Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YAASINƆ

YAASINƆ 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii zà pↄ́yↄ̃na kↄ̃n mↄnafikion, kilooyↄ̃na súusun à yezi.
2Zĩndasɛna lezĩ è mↄ́ wíyão, zĩndabusanan ↄ̃ndↄ̃yã ũ.
3Gbɛ̃ maaa nↄ̀sɛpuraa è a da zɛ́a, náanɛsaidee nↄ̀sɛ zaaa è à yaka.
4Auziki àre vĩ yãkpaɛkɛgurↄↄ zĩro, yãkɛna a zɛ́a sↄ̃ è ń sí gaaa.
5Taarisaidee maakɛna è zɛ́ poronɛ, zaakɛri zaakɛna è à nɛ.
6Nↄ̀sɛpuradee maakɛna è à bↄ, náanɛsaide pↄ́nidɛna sↄ̃ è à kũ.
7Tó gbɛ̃ zaaa gà, à tãmaa è mì dɛ, pↄ́ kɛ̀ à náanɛkɛna a gbãagurↄ píngi è yãa.
8Gbɛ̃ maaa è bↄ wɛ́ɛtãmman, ben gbɛ̃ zaaa è gɛ̃n à gɛ̃ɛ ũ.
9Ludayãdarisai lɛ́ è à gbɛ̃daaa yaka, mↄde dↄ̃na è gbɛ̃ maaa bↄn.
10Tó gbɛ̃ maaanↄↄ kú nnamanan, wɛ́tɛ ègↄ̃ nna, tó gbɛ̃ zaaanↄ gàga, wè guda kɛ.
11Wɛ́tɛ è kaara nↄ̀sɛpuradeenↄ gãzĩ, gbɛ̃ zaaanↄ lɛ́ è wɛ́tɛ dɛ.
12Faasaidee è a gbɛ̃daaa fabo, làakaridee è a lɛ́ kũ.
13Kↄmↄtↄdee è bↄ asiiyão gupuraaa, gbɛ̃ náanɛdee è ń asii ta.
14Dↄn'aɛdesaikɛɛ è tó gbɛ̃nↄ fu, yãkɛkɛri pariinↄ è tó wà zĩ̀ ble.
15Tó n gbɛ̃ pãnde fĩa dì n musu, n ka wɛ́ɛtãmmalamɛ, gbɛ̃ kɛ̀ a ↄↄ bↄ̀ɛn è gↄ̃ a làakaria.
16Gbãamↄnnɛri ègↄ̃ auziki vĩ, mↄde nↄgbɛ̃ nↄ̀sɛmaadee ègↄ̃ bɛ̀ɛ vĩńnɛ.
17Sùudee è maaa i a zĩndanɛ, gbɛ̃ pãsĩ è a zĩnda kpá nawɛ̃azi.
18Gbɛ̃ zaaa asaia ègↄ̃ aubarika vĩro, yãmaatↄ̃ri è àre e yãpura.

19Kuuna maa yãpura è ń ká wɛ̃̀ndia, tɛna à zaaazi è mↄ́ gaao.
20Dii tɛ̃̀n nↄ̀sɛzaadeenↄ ũ, à pↄↄ è kɛ nna taarisaideenↄa.
21Yãpura, gbɛ̃ zaaanↄ é bↄ pãro, mↄde gbɛ̃ maaanↄ é bↄ aafia.
22Lán vura tãnga dɛ nà alɛdɛ yĩn, lɛn nↄ maa ↄ̃ndↄ̃saidee dɛ lɛ.
23Gbɛ̃ maaanↄ pↄyezi è ń ká nnamanan, gbɛ̃ zaaanↄ tãmaa è ń nɛ.
24Gbɛ̃ kɛ̀ è gbaa daa è kaarana e, gbɛ̃ kɛ̀ gì pↄ́ kɛ̀ dɛ à kpá kpázi è gↄ̃ takaasimmɛ.
25Gbɛ̃ntee aubarikadee é nnaa ma, gbɛ̃ kɛ̀ è ń pↄ́yĩi kũ é pↄ́yĩi e se.
26Wè gbɛ̃ kɛ̀ è pↄ́wɛɛ utɛ ká, wè sa maaa o gbɛ̃ kɛ̀ è yáḿmanɛ.
27Gbɛ̃ kɛ̀ è à maaa wɛtɛ égↄ̃ nna kↄ̃n gbɛ̃nↄ, gbɛ̃ kɛ̀ è à zaaa wɛtɛ, yã zaaa é à le.
28Gbɛ̃ kɛ̀ è a auziki náanɛ kɛ é lɛ́ɛ, gbɛ̃ maaa è ↄ tá lán lí ládee bà.
29Gbɛ̃ kɛ̀ yã ì a uanɛ é gↄ̃ kori, yↄ̃nkↄↄ é gↄ̃ ↄ̃ndↄ̃dee zↄ̀ ũ.
30Gbɛ̃ maa yãkɛnnɛna nɛ́ lí wɛ̃̀ndideemɛ, gbɛ̃ kɛ̀ è gbɛ̃nↄ ee ↄ̃ndↄ̃ↄ vĩ.
31Zaakɛ Luda è fĩa bo gbɛ̃ maaanɛ andunan, weé ludayãdarisai kↄ̃n durunkɛrio pↄ́ o dↄↄ́?