Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - AONEGA HEREVADIA

AONEGA HEREVADIA 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Metau sikele koikoidia idia gaukaralaia noho taudia, be Lohiabada ese ia badu henidia noho, to sikele maoromaorodia dekenai Lohiabada ia moale noho.
2Hekokoroku taudia ese hemarai idia davaria noho, to manau taudia ese aonega idia davaria noho.
3Kara maoromaoro taudia be, edia laloa maoromaoro ese ia hakaudia noho, to kara kerere mai koikoi danu taudia, be sibodia edia laloa gagevagageva ese ia hadikadia ore noho.
4Dirava ena Kota bada dinana dekenai, oiemu kohu bada ese gau namona ta, oi dekenai do idia henia lasi, to kara maoromaoro ese, mase dekena amo oi ia hamauria diba.
5Kerere lasi tauna ena kara maoromaoro. ese iena noho ia hanamoa noho, to kara dika tauna be sibona ena dika, ese iena noho ia hadikaia noho momokani.
6Kara maoromaoro taudia, be edia kara maoromaoro ese ia hamauridia noho, to kara kerere mai koikoi danu taudia, be sibodia edia ura dikadia ese ia hadikadia ore noho.
7Kara dika tauna ia mase neganai, ia ese ia naria gau namodia be ia danu idia mase noho, bona iena mauri neganai iena siahu dekena amo, ia laloa do ia abia gau namodia, be anina lasi momokani.
8Kara maoromaoro tauna be hisihisi dekena amo, Dirava ese ia hamauria noho, to unai hisihisi be kara dika tauna ia davaria noho.
9Dirava ia gari henia lasi tauna ese, iena hereva dekena amo, iena badibadinai tauna ia hadikaia ore noho, to aonega kara dekena amo, kara maoromaoro taudia idia heau mauri noho.
10Kara maoromaoro bona momokani taudia edia noho be namo neganai, hanua taudia idia moale noho, to kara dika taudia idia mase neganai, hanua taudia idia moale bada noho.
11Kara maoromaoro taudia ese hanua ta idia hanamoa neganai, unai hanua be do ia namo, to kara dika taudia edia hereva dekena amo, hanua be do ia dika.
12Kavakava tauna ese iena badibadinai tauna ia herevalaia dika, to aonega tauna be hereva ta do ia gwauraia lasi.
13Hereva kava, hereva kava noho tauna ese, hunia herevadia ia hedinaraia noho, to oi abidadama henia diba tauna ese, hunia hereva do ia hedinaraia lasi.
14Bema bese ta be mai edia gunalaia tauna lasi neganai, unai bese taudia be do idia moru, to bema sisiba namona taudia be momo neganai, bese taudia edia noho be namo.
15Bema oi gwauhamata, idau tauna ena abiatorehai ena davana do oi henia neganai, lalohisihisi do oi davaria. Unai bamona gwauhamata do oi karaia lasi neganai, dika do oi davaria lasi.
16Mai ena bogahisihisi hahine, be taunimanima ese do idia matauraia, to dagedage tauna ese, tanobada ena kohu sibona do ia davaria.
17Mai ena bogahisihisi tauna ese, sibona ena namo ia havaraia noho, to dagedage tauna ese, ia sibona ia hisihisi henia noho.
18Kara dika tauna ena davana be davana momokani lasi, to kara maoromaoro idia karaia taudia ese, davana namona momokani idia davaria noho.

19Kara maoromaoro ia ura momokani tauna ese, mauri ia davaria noho, to kara dika ia ura karaia tauna, be do ia mase.
20Edia kudouna dekenai laloa dika ia noho taudia, be Lohiabada ese ia ura henia lasi momokani, to edia dala be kerere lasi taudia, be Lohiabada ese ia ura henidia momokani.
21Inai hereva be momokani: Kara dika taudia ese edia kerere davana, dekena amo do idia heau mauri lasi, to kara maoromaoro taudia be do idia heau mauri.
22Bema hahine ta be mai ena hairaina, to mai ena lalona lasi neganai, ia be golo rini, boroma ena udu baubauna lalonai bamona.
23Dirava ese taunimanima ibounai edia ura ia diba. Kara maoromaoro taudia edia ura be namo dainai, Dirava ese namo ia havaraia idia totona, to kara dika taudia edia ura be dika dainai, Dirava ese edia kerere davana do ia henia.
24Tau ta ese iena moni momo, be harihari gauna bamona ia henia noho, to iena kohu bona moni idia bada lao noho. Ma tau ta ese iena moni ia naria noho, bona ia henia momo lasi, to unai tau be ia ogogami noho.
25Oiemu moni do oi henia bada noho, vadaeni do oi noho namo. Taunimanima haida do oi durua, vadaeni haida ese oi do idia durua.
26Davana bada abia totona uiti ia haboua noho tauna, be taunimanima ese idia hereva dika henia noho, to iena uiti ia hoia lao haragaharaga tauna, be idia hanamoa noho.
27Namo do oi tahua neganai, taunimanima ese oi do idia matauraia, to bema dika oi tahua neganai, dika ese oi do ia davaria.
28Iena moni bona kohu ia abidadama henia tauna, be au raurau masena bamona do ia moru, to kara maoromaoro tauna be do ia tubu, au raurau matamatana bamona.
29Iena ruma bese taudia edia latanai kerere ia mailaia tauna, be dokona neganai do ia anina lasi. Kavakava taudia be nega ibounai, aonega taudia edia hesiai taudia do idia lao.
30Kara maoromaoro ese mauri ia henia noho, bona taunimanima edia laumadia, be mauri dekenai ia veria tauna be mai ena aonega.
31Kara maoromaoro taudia ese, edia kerere davana be inai tanobada dekenai idia abia noho. Unai dainai kara dika bona kerere taudia, edia kerere davana be do ia bada herea, ani?