Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - HEREVA LADA-ISIDIA

HEREVA LADA-ISIDIA 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kara dika taudia basio vaḡeḡe henidia, ibamodia basio ura;
2badina be lalodia ese daḡedaḡe karadia e lalo hatamu, bona bibinadia ese hahedika karadia e herevalaimu.
3Aonega ai ruma e hadaiamu; lalo-parara ai e haginiamu;
4aonega ai ena daiutu na dava bada kohudia bona kohu namodia iboudiai amo e honumu.
5Aonega tauna ese goada tauna e hereaiamu, bona mai dibana tauna ese mai goadana tauna e hereaiamu;
6badina be hahekau mai aonegana amo emu tuari ba goadalaia, bona hahealo taudia hutuma daidiai ba kwalimu.
7Aonega na atai ai, kavakava tauna na basine davaria diba; hanua ikoukouna ai ia na se herevamu.
8Kara dika ikarana e laloa hatamu tauna na hahedika tauna bae gwauraia.
9Kara kavakavadia ilalo-hatadia na kerere, bona ḡonaḡona tauna na taunimanima ese bae inai henia bada.
10Hekwakwanai dinana ai boma manoka-manoka, emu goada na maraḡi-maraḡi.
11Mase dalana ai e laohaidiamu taudia na ba hamauridia; mase gabuna ai e dedi dobimu taudia na ma ba veridia lou.
12Boma toma “A itaia, ina na do asia dibaia”, lalo e dibaiamu Diravana ese se itaiamu a? Laumamu e gimaiamu Diravana na asi dibana a? Ia ese taunimanima davadia na edia ḡaukara heḡereḡeredia ai baine henidia, ani?
13Natugu e, bada-ranuna bavania, badina be ia na namo; labolabo edia ruma amo e hetuturumu ḡauna na mai gaihona udumu ai.
14Ba diba, aonega na unuheto, laumamu enai; boma davaria, vaira dinadia be dounu, bona emu helaro na basine doko.
15Basio bani tao, kara dika tauna ese kara maoromaoro tauna ena ruma e bani henia taomu na heto; ena ruma na basio ḡiḡia dobi.
16Badina be kara maoromaoro tauna na nega hitu e ketomu, ma e tore isimu; a kara dika taudia na hahehisi karadia ese e doridia dobimu.
17Oi inaimu e ketomu negana ai na basio hisi dae; e hetutuhimu negana ai na lalomu basine moale;
18Iehova ese baine itaia, bena baine badu, bona ena badu na iena amo baine abia oho na garina.

19Lalomu basine hekwarahi kara dika taudia daidiai, bona kara havara taudia basio vaḡeḡe henidia;
20badina be kara dika tauna enai vaira dinadia na dia mimia; bona kara havara tauna ena lamepa na baine bodo.
21Natugu e, Iehova bona hanua pavapavana na garidia ba gari, bona idia ta basio gwau edeede henia;
22baduna be idia edia amo hahebua-tari baine hedinarai taku. Daika dibana dahaka hahedika na idia raruosi edia amo bainema?
23Aonega taudia edia hereva haida bini: Hahemaoro gageva-gageva na dia namo.
24Kara dika tauna baine hamaoroa, baineto “Asi emu kerere”, tauna na bese idau-idau ese bae uduguiraia; orea idau-idau ese bae inai henia bada.
25A kara dika tauna e sisiba heniamu taudia na moale bae davaria, bona hahenamo badana na latadiai baine kau.
26Haere maorona e henimu tauna na bibinana amo e haherahumu tauna na heto.
27Murimuri ai emu ḡaukara ba heḡaeḡaelaia, tano paka ai emu ruma dagana bavabi heḡaeḡae; una murinai emu ruma ba haginia.
28Dekemu tauna basio habadelaia kava; bibinamu amo basio koikoi.
29Basioto: Ia vada e kara henigu heḡereḡerena baina kara henia; una tau ena kara do baina hadavaia.
30Lahedo tauna ena uma na rakaia hanai, bona asi darana tauna ena vine imeana danu.
31Bena na itaia, au ḡinigini ese vada e habubunia, ava ḡiniḡini ese tano e lahea tao, ena nadi maḡuna vada e hegiḡi dobi.
32Na itaia, bena na haeroa; na raraia, bena lalogu e parara.
33Matamu ba taia, ba laḡa ani sisina, nega sisina kwaramu na imamu ai ba hahekwinaia;
34bena ogoḡami ese baine abimu, dadidadi tauna na heto, bona dabu na emu ai baine kau, tuari tauna na heto.