Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Proverbio

Proverbio 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Adi kan omapal ono makigayyem sin managbasol,
2tan kedse ya golo di nemnemnemen da ya kalkalien da.
3Babaen si sirib ya panakaawat, maisaad ya komneg di beey.
4Babaen si laing, mapno di kowarto na si nankababanol ay gameng.
5Din masirib ay ipogaw yan dakdakdakey panakabalina mo din mabikas. Nabanbanol abe di laing mo din pigsan di awak.
6Tan mangabak di ipogaw si gobat gapo sin siged ay pamagbaga ya ad-ado ay plano.
7Adi maawatan di naong-ong din planon di masirib ay ipogaw, isonga mo matopog di papangolo ta manngalat da, magay maibaga na.
8Am-in ay manplanos lawa et mandinamag ay makedse da.
9Din planoen di naong-ong yan basol. Kaliliget di ipogaw di makalasoy.
10Nakapsot di nemnem di ipogaw ay manpaabak si ligat.
11Isalakan mo din nakeddengan ay matey. Adi ka baybay-an mo ikaan da ta en da peslen.
12Adi kan kanan en adi ka ammo, tan kabaelan Diyos ay ilaen din wadas nemnem mo. Ammo na di nemnemnemen ya am-amagen di am-in ay ipogaw et gon-gonaana am-in maibasar sin am-amagen da.
13Anak ko, mangan kas anig, tan waday panmayatana ya mam-is.
14Siya abe ay waday panmayatan di sirib sin nemnem mo. Mo magon-od mo, waday mayat ay namnamam sin tapin di agew yan sigurado ay matongpal.
15Adi kan tadonen di tollisan. Adi kan mansiim si akewem sin beey di nalinteg.
16Tan olay mo mamin pito ay maisokba din nalinteg, bomangon met laeng. Ngem mo din managbasol di maisokba, adi makabangon.
17Adi ka koman manragsak ay mangila sin kaisokbaan ya katokangan di kaibaw mo.
18Mo say iyat mo di, adi malaydan si Diyos et makaan din bonget na en daida.

19Baken koman magolo di nemnem mo begew sin mangam-amag si lawa ya adi kan apalan daida.
20Tan magay mayat ay pantongpalan da et kaman dan lampa ay mad-ep.
21Anak ko, patgem ya egyatam si Diyos ya siya abe sin ari. Adi kan maitapi sin komontra en daida.
22Tan magay makaammo sin bigla ay idawat da ay dosa.
23Nay da di odom ay pamagbagan di masirib. Baken mayat mo waday pabpaboran sin pangokoman.
24Din mangikeddeng ay magay basol di nakabasol et baosan ya kaliliget di kaipoipogaw isnan lobong.
25Ngem din howis ay manosa si nakabasol et somiged di biyag da ya mabindisyonan da.
26Din ipogaw ay kosto ya naimposoan di songbat na et ipaila na di napodno ay panakigayyem.
27Isaganam din payew mo ya manmola ka omona asi kan amagen di beey mo.
28Adi kan pabasolen di ib-am mo magay kosto ay gapo na, adi ka aben palawlawaen.
29Adi ka aben kanan en ibaes mo din inamag na met laeng en sik-a.
30Sin namingsan, nalabasak sin payew ya inobasan di nasadot ay ipogaw ay magay nemnem na.
31Enggay nabeas ya nagodogod abe din batog ay alad na.
32Idi inilak di, waday inadal ko.
33Mo kanam en maseyep kas at-atik ono man-illeng ka anggoy,
34di pantongpalana et bigla ay bomiteg ka ay kaman din inakewan di tollisan.