Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YAASINƆ

YAASINƆ 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ǹtongↄ̃ lugaa gbɛ̃ zaaanↄ gwenaziro, ǹton kakↄ̃anyona ni dɛ sero,
2zaakɛ yã gbãaa laasuu bé ègↄ̃ kú ń swɛ̃̀n, yãkete ègↄ̃ kú n lɛ́mmɛ.
3Ɔ̃ndↄ̃ↄn wè bɛ kpáɛo, làakari è tó àgↄ̃ pɛɛna.
4Dↄ̃nan wè pↄ́ káo kpɛ́nↄ pa kↄ̃n auziki maa bɛ̀ɛdeeo.
5Ɔ̃ndↄ̃dee gbãaa ègↄ̃ kaaramɛ, dↄ̃̀ri iko ègↄ̃ gaa aɛmɛ.
6Baaru è tó wà zĩ̀ asãnsi dↄ̃, tó yãkɛkɛrinↄↄ pari, è tó wà zĩ̀ ble.
7Ɔ̃ndↄ̃ↄ lezĩ dɛ faasaideela, lakutu kↄ̃kakↄ̃aa guu à lɛ́ ègↄ̃ nakↄ̃anamɛ.
8Gbɛ̃ kɛ̀ ègↄ̃ zaakɛnnɛna laasuu vĩin wè à sísi mↄnafikide.
9Yãfaasai wàaripana nɛ́ durummɛ, gbɛ̃ke ègↄ̃ ye faboriziro.
10Tó n mɛ̀kpɛtɛ kɛ̀ nawɛ̃akɛgurↄ, n gbãaa bítaro.
11Ǹ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ mì pɛ̀ gaaanↄ mì sí, ǹ gí gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ sòro wèe sii kaatɛnannↄnɛ.
12Tó n bè: O'o, wá dↄ̃ yãro fá, Luda kɛ̀ nↄ̀sɛguuyã dↄ̃ é eroo? N wɛ̃̀ndi gwàri à yã dↄ̃, eé fĩa bo baadenɛ a yãkɛnaamɛ.
13Ma nɛ́, ǹ zↄ́ ble, zaakɛ à maa, zↄ́sa è kɛ lɛ́nɛ nna.
14Lɛn ↄ̃ndↄ̃ↄ è kɛ gbɛ̃nɛ nna a nↄ̀sɛn lɛ. Tó n ↄ̃ndↄ̃ kũ̀, nɛ́gↄ̃ ziaa vĩ, tãmaa é n nɛro.
15Dàde, ǹton gbɛ̃ maaa ua kpákparo, ǹton à bɛ pↄ́nↄ kpokɛro.
16Baa tó gbɛ̃ maaa lɛ̀ɛ gɛ̃̀n swɛɛplaa, è ɛara à fɛɛmɛ, zaakɛrinↄ sↄ̃, mↄ́nzi è ń fu.
17Tó n ibɛɛ lɛ̀ɛ, ǹton pↄnnaa kɛro, tó à fù, ǹton à yáa dↄro.
18Tó Dii è lɛ, eé kɛnɛ nnaro, à pↄfɛ̃ é yãa n ibɛɛ pìamɛ.

19Ǹton tó gbɛ̃ zaaanↄ yã n kũ gbãaro, ǹton zaakɛrinↄ gwena ni dɛro,
20zaakɛ gbɛ̃ zaaa égↄ̃ ziaa vĩro, Luda é zaakɛrinↄ fitia tɛ́ dɛ.
21Ma nɛ́, ǹ vĩa kɛ Diinɛ kↄ̃n kínao, ǹton gbɛ̃nna kpá kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ ń kpɛɛnↄoro,
22zaakɛ yã é ń le kãndomɛ. Dé bé à dↄ̃ lán weé ń ásaru kɛ nà?
23Ɔ̃ndↄ̃deenↄ yãn yɛ̀ dↄ: Gbɛ̃wɛɛgwana yãkpaɛ guu maaro.
24Gbɛ̃ kɛ̀ è yã nnaa kpá taarideea, gbɛ̃nↄ é sa zaaa onɛ, boriinↄ é à ká.
25Gbɛ̃ kɛ̀ è yã da taarideela égↄ̃ à maaa ee, Luda é aubarika dan maamaa.
26Yãwenlana súusu dɛ lán lɛ́pɛna lɛ́a bàmɛ.
27Ǹ n bàazi zĩi kɛ ǹ n bura soru kɛ, nɛ́ gbasa ǹ kpɛ́ bo sa.
28Ǹton n gbɛ̃daaa bↄbↄ a dàn pãro, ǹton tó n lɛ́ gbɛ̃nↄ sãsãro.
29Ǹton be: Mɛ́ kɛnɛ lán à kɛ̀mɛ nàro, kesↄ̃ mɛ́ fĩa bonɛ a yãkɛnaa.
30Ma pã mɛade búnɛ, ma dↄ faasaidee geepiwɛ̃ búzi,
31ben má è lɛ̀ bↄ̀ɛ à dàgula píngi, à sɛ̃̀ kù, gũ̀ kɛ̀ à bò kↄ̃n gbɛ̀o lɛ̀ɛ.
32Ma yã beee gwà ma laasuu lɛ̀a, ben pↄ́ kɛ̀ má è yã dàdamɛ.
33Tó n bè: Mɛ́ ii o féte, mɛ́ kámma bo féte, mɛ́ daɛ féte ↄkpana ma kùa,
34takaasi é bↄ n ã lán kpãi bà, pↄ́kɛ̃sãmma é mↄ́nzi lán gbɛ̃ kɛ̀ gↄ̃kɛbↄ kũna bà.