vahe'mofo avu'avakura korera hunka antahintahi hakare nosunka, ana havi zamavu zamavakura kegasanea osuo.
20Na'ankure kefo zamavu'zama'ene vahe'mokizmia, henkama knare huzama mani' mani'zana omnesige'za, lamu tavi'mo asu hiankna hugahaze.
21Mofavre'nimoke, Ra Anumzamofone kinimofonena koro huneznantenka znagorga nemaninka, ha'ma reznantesaza vahe'enena magopina tragoteta omaniho.
22Na'ankure e'inahu vahetera, tusi'a hazenke zamo ame huno egahie. Ra Anumzamo'ene Kini ne'mo enema zamisaza knazana, mago'mo'e huno ontahitfa hugahie.
23Ama' antahizama eri'naza vahe'mo'za amanahu ke hugahaze. Nanekema trate refkoma hanuza magomofonkukera osugahaze.
24Iza'o kefozama hu'nesia neku'ma, kefozana osune hunoma hanige'za, rama'a vahe'mo'za anagema hania ne'kura, huhaviza hunentesageno, kokankoka vahe'mo'za antahi haviza huntegahaze.
25Hu'neanagi iza'zo kefoza hu'nesia neku'ma, kefoza hu'ne huzama huamama hanimo'a, rama'a asomu erino rama'aza antegahie.
26Tamagema huno ke nonama hu'zamo'a, e'i knare kvate knampaka'amo kanukino kantako huganteankna hugahie.
27Kotazana hozama antesanaza retro hunka hoza antetenka, henka nonka'a kigahane.
28Tava'onka'arema nemanisimofoma trate'ma kegagama hunentezama, kenana zanku nehazafi huama huo hanagenka, havigea hunka hazenkema osu'nesia zankura, hazenke hu'ne huonto.
29Hagi zmagrama hunantesaza zana nona huna huzamantegahue hunka osuge, mago'mo'ma havizama hugantesiana, nona hu'na havizana huntegahue hunka osuo.
30Nagra feru ne'mofo hozafine antahintahi'a omane ne'mofo waini hozafi agaterena nevu'na koana,
31ave've trazamo'ene hozafi inozamo hageno ana hoza refitegeno, have keginama hugagi'nea zamo'a fraguvaziramine.
32Ana zama nege'na nagesama nentahugeno'a, mago'aza rempi hunamine.
33Osi'agna nagra navura masehimarege, osi'agna masege, osi'a nazana anamagina manisga huge'ma hanugeno'a,
34musufa vahe'mo'za mika fenozmi kumzafa sage'za, mika zazmimo'a ame huno vgaresige'za, zamunte omane vahe maniankna hugahaze.