Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Leemiso Maxaafaa

Leemiso Maxaafaa 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ta na7au, iita asatu mala gidarkkinaashsha gooppa; etaara dabbotanaukka amottoppa;
2aissi giikko, eti ubbatoo makkalabaa maqettoosona; bantta inxxarssan genebaa haasayoosona.
3Keettai aadhdhida eratettan keexettees; akeekankka minnees.
4Erai de7ikko, qol77oi al77obaaninne lo77oban ubban kumees.
5Wozannaama urau gita wolqqai de7ees; eranchcha asikka minotettaa gujjees.
6Neeni olau kiyanaappe kasetada halchchuwaa halchchana koshshees; daro zoriyaageetu zoriyan xoonoi beettees.
7Eeyyai aadhdhida eratettaa akeekanau danddayenna; au yaa7ankka odiyoobi aibinne baawa.
8Iitaa oottanau halchchiya urai genanchcha geetettana.
9Eeyyatettaa qofai nagara; asai qilliicciyaagaa ixxees.
10Neeni metuwaa gallassi laafikko, ne wolqqai guutta giyoogaa.
11Haiqqanau bessennan, haiquwau pirddidi efiyoogeeta ashsha; worana haniyo wode co77u gaada xeelloppa.
12Neeni, “Nuuni hagaa eribookko” yaagikko, wozanaa eriyaagee i be7ennee? Ne de7uwaa naagiyaagee erennee? Asa ubbau a oosuwaa oosuwaadan zaarennee?
13Ta na7au, eessaa ma; eessai lo77o. Eessaa ililoi manggaagan mal77ees.
14Aadhdhida eratettaikka hegaa mala; i ne shemppuwau mal77o gidiyoogaa era. Neeni a demmiyaabaa gidikko, sinttaara yaana kehai neessa; neeni ekkana gaada ufaissan naagiyoobaikka xayenna.
15Xilluwaa keettaanne aquwaa bonqqanau qoppiya iita asadan hanoppa.
16Xillo asi laapputoo kunddikkokka denddees; shin iitati metuwan xayana.
17Ne morkkee kunddiyo wode ufaittoppa; i xubettiyo wodekka, “Hashshu!” gooppa.
18Neeni ufaittikko, GODAI hegaa be7idi ufaittenna; a hanqqettiyoogaakka aggiigana.

19Iitaa oottiyaageetu gishshau hirggoppa; eta mala gidarkkinaashsha gooppa.
20Aissi giikko, iita urau sinttaara yaana kehi baawa; iitatu xomppeekka to7ana.
21Ta na7au, GODAAYYOONNE kawuwaayyo yayya; etayyo makkaliyaageetuurakka zuppetoppa.
22Aissi giikko, hegaa mala asata qoppenna metoi gakkees; kawuwaappenne GODAAPPE yaana metuwaa oonee eriyai?
23Aadhdhida eranchchati gujjidikka hagaadan yaagidosona: Pirddiiddi maaddiyoogee lo77o gidenna.
24Mooranchchaa, “Neeni moorabaakka” yaagiya daannaa asai qanggana; kawotettatikka a ixxana.
25Mooranchchaa qaxxayiyaageeti keehi nashettananne anjjettana.
26Suure zaaruwaa zaariyoogee dabbotau malaata mala.
27Kasetada ne gadiyaa ootta; kattaakka zera; hegaappe guyyiyan, ne keettaa keexxa.
28Ne shooruwaa bolli gaasoi bainnan markkattoppa; ne doonankka cimmoppa.
29“I tau oottidoogaadan, taani au oottana; taani au a oosuwaa kushiyaa zaarana” yaagoppa.
30Taani issi gallassi, issi azallanne akeekai paccido bitaniyaa gaden de7iya woiniyaa turaa giddoora kanttaas.
31Kanttiyo wode, agunttainne sharafai goozi wottiis; yuushuwan de7iya shuchchaa gimbbeekka qolettiichchiis.
32Taani a be7ido wode, qoppaas; taani be7idoogaappe timirttiyaa tamaaraas.
33Neeni guuttaa liphphi ga; guuttaa xiskka; ne kushiyaakka shiishshada guuttaa shemppa ekka.
34Hegaappe guyyiyan, hiyyeesatettai panggadan yaana; pacaikka ola miishshaa oiqqida asadan puttu gaana.