Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sandane

Sandane 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I nama mila muxu ɲaxine fe xɔn. E yɛ lu xɔnla nama i suxu.
2Amasɔtɔ e gbalo feen nan yitɔnma e bɔɲɛni, fe ɲaxin nan minima e dɛ.
3Banxin tima fe kolonna nan xɔn, a sabatima xaxinla nan xɔn.
4Banxin nafema hɛrisigɛ kɛndɛne nun se faɲine ra fe kolonna sabun nin.
5Fe kolonne sɛnbɛn gbo han! Kolonna muxun naxan yi, na fangan xun masama nɛn.
6Amasɔtɔ fɔ muxun xa a miri ki faɲi benun a xa mini yɛngɛ sodeni. Nɔɔn sɔtɔma maxadi muxu wuyaxi nan baraka yi.
7Xaxilimayaan gbo xaxilitaren ma, a mi falan tiyɛ taan fonne malanni.
8Naxan fe ɲaxini tɔnma, na xilima nɛn a kɔtɛ ɲaxin kanna.
9Xaxilitareyana miriyane findixi yulubin nan na. Magele tiin naɲaxuma nɛn muxune tagi.
10Xa wɛkilɛn ɲan i yi gbalon lɔxɔni, sese mi i fangan na.
11Muxune xunba naxanye xalima e faxadeni, i yi muxune rakisi naxanye faxamatɔ a ra.
12Xa i a fala, i naxa, “Nxu mi yi a kolon,” naxan bɔɲɛne fɛsɛfɛsɛma, na mi ɲɔndin kolonɲɛ ba? Naxan i niin kantanma, na mi a kolon ba?
13N ma diina, kumina nde kɔn bayo a fan. Kumi dɛngbɛn ɲaxun i dɛ.
14Fe kolonna fan na kii nin i niin xa. Xa i a sɔtɔ, i hɛrin sɔtɔma nɛn yɛɛn na, i mi yigitɛgɛma.
15Muxu ɲaxine, ɛ nama dɔxɔ muxune yɛɛ ra e suxu xinla ma tinxin muxun konni, ɛ fu a dɔxɔden ma.
16Bayo tinxin muxun nɔɛ birɛ nɛn dɔxɔɲa ma solofere a mɔn yi keli. Koni muxu ɲaxine birama nɛn gbaloni keden na.
17I nama ɲaxan xa i yaxun bira. Xa a dagalanɲɛ ayi, i nama sɛwa i bɔɲɛni
18alogo Alatala nama na to, na yi raɲaxu a ma, a yi ba xɔlɔxi i yaxun ma.

19I nama xɔlɔ muxu ɲaxine fe ra, i nama mila e seene xɔn.
20Amasɔtɔ fe ɲaxi rabaan mi hɛrin lima a yɛɛ ra. Muxu ɲaxine lɛnpun tuma nɛn.
21N ma diina, gaxu Alatala yɛɛ ra e nun mangana, i nama lu muxu murutɛxine yɛ.
22Amasɔtɔ e tɔrɔn kelima nɛn sanɲa ma kedenni. Nde nɔɛ a kolonɲɛ Ala nun mangan halagin naxan nagidima?
23Fekolonne mɔn ito nan falaxi: A mi lan muxune xa rafisa e bode xa kiti sadeni.
24Naxan na a fala muxu ɲaxin ma, a naxa, “I tinxin,” yamaan nan na kanna dangama, siyane yi xɔlɔ a xili ma.
25Koni naxan na muxu ɲaxin yalagi, na lanxi. Duba gbeen nan na kanna xa.
26Yabi tinxinxin ɲaxun alo marafan sunbuna.
27I ya wanle rakamali tanden ma, i yi i ya xɛɛne yitɔn, na xanbi ra i fa i ya banxin ti.
28I nama i adamadi boden tɔɲɛgɛ, i wulen nan sama a xun ma ba?
29I nama a fala, i naxa, “A to bata a liga n na, n fan xa a ɲɔxɔn liga a ra, n muxun birin saren fima a wanla nan na.”
30N dangu nɛn muxu narixina nde a xɛɛn dɛxɔn ma, xaxilitarena nde nakɔ yirena.
31Xalone bata yi mini yirena ngaani, sɛxɛ ɲaxine yi xɛɛn birin ma, a gɛmɛ sansanna bata yi bira.
32N to na to, n yi a rakɔrɔsi, n yi na feen sa n bɔɲɛni, n yi xurun sɔtɔ.
33I na i sa, yeriyerinna yi dangu i ma ndedi, i xi ndedi, i yi i yiine filin e bode ma ndedi,
34yiigelitɔyaan yi baga i ma alo mafu tiina, e nun setareyana alo muɲadena.