Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YAASINƆ

YAASINƆ 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dikiri zã̀ pↄ́yↄ̃na kũ manafikion, kilooyↄ̃na súsun à yei.
2Zĩdabina dì su kũ wé'io, zĩdabusanaamɛ ↄ̃ndↄ̃yã ũ.
3Gbɛ̃ mana nɛ̀sɛpura dì a da zɛ́a, náanisaride nɛ̀sɛ vãni dì a yaka.
4Aruzɛkɛ àre vĩ yãkpatɛkɛgↄrↄ zĩro, yãkɛna a zɛ́a sↄ̃ àdi ń sí gaa.
5Taarisaride manakɛnaa dì zɛ́ poronɛ, yãvãnikɛri yãvãnikɛna dì a nɛ.
6Nɛ̀sɛpurade manakɛnaa dì a bo, náanisaride pↄ́nidɛna sↄ̃ àdi a kũ.
7Tó gbɛ̃ vãni gà, a wɛ́dↄinaa dì mì dɛ, pↄ́ kũ à náanikɛna a gbãnagↄrↄ dì láka pínki.
8Gbɛ̃ mana dì bo wɛ́tãmman, akũ gbɛ̃ vãni dì gɛ̃n a gɛ̃nɛ ũ.
9Ludayãdarisari lɛ́ dì a gbɛ̃dake yaka, ama dↄ̃naa dì gbɛ̃ mana bon.
10Tó gbɛ̃ mananↄn kú nnamanan, wɛ̃tɛ dìgↄ̃ nna, tó gbɛ̃ vãninↄ gàga, òdi ayuwii kɛ.
11Wɛ̃tɛ dì kara nɛ̀sɛpuradenↄ gãi, gbɛ̃ vãninↄ lɛ́ dì wɛ̃tɛ dɛ.
12Fayasaride dì a gbɛ̃dake fobo, laakaride dì a lɛ́ kũ.
13Kↄrↄmↄtↄde dì bo kũ asiriyão gupuraa, gbɛ̃ náanide dì ń asiri ta.
14Don'arɛdesarikɛ dì tó gbɛ̃nↄ fu, yãkɛkɛri dasinↄ dì tó ò zĩ̀ ble.
15Tó n gbɛ̃ pãnde fĩna dì n musu, wɛ́tãmma n lemɛ, gbɛ̃ kũ a ↄ bↄ̀tɛn dì gↄ̃ a laakariia.
16Gbãnamↄnnɛrii dìgↄ̃ aruzɛkɛ vĩ, ama nↄgbɛ̃ nɛ̀sɛmanade dìgↄ̃ bɛ̀ɛrɛ vĩńnɛ.
17Sùrude dì mana i a zĩdanɛ, gbɛ̃ pãsĩ dì a zĩda kpá waria.
18Gbɛ̃ vãni láada dìgↄ̃ arubarika vĩro, yãmanatↄ̃rii dì àre e yãpura.

19Kunna mana yãpura dì ń ká wɛ̃̀ndiia, tɛna yã vãniii dì su kũ gao.
20Dikiri tɛ̃̀ɛmɛ nɛ̀sɛvãnidenↄ ũ, a pↄ dì kɛ nna taarisaridenↄa.
21Yãpura, gbɛ̃ vãninↄ ni bo pãro, ama gbɛ̃ mananↄ ni bo aafia.
22Lákũ wura tãnka de nà alɛdɛ yĩn, lɛn nↄ mana ↄ̃ndↄ̃saride dɛ lɛ.
23Gbɛ̃ mananↄ pↄyeina dì ń ká nnamanaaa, gbɛ̃ vãninↄ wɛ́dↄinaa dì ń nɛ.
24Gbɛ̃ kũ àdi ↄ poro dì karana le, gbɛ̃ kũ à gì pↄ́ kũ à de à kpá kpáii dì gↄ̃ takasimmɛ.
25Bisãsiri arubarikade ni nna ma, gbɛ̃ kũ àdi ń pↄ́yĩda kũ ni pↄ́yĩda le se.
26Òdi gbɛ̃ kũ àdi pↄ́blewɛ utɛ láari bo, òdi sa mana o gbɛ̃ kũ àdi yíaḿmanɛ.
27Gbɛ̃ kũ àdi yã mana wɛtɛ nigↄ̃ nna kũ gbɛ̃nↄ, gbɛ̃ kũ àdi yã vãni wɛtɛ, yã vãni ni a le.
28Gbɛ̃ kũ àdi a aruzɛkɛ náani kɛ ni lɛ́tɛ, gbɛ̃ mana ni ↄ tá lán lí láde bà.
29Gbɛ̃ kũ à yã ì a ↄnnnɛ ni gↄ̃ kori, yↄ̃nkↄ ni gↄ̃ ↄ̃ndↄ̃de zↄ̀ ũ.
30Gbɛ̃ mana yãkɛnnɛna bi lí wɛ̃̀ndidemɛ, gbɛ̃ kũ àdi gbɛ̃nↄ le ↄ̃ndↄ̃ vĩ.
31Zaakũ Luda dì fĩna bo gbɛ̃ mananɛ andunian, oni ludayãdarisariri kũ durunnakɛriio pↄ́ o dↄ yá?