Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Agoago Podo

Agoago Podo 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dimaadua e de hiihai gi nia daangada ala e hai hegau gi nia pauna hai gee. Mee e tenetene gi nia pauna ala e donu.
2Nia daangada ala e hagapuu ga limalima hua di langaadia. E koia e humalia ma ga manawa hila gi lala.
3Maa goe e humalia, goe e dagi go di manawa madammaa. Digau ala e deemee di hagadagadagagee ginai le e daaligi go nadau haihai hala.
4Nia maluagina e balumee adu gi di goe i di laangi ma gaa made iei goe, gei di haihai donu e mee di daa goe gi daha mo di made.
5Di hai hegau donu e haga haingoohia di mouli tangada humalia, gei digau huaidu le e bida haga monnono hua ginaadou.
6Di haihai donu e benebene digau ala e donu, gei digau ala e deemee di hagadagadagagee ginai, gaa kumi go nadau hagagailaa.
7Di madagoaa digau huaidu ma gaa mmade, nadau hagadagadagagee le e mmade dalia ginaadou. Di hagadagadagagee gi nia maluagina la dono hadinga ai.
8Di haingadaa le e hagalee tale gi digau ala e hai hegau donu, e tale hua gi digau huaidu.
9Nia helekai o digau bouli le e mee di hagahuaidu goe, gei di kabemee o digau ala e hai hegau donu le e mee di benebene goe.
10Di waahale e tenetene i di haadanga lamalia ma gaa dau i nia daangada hai hegau donu, gei digau huaidu ma gaa mmade, nia daangada le e wwolowwolo tenetene.
11Di waahale la ga humalia i di madagoaa digau hai hegau donu ga haga maluagina di maa, gei nnelekai o digau huaidu le e haga mooho di waahale.
12E dadaulia ma ga helekai hagabalumee digau ala i golo. Maa goe e kabemee goe e noho hua dee muu.
13Tangada dela e tamu dangada e deemee di hagadagadagagee ginai i di gili nia mee hagammuni, malaa, goe e mee di hagadagadagagee gi tangada dela e hagadonu kooe.
14Tenua dono dagi ai la gaa doo ga hagalee. Digau hagamaamaa ma gaa dogologo, dono hadinga bolo tenua le e noho baba.
15Maa goe ga hagababa bolo goe e hui di boibana o tangada mai i daha, goe ga lodo huaidu. Maa goe e noho hua dee muu, e koia e humalia.
16Di ahina dumaalia le e hagalaamua, gei di ahina huaidu la go di hagauwwou. Nia daangada hagatoo le e hagalee hai mee gi nia bahihadu, gei digau ala e hagamahi e ngalua ga maluagina.
17Maa goe ga manawa dumaalia, goe ne bida hagagila do hiihai. Maa goe e hagammaemmae manawa dangada, goe ne bida hagammaemmae hua goe.
18Nia daangada huaidu nadau wiini ai. Maa goe gaa hai di mee e donu, goe doo hui i golo.

19Tangada manawa hai nia mee e donu la ga mouli, gei tangada e hiihai e hai nia mee hala le e hana gi di made.
20Dimaadua e de hiihai gi nia daangada ala e hagamaanadu huaidu, gei Mee e aloho i digau ala e hagamaanadu humalia.
21Goe e mee di iloo humalia bolo nia daangada huaidu la ga hagaduadua, gei digau e hai hegau donu le e hagalee tale gi di hagaduadua.
22Di madamada o di ahina dela e de iloo ia be dehee di mee hai gee i di humalia mo di huaidu le e hai gadoo be di buulei goolo e daudau i di madauhi di biigi.
23Nia mee e hiihai ginai nia daangada humalia le e gila mai haga humalia i nia madagoaa huogodoo, gei digau huaidu ma ga hai mee gi nadau mee hiihai ginai, le e hagawelewele ginai nia daangada huogodoo.
24Hunu daangada e hagauwwou nadau bahihadu gei digaula e maluagina mai. Gei hunu daangada e haga doedoe, gei digaula e hagaloale mai.
25Wanga ina dehuia, gei goe ga maluagina. Hagamaamaa ina digau ala i golo, gei nia daangada ga hagamaamaa goe.
26Nia daangada e haga huaidu tangada dela e hagabudu ana huwa laagau gi logowaahee, ga benebene e tali di hui nia maa gi maanege aga. Gei nia daangada e hagaamu tangada dela e huihui nia maa i di hui ngoohia.
27Goe ga hagalaamua maa au mee ala e ngalua ginai le e humalia, gei di huaidu e kae kooe maa goe e halahala di hagahuaidu.
28Digau ala e hagadagadagagee gi nadau maluagina la ga monnono gadoo be nia lau laagau i di madagoaa welengina, gei digau ala e hai hegau donu la ga maluagina be nia lau laagau i di madagoaa e tomo aga.
29Digau ala e hagahuaidu nadau madahaanau, ga deai nadau mee ai i di hagaodi. Digau dadaulia gaa hai nia hege ni digau kabemee i nia madagoaa huogodoo.
30Di haihai donu le e kae di mouli. Di haihai huaidu le e daa di mouli.
31Nia daangada humalia le e kumi nadau hui i henuailala, gei goe gi iloo humalia bolo digau haihai hala la ga hagaduadua.