Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YAASINƆ

YAASINƆ 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ǹsun luka gbɛ̃ vãninↄ gwenaairo, ǹsun kakara kũńwo ni dɛ sero,
2zaakũ yã pãsĩ laasun mɛ́ àdigↄ̃ kú ń swɛ̃̀n, yãkete dìgↄ̃ kú n lɛ́n.
3Ɔ̃ndↄ̃n òdi bɛ pɛ́tɛo, laakarii dì tó àgↄ̃ arubarika vĩ.
4Dↄ̃naan òdi pↄ́ káo kpɛ́nↄ pa kũ aruzɛkɛ mana bɛ̀ɛrɛdeo.
5Ɔ̃ndↄ̃de gbãna dìgↄ̃ karamɛ, dↄ̃̀ri ikoo dìgↄ̃ gɛ́ arɛmɛ.
6Baaruu dì tó ò zĩ̀ asãnsĩni dↄ̃, tó yãkɛkɛrinↄn dasi, àdi tó ò zĩ̀ ble.
7Ɔ̃ndↄ̃ lei de fayasaridela, lakutu kↄ̃kakaranaa gũn a lɛ́ dìgↄ̃ nakↄ̃anamɛ.
8Gbɛ̃ kũ àdigↄ̃ vãnikɛnnɛna laasun vĩn òdi a sísi manafikide.
9Yãfayasari wàaripana bi durunnamɛ, gbɛ̃ke dìgↄ̃ ye lalandikɛriiiro.
10Tó n mɛ̀busɛɛ kɛ̀ warikɛgↄrↄa, n gbãna zↄ̃kↄ̃ro.
11Ǹ gbɛ̃ kũ ò mìi pɛ̀ gaanↄ sura ba, ǹ gí gbɛ̃ kũ ò sòro òtɛn si kakatɛnannↄnɛ.
12Tó n pì: O'o, ó dↄ̃ yãro fá, Luda kũ à nɛ̀sɛgũnyã dↄ̃ ni eroo? N wɛ̃̀ndi Gwàri a yã dↄ̃, ani fĩna bo baadinɛ a yãkɛnaaamɛ.
13Ma nɛ́, ǹ zↄ́ ble, zaakũ à mana, zↄ́sa dì kɛ lɛ́nɛ nna.
14Lɛn ↄ̃ndↄ̃ dì kɛ gbɛ̃nɛ nna a nɛ̀sɛn lɛ. Tó n ↄ̃ndↄ̃ kũ̀, ĩnigↄ̃ zia vĩ, tãmaa ni n nɛro.
15Dàde, ǹsun gbɛ̃ mana ↄn kpákparo, ǹsun a bɛ pↄ́nↄ wararo.
16Bee tó gbɛ̃ mana lɛ̀tɛ gɛ̃̀n suppla, àdi ɛra à futɛmɛ, yãvãnikɛrinↄ sↄ̃, kisira dì ń fu.
17Tó n ibɛrɛ lɛ̀tɛ, ǹsun pↄnna kɛro, tó à fù, ǹsun à yáa dↄro.
18Tó Dikiri è lɛ, ani kɛnɛ nnaro, a pↄfɛ̃ ni were n ibɛrɛɛ pìiamɛ.

19Ǹsun tó gbɛ̃ vãninↄ yã n kũ gbãnaro, ǹsun yãvãnikɛrinↄ gwena ni dɛro,
20zaakũ gbɛ̃ vãni nigↄ̃ zia vĩro, Luda ni yãvãnikɛrinↄ fitila tɛ́ dɛ.
21Ma nɛ́, ǹ vĩna kɛ Dikirinɛ kũ kínao, ǹsun gbɛ̃nna kpá kũ gbɛ̃ kũ ò bò ń kpɛnↄoro,
22zaakũ yã ni ń le kãntomɛ. Dí mɛ́ à dↄ̃ lákũ oni ń ásaru kɛ nàa?
23Ɔ̃ndↄ̃denↄ yãn dí dↄ: Gbɛ̃wɛgwana yãkpatɛ gũn manaro.
24Gbɛ̃ kũ àdi yã nna kpá taaridea, gbɛ̃nↄ ni sa vãni onɛ, burinↄ ni a ká.
25Gbɛ̃ kũ àdi yã da taaridela nigↄ̃ yã mana le, Luda ni arubarika daagu manamana.
26Yãwemmana súsu de lán lɛ́pɛna lɛ́aa bà.
27Ǹ n bàai zĩ kɛ ǹ n bura soru kɛ, gbasa ǹ kpɛ́ bo sà.
28Ǹsun n gbɛ̃dake bobo a dàn pãpãro, ǹsun tó n lɛ́ gbɛ̃nↄ sãtɛro.
29Ǹsun pi: Mani kɛnɛ lákũ à kɛ̀mɛnɛ nàro, kesↄ̃ mani fĩna bonɛ a yãkɛnaaa.
30Ma pã ma'ãde búnɛ, ma do fayasaride geepi búi,
31akũ ma è lɛ̀ɛ bùtɛ à dàgula pínki, à sɛ̃̀ɛ kù, gbĩ̀ kũ à bò kũ gbɛ̀ɛo lɛ̀tɛ.
32Ma yã dí gwà ma laasun lɛ̀a, akũ pↄ́ kũ ma è yã dàdamɛnɛ.
33Tó n pì: Mani i o fíti, mani kámma bo fíti, mani wútɛ fíti ↄkpana ma kùua,
34takasi ni bo n ã lán kpãni bà, pↄ́kĩammana ni summa lán gbɛ̃ kũ à gↄ̃kɛbↄ kũnaa bà.