Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yáasiↄ

Yáasiↄ 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ńsu lua gbɛ̃vãiↄ gweaio, ńsu yãalɛańnↄ nidɛ seo.
2Yã́ gbãa làasoo mɛ́ ìↄ kú ń sↄ̃u, yãkele mɛ́ ìↄ dↄ ń lɛ́u.
3Ɔ̃nↄ wì uakpaò, wɛzɛ̃ ì to àↄ báaa vĩ.
4Dↄ̃a ↄ̃ wì pↄ́ kaò làasiↄ pai ń àizɛɛ maa gawideo.
5Ɔ̃nↄna gbãa ìↄ kã́fĩɛ, dↄ̃na iko ìↄ dɛdɛɛ.
6Zĩgbasɛlɛa ì to wà fↄ̃ wà zĩka, tó yãkɛkɛnaↄ dasi, ì to wà zĩble.
7Ɔ̃nↄ lɛsĩ dɛ faasaidea, wɛ̃́lɛ kↄ̃kãaa guu aà lɛ́ ìↄ kpaaũaɛ.
8Gbɛ̃́ pↄ́ ìↄ vãikɛanɛ́ làasoo vĩ ↄ̃ wì mɛ kↄ̃nide.
9Yãfaasai wàaipaaá duunaɛ, gbɛ̃e líↄ ye gbɛ̃́laanikɛna gĩyãio.
10Tó n nzĩa bùsa taasiɛ, n yɛ̃̀ɛɛ mɛ́ bílao.
11Gbɛ̃́ pↄ́ aa mipɛ̀ gawaↄ suaba, gbɛ̃́ pↄ́ aa sòo lɛ́ si kaalɛ guuↄ misi.
12Tó n mɛ̀: Ó'o, wá dↄ̃ yãao fá, Lua pↄ́ nↄ̀sɛ guu yã́ dↄ̃ a eo lé? N wɛ̃ni Dↄ̃̀ana a yã́ dↄ̃, a fĩabo baadeɛ a yãkɛawaɛ.
13Ma nɛ́, zↄ́ ble, asa a naɛ, zↄsapuna ì kɛ lɛ́ɛ na.
14Màa ↄ̃nↄ ì kɛ gbɛ̃́ɛ na a nↄ̀sɛu. Tó n ↄ̃nↄkũ̀, ńyↄ̃ↄ zia vĩ, mɛ́ tãmaa a n nɛo.
15Dàade, ńsu gbɛ̃maa ua kpákpao, ńsu ǹ aà pↄ́ↄ waawà a bɛo.
16Baa tó gbɛ̃maa lɛ̀lɛ gɛ̃n sopla, ì ɛa fɛlɛɛ, vãikɛnaↄ sↄ̃, músi ì to aa fu.
17Tó n ibɛɛ lɛ̀lɛ, ńsu pↄnakɛo, tó à fù, ńsu tidↄaàlao.
18Tó Dii è màa, a kɛɛ̀ nao, aà pↄkũma a wee n ibɛɛpiwaɛ.

19Ńsu to gbɛ̃vãiↄ yã́ n kũ gbãao, ńsu lua vãikɛnaↄ gweaio.
20Asa gbɛ̃vãi líↄ zia vĩo, Lua a vãikɛnaↄ tɛdɛ.
21Ma nɛ́, vĩakɛ Diiɛ ń kíao, ńsu gbɛ̃́kpa ń gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ ń kpɛↄo.
22Asa yã́ a ń le kã́ndoɛ. Démɛ dↄ̃ lá wa ń ásookɛi?
23Ɔ̃nↄnaↄ yã́n kɛ lↄ: Gbɛ̃bↄbↄa'ↄsi yã́kpalɛ guu maao.
24Gbɛ̃́ pↄ́ ì yãnakpa tàaedewa, wa savãi'oɛ̀, buiↄ i ↄlɛlɛɛ̀.
25Gbɛ̃́ pↄ́ ì yã́'ĩikpawà aↄ maa e, Lua a báaadaaàgu maamaaɛ.
26Gbɛ̃́ pↄ́ ì yãwe gbɛ̃́wa wásawasa lɛ́ lɛ́pɛwàɛ.
27Ɔlia n buai a zĩↄ láa, ní gbasa kpɛdↄ sa.
28Ńsu bↄbↄ ń n gbɛ̃́deeo pão, ńsu to n lɛ́ gbɛ̃́ↄ sã́são.
29Ńsu mɛ: Má kɛɛ̀ lá a kɛ̀mɛɛwaɛo, ge má fĩaboɛ̀ a yãkɛawaɛo.
30Ma pã màade bua, ma dↄ ↄ̃nↄkɛ̃sãmade vɛ̃ɛbui,
31ↄ̃ má è lɛ bↄ̀lɛ dàgua píi, à sɛ̃kù, gĩ pↄ́ a bò ń gbɛo kwɛ̀.
32Ma yã́pi gwà, ma làasookɛ̀wà, ↄ̃ yã́ pↄ́ má èpi yãdàdamɛɛ.
33Tó n mɛ̀: Má i'o yↄↄ, má kã́mabo yↄↄ, má wúlɛ yↄↄ ↄkpaa ma kùɛ,
34pↄtaasi a n zãmakɛ lán kpã́iwa, pↄ́ nↄana i mↄma lán gↄ̃kɛbↄdewa.