Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Leemiso Maxaafaa

Leemiso Maxaafaa 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI worddo meezaanaa ixxees; shin likke meezaanan ufaittees.
2Otoroi yiyo wode kaushshatettai yees; shin ashkketettaara aadhdhida eratettai yees.
3Xillota eta suuretettai kaalettees; shin ammanettennaageeta eta geellatettai xaissees.
4Hanqquwaa gallassi duretettai go77enna; shin xillotettai haiquwaappe ashshees.
5Boree bainna uraa ogiyaa a xillotettai sittissees; shin iita urai ba iitatettan kunddees.
6Suureta eta xillotettai ashshees; shin ammanettennaageeta eta amoi pire gididi oiqqana.
7Iita asi haiqqiyo wode, i naagiyo ufaissaikka aara issippe haiqqees; i ba wolqqan ceeqettiyoobai ubbikka xayees.
8Xilloi metuwaappe attees; a gishshaa iitaa bolli metoi yees.
9Xoossaa kaddida asi ba doonan asa xaissees; shin xilloti eran kessi ekkoosona.
10Xilloti bonchchettiyo wode, katamai ufaittees; qassi iitati haiqqiyo wode, hashshu gees.
11Xillotu anjjuwaa gaasuwan katamai diccees; shin iita uraa haasayai katamaa xaissees.
12Ba shooruwaa kariya urau wozani baawa; shin akeekanchcha uri co77u gees.
13Zigirssanchcha asi xuuraa laalees; shin ammanettiya asi xuuraa genttees.
14Kaalettiyaabi xayikko, kawotettai kunddees; shin daro zoriyaageeti de7ikko, saroi de7ees.
15Erenna urau waase gidiya asi tumuppe metootana; hegaappe waase gidennan ixxiyoogee lo77o.
16Ulo keha maccaasiyaa bonchchettausu; shin meqettaa iita asai duretetta xalaalaa duretees.
17Keha asi baassi lo77obaa oottees; shin meqettaa iita asi bana qohees.
18Iita asi demmiyo miishshai cimo; shin xillotettaa zeriya uri tumu woituwaa cakkana.

19Xillotettan minnidi de7iya uri paxa de7ana; shin iitatettaa kaalliya uri haiqqana.
20GODAI iita qofai de7iyo asata ixxees; shin suure hemettiyaageetan ufaittees.
21Iita asi qaxxayettanaagee attenna; shin xillotu zaree attana.
22Adussa qofi bainna puulanchcha maccaasee puulai gudunttaa siiriyan aattido worqqaa alleequwaa mala.
23Xillotu amuwaa poloi lo77o xalaala; shin iitatu amuwaa poloi hanqqo xalaala.
24Issi issi asati bantta miishshaa asau coo kehoosona; shin eta aqoi yaa darees. Hara asati qassi bantta miishshau pala uuzettoosona; shin eta aqoi haa paccees.
25Keha asi duretana; harata maaddiya asi maadettana.
26Kattai al77in baizzanau minjjiya uraa asai qanggees. SHin ba kattaa asai koyiyo wode baizziya uraa anjjees.
27Lo77obaa minttidi koyiya uri ufaissaa demmees; shin iitabaa koyiya uraa iitabai demmees.
28Ba duretettan ammanettiya asi kunddana; shin xilloti balggo mittaadan daayana.
29Ba so asaa bolli cabbo denttiya uri go7ettanabi aibinne baawa. Eeyyatikka aadhdhida eranchchatuyyo ashkkara gidana.
30Xillo asi de7o aifiyaa aifiya mitta mala; shemppo ashshiyaageeti aadhdhida eranchcha.
31Xilloti sa7an bantta oosuwaa waagaa ekkiyaabaa gidikko, iitatinne nagaranchchati bantta oosuwaassi ekkana waagai waani daranddeeshsha!