Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Pend-nesihetler

Pend-nesihetler 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yamanlargha reshk qilma, Ular bilen bardi-keldi qilishni arzu qilma;
2Chünki ularning köngli zorawanliqnila oylar; Ularning aghzi azar yetküzüshni sözler.
3Aile bolsa danaliq asasida berpa qilinar; Chüshinish bilen mustehkemliner.
4Bilim bilen öyning xaniliri herxil qimmetlik, ésil göherlerge toldurular.
5Dana adem zor küchke igidur; Bilimi bar adem qudritini ashurar.
6Puxta nesihetler bilen jeng qilghin; Ghelibe bolsa Birdinbir Ulugh Meslihetchi bilen bolar.  
7Danaliq eqilsiz ademge nisbeten tolimu égiz, chüshiniksizdur; Chonglar sheher derwazisi aldigha yighilghanda u zuwan achalmas.
8Eskilikni niyetligen adem «suyiqestchi» atilar.
9Exmeqliktin bolghan niyet gunahdur; Hakawur kishi ademlerge yirginchliktur.
10Béshinggha éghir kün chüshkende jasaretsiz bolsang, Küchsiz hésablinisen.
11Sewebsiz ölümge tartilghanlarni qutquzghin; Boghuzlinish xewpide turghanlardin yardem qolungni tartma;
12Eger sen: «Bu ishtin xewirimiz yoqtur» déseng, Her ademning könglini tarazigha Salghuchi buni körmesmu? Jéningni hayat Saqlighuchi uni bilmesmu? U herbir insan balsining öz qilghanliri boyiche ularning özige yandurmasmu?
13I oghlum, hesel tapsang istimal qil, u yaxshidur. Here könikidin alghan hesel bolsa tatliq tétiydu;
14Danaliq bilen tonushsang, umu könglüngge shuningdek bolar; Uni tapqiningda jezmen yaxshi köridighan kününg bolidu, Arzu-ümiding bikargha ketmes.
15I rezil adem, heqqaniyning öyige yoshurun hujum qilishni kütme, Uning turalghusini bulighuchi bolma!
16Chünki heqqaniy yette qétim yiqilip chüsher, Biraq axiri yene ornidin turar. Lékin rezil kishi külpet ichige putliship chüsher.
17Reqibing yiqilip ketse xush bolup ketme, Düshmining putliship chüshse shadlanma;
18Perwerdigar buni körgende, Bu qiliqingni yaxshi körmey, Belkim ghezipini reqibingge chüshürmesliki mumkin.

19Yamanlar rawaj tapsa, biaram bolup ketme; Rezillerge reshk qilma.
20Chünki yamanlarning kélechiki yoqtur, Uning chirighimu öchürüler.
21I oghlum, Perwerdigardin qorqqin, padishahnimu hörmet qil. Qutratquchilar bilen arilashma.
22Bundaq kishilerge kélidighan balayiapet ushtumtut bolar, Perwerdigar bilen padishahning ularni qandaq yoqitidighanliqini bilemsen?
23Bularmu aqilanilerning sözliridur: — Sot qilghanda bir terepke yan bésish qet'iy bolmas.   
24Jinayetchige: «Eyibsiz sen» dep höküm chiqarghan kishige, Xelqler lenet éytar; El-yurtlar uningdin nepretliner.
25Biraq ular jinayetchining gunahini échip tashlighan kishidin xursen bolar, Ular uninggha bext-saadet tilisher.
26Durus jawab bergüchi, Goyaki kishining lewlirige söygüchidur.
27Awwal sirtta ishliringning yolini hazirlap, Étiz-ériqliringni teyyarla, Andin öyüngni salghin.
28Yéqininggha qarshi asassiz guwahliq qilma; Aghzingdin héch yalghanchiliq chiqarma.
29«U manga qandaq qilghan bolsa, menmu uninggha shundaq qilimen, Uning manga qilghinini özige yandurimen», dégüchi bolma.
30Men hurunning étizliqidin öttim, Eqilsizning üzümzarliqi yénidin mangdim,
31Mana, her yéridin tikenler ösüp chiqqan, Xoxilar yer yüzini bésip ketken, Qoruq témi örülüp ketken!
32Ularni körgech, obdan oylandim; Körginimdin sawaq aldim: —
33Sen: «Yene birdem közümni yumuwalay, Yene birdem uxliwalay, Yene birdem put-qolumni almap yétiwalay» — déseng,
34Namratliq bulangchidek séni bésip kéler, Hajetmenlik qalqanliq eskerdek sanga hujum qilar.